Veľký Boží príbeh

O kurze

Kurz Veľký Boží príbeh vám pomôže pochopiť, ako do seba zapadajú všetky časti Biblie od Genezis po Zjavenie, ako hovoria príbeh o Božom úžasnom pláne zachrániť svet cez Ježiša Krista.

Každá z 9 lekcií kurzu obsahuje:

    •  video: s dĺžkou okolo 10 minút
    •  osnovu video prednášky na písanie poznámok počas sledovania
    •  sprievodcu biblickým štúdiom: približne hodinové štúdium Biblie, ktoré môžete použiť v skupinke vo vašom zbore, alebo individuálne doma
    •  poznámky vedúceho: odpovede a pomocné komentáre k otázkam v biblickom štúdiu
    •  zadanie na čítanie vybranej časti z knihy

Všetky videá a materiály na tlač si môžete stiahnuť v anglickom jazyku (kliknite sem). 

Pozrite si krátke úvodné video ku kurzu.

Kto je Vaughan Roberts

Vaughan Roberts je rektorom anglikánskeho zboru St. Ebbe´s Church v Oxforde. Okrem toho je prezidentom Proclamation Trust v Londýne. Študoval právo a teológiu na univerzite v Cambridge, kde tiež viedol kresťanský študentský zväz (CICCU). Napísal niekoľko kníh: Body zvratu; Pravá bohoslužba; Zápasy kresťanov; Odlišnosti. Najznámejšia a najobľúbenejšia z nich je Boží veľký obraz.


Vydavateľstvo: Porta libri, ed. ReFormatio
Formát:       A5, mäkká väzba
Jazyk:    slovenčina
ISBN:     978-80-8156-214-3
Rok vydania:    2021
Počet strán:      135


LEKCIA 1: PÔVODNÉ KRÁĽOVSTVO

Boží ľud na Božom mieste pod Božou vládou s Božím požehnaním. Tak to celé začína…

Biblia nie je len náhodnou zbierkou kníh, ale jedným príbehom a je nesmierne dôležité ju chápať v tomto kontexte. Prvé video vysvetľuje, že Biblia má jedného autora: Boha, jednu tému: Ježiša Krista a jeden príbeh: Boží plán zachrániť svet prostredníctvom jeho syna Ježiša Krista.

Príbeh začneme v Genezis, prvej knihe Biblie, ktorá vyobrazuje model Božieho kráľovstva, ktorý budeme sledovať počas nesledujúcich lekcií. Vidíme, že v Božom dokonalom poriadku Boží ľud, Adam a Eva, žijú na Božom mieste, záhrade Eden, pod Božou vládou a s jeho požehnaním. V tomto stvorení sú vzťahy medzi Bohom a človekom, mužom a ženou a ľudstvom a stvorením dokonalé, presne také, aké majú byť. Netrvá to však dlho…


LEKCIA 2: POŠKODENÉ KRÁĽOVSTVO

Zlý had, dvaja hlúpi vzbúrenci a potom súd, vražda a smrť. 

Božie dokonalé stvorenie je až príliš rýchlo zničené. V tejto časti kurzu sa budeme zamýšľať nad otázkou zla, taktikou Diabla, ktorý si želá, aby ľudia Bohu nedôverovali a neposlúchali ho a hriešnosti ľudského srdca.

Keď čítame knihu Genezis ďalej, vidíme, že Boží ľud, Adam a Eva, neposlúchajú Boha, odmietajú jeho panstvo a nesú strašné dôsledky. Keďže sa oni obrátili Bohu chrbtom, musel sa od nich odvrátiť aj on. Vzťahy sú zničené a Boží ľud znáša kliatbu padlého sveta. Hriech a smrť infikujú celé stvorenie. Boží ľud si zasluhuje súd, ale z Božej milosti tu príbeh nekončí…


LEKCIA 3: PRISĽÚBENÉ KRÁĽOVSTVO

Boží večný plán napraviť svoj pokazený svet. Záblesky svetla uprostred temnoty hriechu. A sľub jednému mužovi, ktorý určuje program zvyšku Biblie a dokonca i dejín.

