Služba spievaným Slovom

Vedenie druhých pri spievaní evanjelia

O kurze

Kurz Služba spievaným Slovom: Vedenie druhých pri spievaní evanjelia je kurz obsahujúci 5 lekcií, ktorého cieľom je pripraviť hudobné tímy miestnych zborov na to, aby viedli ostatných k spievaniu evanjelia. Skúma niektoré kľúčové teologické a praktické otázky týkajúce sa vedenia spevu v cirkevných zhromaždeniach.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre hudobníkov a hudobných vedúcich, ktorí slúžia v miestnych zboroch. Ale nepochybne bude užitočný aj pre kohokoľvek iného v našich zboroch, od tých, ktorí plánujú bohoslužby, až po všetkých, ktorí spievajú ako súčasť zboru.

Ako kurz prebieha?

Ku každej lekcii existuje krátke úvodné video, ktoré si môžete pozrieť spoločne na začiatku (alebo môžete poslať odkaz e-mailom, aby si ho ľudia pozreli vopred). Možno budete chcieť do spoločného času zahrnúť aj iné prvky, napríklad modlitbu alebo spev. Ľudia môžu prísť na stretnutie po tom, ako si vopred prečítali PDF lekciu, alebo si materiál môže prečítať len jeden človek. Môžete sa stretnúť pri jedle u niekoho doma alebo v budove vášho zboru… je to na vás!

Každá z 5 lekcií kurzu obsahuje:

  •  video s dĺžkou okolo 2 minút
  •  9-stranový PDF materiál

Všetky videá a materiály na tlač si môžete stiahnuť v anglickom jazyku (kliknite sem). 

Pozrite si krátke úvodné video ku kurzu.

Kto je Music Ministry?

Cieľom Music Ministry je, aby slúžila miestnemu zboru a pomáhala vedúcim tímom a jednotlivcom slúžiť Bohu darmi, ktoré im dal v oblasti hudby. Túto službu si vážime, pretože Kolosanom 3:16 nám ukazuje, že je to služba Božieho slova, ktorá má budovať jeho cirkev.

Organizuje konferencie, workshopy v zboroch a pravidelné dni školení, ako aj online zdroje, ktoré pomáhajú každému, kto sa venuje hudbe vo svojich zboroch, či už na plný, čiastočný alebo laický úväzok, a či už ako pastor alebo hudobník.

Prečo Music Ministry?

•  pretože veríme, že verš Kolosanom 3:16 je pravdivý a že hudba zohráva v Božej cirkvi rozhodujúcu úlohu, pretože nám pomáha, aby v nás bohato prebývalo Kristovo slovo,
•  pretože veríme, že hudobná služba už dlho nemá v mnohých miestnych zboroch prioritu a je potrebné ju podporovať, rozvíjať a pestovať, aby pomáhala Božiemu ľudu “radovať sa v Pánovi” a byť naplnený “nevýslovnou a slávnou radosťou (1Pt 1:8)”,
•  pretože veríme, že hudba je takou dôležitou súčasťou dnešnej spoločnosti. Aby sme tento národ oslovili evanjeliom, hudba miestneho zboru nesmie byť prekážkou pri počúvaní dobrej zvesti o Ježišovi, ale skôr nástrojom.


LEKCIA 1: ČO JE UCTIEVANIE

Keď premýšľame o vedení spevu v cirkevnom zhromaždení, nemôžeme sa hneď vrhnúť na praktickú stránku aranžovania piesní a vedenia kapely. Náš spev je súčasťou niečoho oveľa väčšieho – života uctievania na Božiu slávu.

Uctievanie je oveľa viac než len nedeľný spev (Rim 12:1-2). Spoločné spievanie o tom, kto je Boh a čo pre nás urobil v Ježišovi Kristovi, však môže byť významným prostriedkom budovania našich cirkevných zborov k životu uctievania Ježiša odteraz až do večnosti!

Naša teológia uctievania, vychádzajúca z Biblie, je základom pre náš spev a hlboko ovplyvňuje a formuje našu úlohu hudobných vedúcich. 


LEKCIA 2: ZHROMAŽĎOVANIE SA K SPEVU

Ako teda toto chápanie uctievania formuje naše zhromaždenia a najmä náš spev?

Keď sa zhromažďujeme, Boh nám pripomína evanjelium – kto je a čo pre nás urobil – a my odpovedáme životom uctievania. Náš spev je kľúčovým prostriedkom od Boha, ktorý nám pomáha pamätať si evanjelium a odpovedať srdcom a mysľou na pravdu o Kristovi. Máme službu slova, prostredníctvom ktorej ukazujeme druhým Krista z moci Ducha. Toto chápanie premieňa všetko na našom prístupe k vedeniu druhých pri speve.


LEKCIA 3: VERNÍ VEDÚCI

Teraz už máme položené základy toho, čo znamená byť uctievačmi Boha, a videli sme, ako k tomu patrí spoločný spev. Ako hudobníci a hudobní vedúci duchovne vedieme druhých tým, že pomáhame ľuďom vidieť Krista (2Kor 3:18) prostredníctvom spevu v zhromaždení, aby v nich bohato prebývalo jeho slovo. Celé naše praktické vedenie pri príprave a vedení hudby vychádza z tohto zámeru a tomu sa budeme venovať v častiach 4 a 5.

Ako však môžeme zhodnotiť, či sme verní svojmu povolaniu? Čo znamená byť vernými vedúcimi a ako sa môžeme starať o to, aby sme nimi boli?


LEKCIA 4: ARANŽOVANIE PIESNÍ

Keď pomáhame Kristovmu slovu bohato prebývať v srdciach a mysliach ľudí, pripomíname si evanjelium, pomáhame si reagovať uctievaním a meníme sa, aby sme sa viac podobali Ježišovi. Naša hudba slúži tomuto cieľu podporovaním spevu a vyzdvihovaním evanjelia. To, čo ako hudobníci robíme prakticky, môže tomuto cieľu napomáhať alebo prekážať. Preto musíme investovať čas do rozvoja hudobných zručností, pomocou ktorých budeme vytvárať aranžmány, ktoré pomôžu slovu bohato v nás prebývať.

Takže prvá vec, ktorú musíme urobiť, je prosiť Boha o pomoc…


LEKCIA 5: VEDENIE V NEDEĽU

Tak a je tu nedeľa! Či už hráme v zbore ako dobrovoľníci alebo sme zamestnanci zboru, cez týždeň sme strávili čas modlitbami a prípravou. Prišli sme s túžbou, aby Kristovo slovo bohato prebývalo v tých, ktorí prídu neskôr dnes ráno.

Ako naše chápanie hudby ako služby evanjelia formuje naše vedenie kapely na nácviku a vedenie zhromaždenia pri speve počas bohoslužby?

V nedeľu vedieme aj prakticky, aj duchovne. Zamyslime sa nad oboma týmito aspektami: najprv v súvislosti s našou kapelou a potom s našim zborom.


Dobrovoľný príspevok

Originál kurz Dwell Richly je úplne zadarmo, avšak kvôli nákladom spojeným s prekladom a vydaním kurzu v slovenskom jazyku budeme vďační za akýkoľvek dobrovoľný príspevok, aby Spoločenstvo evanjelia mohlo aj naďalej slúžiť vám a ďalším miestnym zborom tým, že vás vybaví zdrojmi, ako je napríklad tento kurz.

Banka: Fio banka
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0260 5487
Variabilný symbol: 5070

Kurz bol preložený a publikovaný v slovenskom jazyku so súhlasom autora © 2024.