Biblia a teológia

O čom je advent

Príchod Krista

Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. (Mk 10:45)

Vianoce sú o príchode Krista na svet. Sú o Božom Synovi, ktorý existoval večne s Otcom ako „odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty“, a ktorý na seba vzal ľudskú prirodzenosť a stal sa človekom (Heb 1:3).

Sú o narodení dieťaťa z panny, ktorá zázračne počala Duchom Svätým, aby bolo Synom Božím, nie tak, ako sme vy a ja synmi Božími, ale úplne jedinečným spôsobom (Lk 1:35).

Sú o príchode muža menom Ježiš, v ktorom „telesne prebýva celá plnosť božstva“ (Kol 2:9).

Sú o príchode „plnosti času“, ktorý prorokovali proroci za dávnych čias, kedy sa v Betleheme narodí vládca (Mich 5:2); a narodí sa dieťa, ktoré sa bude volať Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja (Iz 9:6); a príde Mesiáš, pomazaný, výhonok z kmeňa Izaiovho, syn Dávidov, Kráľ, (Iz 11:1-4; Zach 9:9).

A podľa Marka 10:45 sú Vianoce o príchode Syna človeka, ktorý „neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých“. Tieto slová v Markovi 10:45, ako krátke vyjadrenie Vianoc, sú to, čo dúfam, že Boh upevní vo vašej mysli a srdci tento advent.

Otvorte svoje srdce, aby ste dostali ten najlepší dar, aký si viete predstaviť: Ježiš sa dáva, aby za vás zomrel a aby vám slúžil po celú večnosť. Prijmite to. Odvráťte sa od svojpomoci a hriechu. Buďte ako malé deti. Dôverujte mu. Dôveruj mu. Dôveruj mu so svojím životom.

Tento článok je prevzatý z knihy Johna Pipera Dawning of Indestructible Joy: Daily Readings for Advent.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. https://www.crossway.org/articles/what-advent-is-all-about/

Témy:

John Piper

je americký reformovaný kazateľ, teológ a učiteľ. Založil webovú platformu desiringgod.org. Je autorom desiatok knižných titulov a členom Rady Spoločenstva evanjelia (TGC) v USA.