Zdá sa, že sa všetko pokazilo. Potom však prichádzame do tretej časti príbehu a zisťujeme, že Boh má večný plán ako zachrániť svoj ľud a obnoviť dokonalé stvorenie. V ďalších kapitolách knihy Genezis vidíme, že Boh, vo svojej predivnej milosti, pošle záchrancu, aby zachránil padlý ľud. Potom uzavrie zmluvu s jedným mužom, Abrahámom, čo má dôsledky pre zvyšok dejín. Boh sľubuje, že si cez Abraháma utvorí ľud, privedie ho na miesto a požehná ich. Zatiaľ čo vidíme viac ľudského hriechu a slabosti, vidíme aj viac a viac Božej milosti. Uvedomujeme si, že Boží ľud sa nedokáže zachrániť sám. Iba Boh dokáže zachraňovať.

Otázky sa však množia… Ako si utvorí ľud zo zostarnutého a neplodného páru? Kde sa tá krajina nachádza? A ako dokáže obnoviť dokonalé vzťahy stvorenia?


LEKCIA 4: ČIASTOČNÉ KRÁĽOVSTVO (1. časť)

Záchrana milióna otrokov. Duel medzi Bohom a faraónom. A zrod národa.

Božie zmluvné sľuby z lekcie 3 sa začínajú uskutočňovať. V Genezis 12 až Exodus 18 vidíme, ako si Boh začína tvoriť svoj ľud tým, že predivne obdarúva Abraháma a Sáru deťmi a tak aj mnohými potomkami. Znova a znova sme svedkami, že zlí, nehodní ľudia sa stávajú Božím ľudom a začína byť zrejmé, že je to Boh, kto zachraňuje a nikto z ľudí nemá byť na čo pyšný.

Vidíme, ako Boh zachraňuje svoj ľud z otroctva v Egypte náhradou, porážkou a víťazstvom na ich nepriateľmi. Po tom, ako ich vyslobodí z otroctva, Boh začína žehnať svoj ľud tak, že im dáva svoj zákon a prebýva uprostred nich. Veci začínajú vyzerať lepšie, ale ešte sa toho mnoho musí udiať.


LEKCIA 5: ČIASTOČNÉ KRÁĽOVSTVO (2. časť)

Smrť miliónov na púšti. Posledná reč umierajúceho muža. A potom vojny, zmätok a korunovácie.

Po tom, ako sme videli čiastočne naplnené sľuby o “ľude” a “požehnaní”, teraz očakávame naplnenie sľubov o “krajine”. Ako však čítame v knihe Numeri, kvôli svojej neposlušnosti musí Boží ľud čakať štyridsať rokov na vstup do krajiny, ktorá im bola zasľúbená. A ani potom to však s nimi nevyzerá ružovo: národ upadne do kolotoča hriechu, súdu a milosti. Boh dáva sudcov, aby vládli jeho ľudu.

Či sa im bude dariť lepšie, keď im bude vládnuť kráľ? Zdá sa, že v 1. knihe Samuelovej až v 2. knihe kroník sa napĺňa Boží sľub o kráľovi v osobe Saula, Dávida a neskôr Šalamúna. Poslední dvaja sú nositeľmi éry pokoja a prosperity v kruhu Izraela, no žiadnemu s nich sa neporadí priniesť večný pokoj a kráľovstvo, ktoré Boh zasľúbil. Prichádzame k záveru, že tieto čiastočne naplnené sľuby musia ukazovať na niečo oveľa väčšie.


LEKCIA 6: PREDPOVEDANÉ KRÁĽOVSTVO

Tragická séria modloslužobných kráľov. Katastrofická skaza Božieho kráľovstva. Nové svetielko nádeje uprostred trosák.

Úpadok dejín Izraela naberá na obrátkach, keď ľudia naďalej neposlúchajú. Sú vyhnaní zo zasľúbenej zeme, stáva sa z nich roztrúsený rozdrobený ľud a čelia skôr Božiemu hnevu ako požehnaniu. Ale Boh vo svojej milosti posiela prorokov, aby hovorili jeho slovo k svojmu ľudu a presadzovali jeho zmluvu.

Táto lekcia mapuje rôznych prorokov v Starom zákone. Všetci prinášajú posolstvo súdu a nádeje. Proroci, ktorí hovoria Božie slová, a nie ich vlastné, zdôrazňujú, že Boží ľud bude čeliť súdu, ak bude aj naďalej neposlúchať. Proroci však prinášajú aj úžasné posolstvo nádeje: Boh dodrží svoj sľub a požehná svoj ľud. Prorokujú o novej nádeji a slávnom, dokonalom Kráľovi, ktorý bude navždy vládnuť Božiemu ľudu – ním je samozrejme Ježiš Kristus. Na konci tejto lekcie dychtivo očakávame príchod pravého Božieho kráľa.


