Autor - Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

8. december

Dvakrát Ježiš povie: Pokoj vám! Jeho prvé Pokoj vám! sa týka nášho spasenia. To druhé sa týka nášho poslania.

7. december

Preto prvé slová vzkrieseného Ježiša hovoria o pokoji: Pokoj vám! To nie je len prianie pokoja, to je oznámenie pokoja, dar pokoja, ktorý má základ v odpustení...

6. december

Ježišov pokoj nie je len pokoj pre ustrašené srdcia, ale najmä pokoj pre znepokojené svedomie. Nerieši v prvom rade strach z ľudí, ale najmä strach z Boha. Veď...

5. december

Mať Otca v nebi znamená mať svoj domov v nebi. Práve tam vystupuje Ježiš, aby nám tento domov pripravil. On nás predišiel ako náš prvorodený Brat, aby si nás...

4. december

Boží Syn sa stal ľudským dieťaťom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Vďaka Kristovej obeti je na zemi založená Božia rodina, ktorá má v Bohu svojho Otca a...

3. december

Medzi Máriou a Vzkrieseným leží tajuplná deliaca čiara, ktorá od seba oddeľuje to pozemské od nebeského, časnosť od večnosti, Boha od človeka. On už nepatrí na...

2. december

byť v Ježišovej prítomnosti je jedna vec a osobne sa s Ním stretnúť je celkom iná. Môžeme Byť v jeho prítomnosti a odísť domov bez toho, aby sme sa s Ním...

1. december

Požehnané sklamanie! Možno niečo podobné poznáme i my vo svojom živote. Nosíme v sebe rôzne túžby, nádeje, očakávania, ktoré keď sa nenaplnia, prežívame...

30. november

V to prvé veľkonočné ráno sme svedkami zvláštnych pretekov. Peter a Ján bežia k Ježišovmu hrobu, aby si overili správu, s ktorou prišla Mária. Ktorý z nich...