Konferencia Máme čo zvestovať

O čo nám na konferenciách Máme čo zvestovať ide?

Pán Boh zjavil svoj charakter a svoju moc v stvorení, a najmä v osobe svojho Syna, vteleného Božieho Slova. Tento Boh je nielen konajúcim, ale aj hovoriacim Bohom, ktorý sa svojím Duchom odhalil v ľudských slovách, v písmach Starej a Novej zmluvy.

Veríme, že kde sa verne zvestuje Božie slovo, tam je počuť Boží hlas. Priznávame, že naša ľudská konečnosť a hriešnosť vylučujú, aby sme poznali Božiu pravdu vyčerpávajúco. Predsa však tvrdíme, že osvietení Božím Duchom môžeme poznať Božiu zjavenú pravdu pravdivo.

Biblii veríme ako Božím inštrukciám vo všetkom, čo učí.
Bibliu poslúchame ako Boží príkaz vo všetkom, čo požaduje.
Biblii dôverujeme ako Božiemu záväzku vo všetkom, čo sľubuje.

Sme presvedčení, že služba výkladového zvestovania Biblie je primárnym nástrojom, ktorým Boh vedie cirkev od povrchnosti do hĺbky a od naivnosti k dospelosti v Kristovi.
Preto chceme povzbudzovať všetky cirkevné spoločenstvá k novej nádeji a k presvedčivej radosti. Táto radosť a nádej spočíva na zasľúbeniach, ktoré nám sprostredkoval jedine Ježiš Kristus, ktoré sme dostali jedine z milosti a ktoré prijímame jedine vierou.

Konferenciami Máme čo zvestovať chceme slúžiť tým, že budeme pomáhať kazateľom, evanjelistom a zakladateľom zborov vykladať Písmo dôkladne, s dôverou a zanietením, v závislosti na Svätom Duchu. Pretože schopnosť porozumieť a vysvetliť zvesť Biblie je nevyhnutná pre každú duchovenskú službu, chceme týmto pomáhať aj pracovníkom s deťmi, mládežou a vedúcim biblických skupín vo všetkých cirkevných spoločenstvách.

doc. ThDr. Ing. Ján Henžel, PhD.
Garant konferencie

Máme čo zvestovať 2021

VEĽKÝ PRÍBEH BIBLIE

Planéta zem - Boh ako stvoriteľ všetkého

O tom, kto je Boh, sa môžeme dozvedieť iba tak, že nám to on sám povie. Svoje slová však potvrdzuje aj činmi. Veľký príbeh Biblie nám poskytuje veľký obraz veľkého Boha.

Termín:          15. 04. – 17. 04. 2021
Miesto:           Hotel Satel, Poprad

Hlavný rečník:

Rev. Vaughan Roberts - Máme čo zvestovať 2021, konferencia

Rev. Vaughan Roberts je rektorom anglikánskeho zboru St. Ebbe´s Church v Oxforde.

Okrem toho je prezidentom Proclamation Trust v Londýne. Študoval právo a teológiu na univerzite v Cambridge, kde tiež viedol kresťanský študentský zväz (CICCU).

Napísal niekoľko kníh: Body zvratu; Pravá bohoslužba; Zápasy kresťanov; Odlišnosti. Najznámejšia a najobľúbenejšia z nich je Veľký Boží obraz. Jej slovenský preklad vyjde v edícii ReFormatio.