LEKCIA 7: PRÍTOMNÉ KRÁĽOVSTVO

Prichádza kráľ. A nič už viac nebude ako predtým.

Nakoniec sú všetky Božie zasľúbenia splnené! Tu skutočne vidíme, ako do seba zapadá celá Biblia. Bohom prisľúbený kráľ prichádza, aby zachránil Boží ľud – narodil sa Ježiš. Táto lekcia ukazuje, ako každé zo štyroch evanjelií (Matúš, Marek, Lukáš a Ján) podáva doplňujúce správy o Ježišovom živote a učení, pričom každé z nich vyvodzuje záver, že Ježiš je Mesiáš, spasiteľ Božieho ľudu a naplnením všetkých starozákonných sľubov. Vidíme, ako je Ježiš Božím ľudom, miestom, vládou a požehnaním a čo každý z týchto sľubov znamená pre veriaceho človeka.

Najdôležitejšie je, že táto lekcia popisuje spôsob, akým Ježiš zachraňuje Boží ľud náhradou (substitúciou), teda tým, že prijíma trest, ktorý si zaslúžia, aby sa Boží ľud mohol vrátiť do dokonalého vzťahu s ním. Zostáva však napätie, pretože prítomnosť hriechu pretrváva. . .


LEKCIA 8: OHLASOVANÉ KRÁĽOVSTVO

Ako tu môže kráľovstvo byť a zároveň ešte nebyť? Prečo sa Kráľ jednoducho nevráti? A kto je Duch Svätý?

Ježišovo kráľovstvo je „už“ aj „ešte nie“. Táto lekcia vysvetľuje, že žijeme v „posledných dňoch“ medzi Ježišovým prvým a druhým príchodom. Boh trpezlivo čaká na príchod ďalších ľudí do jeho kráľovstva, než pošle Ježiša späť, aby všetko zabalil. Keď prechádzame ku knihe Skutkov apoštolov, vidíme, že na to, aby si pre seba utvoril ľud, posiela Boh svojho Ducha Svätého do kresťanov, aby mohli ostatným hovoriť o Ježišovi.  

Dozvedáme sa, že Duch Svätý prináša nové narodenie, pripravuje veriacich na službu Kristovi a produkuje svätosť. Aj keď boli veriaci úžasne zachránení, Boh teraz nesľubuje ľahký život, skôr máme čakať utrpenie. Veriaci majú vytrvať vo svätosti a šírení evanjelia tým, že sa budú tešiť na slávnu, večnú budúcnosť, keď už nebude hriech a smrť.


LEKCIA 9: DOKONALÉ KRÁĽOVSTVO

Odhrnutá opona, za ktorou sa skrýva pravda o ľudských dejinách. Súd nad Babylonom, šelmou a falošným prorokom. A náš Kráľ, zabitý, ale víťazný, prináša úplne nový svet.

Koniec zla a začiatok večnosti: záverečná kniha Biblie, Zjavenie, je séria vízií, ktoré dostal apoštol Ján, a ktoré prostredníctvom symbolov sprostredkúvajú posolstvo na posilnenie veriacich.  

Nachádza sa tu vízia baránka na tróne v nebi, ktorá povzbudzuje veriacich k vedomiu, že hoci je tento svet plný zla, vládne nad ním niekto, Ježiš, kto dal svoj život za svoj ľud. Ďalej je tu séria videní s pečaťami, trúbami a čašami, ktoré znázorňujú vojnové štvanice, ekonomickú nestabilitu a smrť a sú charakteristické pre každú dobu, kým sa Kristus nevráti. Potom je tu posledný súd, keď bude všetko zlo a odpor voči Bohu úplne a konečne zničené. A nakoniec je tu slávny obraz nového stvorenia; Božie dokonalé kráľovstvo, v ktorom nebude hriech, smútok ani smrť.

Vidíme, ako sa Boží prísľub Abrahámovi úplne a konečne plní: Boží ľud zo všetkých národov bude žiť na Božom mieste, v novom stvorení a bude sa naveky tešiť z jeho vlády a z požehnania jeho prítomnosti. Modlíme sa teda: „Príď, Pane Ježišu.“ A kým čakáme, prosíme: „Milosť Pána Ježiša nech je s Božím ľudom. Amen.“