... a začali sa radovať

22. jún

Ak Bohu poviem svoje áno, do môjho srdca vstúpi Božie kráľovstvo, Božia vláda. Tá je na rozdiel od Božej vlády moci Božou vládou lásky, milosti a spásy. Ona už...

21. jún

Kto prosí o posvätenie Božieho mena, musí začať od seba. Božie dieťa je zodpovedné za posväcovanie Božieho mena vo vlastnom živote aj v prostredí, v ktorom...

20. jún

Pre Božie dieťa je charakteristické aj to, že nie je citlivé na svoje meno, ale na Otcovo meno. Nie je citlivé na to, keď je jeho meno potupované, ale keď je...

19. jún

Ježiš nás modlitbou Otčenáš učí, čo majú byť modlitebné priority Božieho dieťaťa. Sú to Otcove záujmy, ktoré sa týkajú jeho mena, jeho kráľovstva a jeho vôle.

18. jún

Oslovenie Otče náš hovorí o Božom sklonení sa k nám. Vďaka tomu môžeme mať dôverný prístup k Bohu ako deti k Otcovi.

17. jún

Ak oslovenie Otče nás vovádza do dôverného vzťahu s Bohom ako Otcom, tak oslovenie Otče náš nás vovádza do spoločenstva všetkých Božích detí. Do spoločenstva...

16. jún

Boh sa v Kristovi stal naším Otcom. A my sme sa skrze Krista stali Božími deťmi. Preto oslovenie Otče z modlitby Božieho Syna prechádza aj do modlitby...

15. jún

Komunikácii s Bohom sa však musíme učiť. Učiť nás to môže len jeden, Boží Syn. Ten, ktorý dôverne pozná Boha aj nás.

14. jún

Môžeme viac milovať to, čo robíme pre Pána, ako Pána, pre ktorého to robíme. A tak sa naša služba Pánovi stáva náhradou za naše spoločenstvo s Pánom.

13. jún

Pre Máriu podielom je Ježiš, spoločenstvo s Ním. Kto si Ježiša vyberie za svoj podiel, má zasľúbené, že o tento podiel nikdy nepríde.