Umenie a kultúra

21 kľúčových kresťanských osobností, ktoré by ste mali poznať

Stojíme na ich pleciach

V knihe 21 Servants of Sovereign Joy (21 služobníkov zvrchovanej radosti) John Piper podrobne opisuje životy 21 vodcov z dejín cirkvi, ktorí inšpirovali každú generáciu veriacich k väčšej vášni pre Boha. Stojíme na pleciach svätých, ktorí tu boli pred nami a sú príkladom toho, ako žiť a verne milovať Boha.


Dědictví zvrchované radosti

Vydavateľstvo: Didasko
Jazyk:    čeština
Rok vydania:    2017
Počet strán:      192

Důverné přátelství
s Bohem

Vydavateľstvo: Didasko
Jazyk:    čeština
Rok vydania:    2021
Počet strán:      168


Atanáz (296-373)

„V Atanáziovom celoživotnom boji za Kristovo božstvo proti ariánom, ktorí tvrdili, že Kristus bol stvorený, Atanáz povedal: „Vzhľadom na to, že tento boj je pre nás všetkých…, dajme si aj my za cieľ a vážnu starosť, aby sme chránili to, čo sme dostali. Keď ide o všetko, stojí za to bojovať. To je to, čo robí láska.“

Augustín (354-430)

„Augustínova pieseň o milosti sa nepodobá ničomu, čo sa dočítate v takmer každej modernej knihe o milosti. Všemocná moc milosti je pre Augustína mocou ‘zvrchovanej radosti’. Tá jediná ho vyslobodila z celoživotného otroctva sexuálneho apetítu a filozofickej pýchy. Zistenie, že pod vychvaľovanou silou ľudskej vôle sa skrýva kotol túžby, ktorý nás drží v zajatí iracionálnych rozhodnutí, otvára cestu k vnímaniu milosti ako triumfu „zvrchovanej radosti“. Ó, ako veľmi potrebujeme starobylý biblický vhľad Augustína, aby sme sa oslobodili od príjemného otroctva, ktoré marí plnenie Veľkého prikázania a dokončenie Veľkého poverenia.“

Martin Luther (1483 – 1546)

„Ospravedlnenie jedine vierou, bez skutkov zákona, bolo triumfom milosti v živote Martina Luthera. Dalo by sa povedať, že sa od radosti postavil na hlavu a spolu s ním sa celý svet obrátil naruby.“

William Tyndale (1494 – 1536)

„Človek je stratený, duchovne mŕtvy, odsúdený. Boh je zvrchovaný, Kristus je dostatočný. Viera je všetko. Preklad Biblie a biblická pravda boli pre Tyndalea neoddeliteľné a nakoniec to bola práve pravda – najmä pravda o ospravedlnení iba vierou -, ktorá zapálila Britániu reformátorským ohňom a následne priniesla tomuto prekladateľovi Biblie rozsudok smrti.“

Ján Kalvín (1509-1564)

„Pre Jána Kalvína bolo triumfom Božej milosti v jeho vlastnom živote a teológii sebapotvrdenie Božieho majestátu v slove Písma. Ako máme vedieť, že Biblia je Božie slovo? Máme sa opierať o svedectvo človeka – autoritu cirkvi, ako je to v rímskom katolicizme? Alebo sme bezprostrednejšie závislí od majestátu Božej milosti?“

George Herbert (1593 – 1633)

„Ústrednou témou jeho poézie bola Kristova vykupiteľská láska. Usiloval sa zo všetkých svojich literárnych síl, aby ju jasne videl, hlboko precítil a pôsobivo ukázal.“

John Owen (1616 – 1683)

„Owenova osobná svätosť a verejná plodnosť sa mu nestala len tak. On o ne usiloval. Boh použil stratégie osobnej disciplíny a verejnej autenticity, aby z neho urobil to, čím bol. V celom našom živote a službe, keď sa staráme o ľudí a bojujeme za vieru, sa môžeme veľa naučiť z Owenovho úsilia o svätosť v súkromí i na verejnosti.“

John Bunyan (1628 – 1688)

„Ešte jednoznačnejšie vyjadril, že v utrpení je Boží zámer a plán pre dobro Božích detí a na slávu jeho mena. Veľká Pútnikova cesta, ako povedal George Whitefield, ‘vonia väzením’. Zrodila sa v utrpení a kresťanský život zobrazuje ako život v utrpení. Bunyan však svoje uväznenie nevnímal inak ako to, čo mu Boh určil.“

George Whitfield (1714 – 1770)

„Na jednej úrovni bola Whitefieldova moc prirodzenou silou výrečnosti a na druhej duchovnou mocou Božou obracať hriešnikov a premieňať komunity. Nie je dôvod pochybovať o tom, že bol Božím nástrojom pri spasení tisícov ľudí.”

David Brainerd (1718 – 1747)

Brainerdova tlejúca bieda izolácie a chorôb explodovala v globálnej misii nad všetky predstavy. Irónia a disproporcia sú Božou cestou. Svojimi nepredvídateľnými súvislosťami nás vyvádza z rovnováhy. Myslíme si, že vieme, ako urobiť niečo veľké, a Boh to urobí malým. Myslíme si, že všetko, čo máme, je slabé a malé, a Boh to urobí veľkým.“

John Newton (1725-1807)

„Pre Newtona bol jeho život najjasnejším svedectvom o srdcervúcom Božom milosrdenstve, aké kedy videl. Dokonca aj na konci svojho života stále žasol nad tým, že bol spasený a povolaný hlásať evanjelium milosti.“

William Cowper (1731 – 1800)

„Práve ‘úplnosť [Kristovho] ospravedlnenia’ použil Duch Svätý, aby Cowpera prebudil a zachránil z temnoty zatratenia, ktorá sa nad ním usadila. Vojna o Cowperovu dušu sa neskončila, ale rozhodujúcu bitku vybojovalo a vyhralo evanjelium o ospravedlnení z milosti skrze vieru.“

William Wilberforce (1759 – 1833)

„To, čo Wilberforceom hýbalo, bola hlboká biblická vernosť tomu, čo nazýval ‘zvláštnymi doktrínami’ kresťanstva. Tie podľa neho následne vyvolávajú pravú ‘náklonnosť’ k duchovným veciam, ktoré potom lámu moc pýchy, chamtivosti a strachu a vedú k premene morálky, čo vedie k politickému blahu národa. Žiadny skutočný kresťan nemôže vydržať v boji proti nespravodlivosti, ak jeho srdce nezapálili nové duchovná náklonnosť alebo vášeň.“

Charles Simeon (1759 – 1836)

„Nech nám Simeonov život a služba pomôžu vnímať prenasledovanie, opozíciu, ohováranie, nepochopenie, sklamanie, sebaobviňovanie, slabosť a nebezpečenstvo ako normálnu súčasť verného kresťanského života a služby. Chcem, aby sme videli triumf v živote muža, ktorý bol hriešnikom ako my a ktorý rok čo rok vo svojich skúškach “rástol nadol” v pokore a nahor v zbožňovaní Krista a ktorý nepodľahol zatrpknutosti ani pokušeniu opustiť svojho zverenca – päťdesiatštyri rokov.“

Adoniram Judson (1788-1850)

„To, čo tohto muža a jeho tri manželky udržiavalo, bola pevná dôvera, že Boh je zvrchovaný a dobrý. A všetky veci pochádzajú z jeho ruky pre dobro – niekedy neuveriteľne bolestivé dobro – jeho detí.“

George Müeller (1805 – 1898)

„To bola hlavná vášeň a zjednocujúci cieľ Müllerovej služby: žiť život a viesť službu spôsobom, ktorý dokazuje, že Boh je skutočný, Boh je dôveryhodný a Boh odpovedá na modlitby. Sirotince budoval tak, ako ich budoval, aby pomohol kresťanom dôverovať Bohu.“

John G. Paton (1830 – 1911)

„Jeho odvaha, keď bol obkľúčený ozbrojenými domorodcami, prišla vďaka druhu modlitby, ktorá si nárokovala zasľúbenia pod zastrešujúcou podriadenosťou Božej múdrosti, a ktorá bude čo najviac konať na Božiu slávu a jeho dobro.“

Hudson Taylor (1832 – 1905)

Taylor zažil také mocné zjavenie nevýslovnej reality zjednotenia s Kristom ako absolútnej a slávnej reality bezpečia, láskavosti a moci, že ono dalo živý význam rozdielu medzi skutkami tela a ovocím Ducha.“

Charles Spurgeon (1834 – 1892)

„Spolu so Spurgeonom by som povedal, že v najtemnejších hodinách mi práve zvrchovaná Božia dobrota dala silu ísť ďalej – pevný prísľub, že vládne nad mojimi okolnosťami a myslí to dobre, bez ohľadu na to, čo si myslí niekto iný.“

Gresham Machen (1881 – 1937)

„Z Machenovej zmesi slabostí a silných stránok vyplýva hlavné ponaučenie, že Boh vládne nad svojou cirkvou a nad svetom takým spôsobom, že slabosti a silné stránky svojho ľudu s nekonečnou múdrosťou vpletá do tkaniny dejín, ktorá zobrazuje celú škálu jeho slávy.“

C. S. Lewis (1898 – 1963)

„Romantizmus aj racionalizmus – túžba a logika – ho viedli von z tohto sveta, aby našiel zmysel a opodstatnenosť tohto sveta. Tento svet nemohol uspokojiť jeho najhlbšie túžby. A tento svet nemohol dať opodstatnenosť jeho najjednoduchšej logike. Túžby našli plné a trvalé uspokojenie a pravdivé tvrdenia rozumu našli opodstatnenie v Bohu, nie v tomto svete.”

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: Crossway

Crossway

je nezisková kresťanská organizácia, ktorá vydáva Bibliu a knihy zamerané na evanjelium.