Nezaradené

25. november

Hneď som bol vo vytržení ducha, a hľa, na nebi stál trón a na tróne niekto sedel. Uprostred trónu i vôkol trónu boli štyri živé bytosti… a bez prestania vo dne i v noci volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh, Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

Zjavenie 4:2,6,8

Pred Jánovým vnútorným zrakom duše sa otvárajú dvere zjavenia. Vidí za oponu, ktorá oddeľuje náš viditeľný, hmotný svet od neviditeľného, duchovného sveta. Svet ľudí od Božieho sveta. A čo vidí? A hľa, na nebi stál trón. Trón je symbol zvrchovanej moci, autority a vlády. Symbol kráľovského majestátu. Trón, ktorý vidí Ján, nie je povalený, ale stojí. Stojí pevne a neohrozene. Ale čo je najdôležitejšie, tento trón nie je prázdny… a na tróne niekto sedel.

To znamená, že dianie vo vesmíre, vo svete, v dejinách ľudstva i v mojom osobnom živote nie je ponechané napospas nejakej slepej náhode či nešťastnej nehode. Nie. Trón na nebi, kde sa sústreďuje všetka moc nad svetom, nad dejinami i nad nami, nie je prázdny. Sedí na ňom Pán, Boh, Všemohúci. Spolu s Jánom tak dostávame odpoveď na otázku: Kto tu vládne? Kto má konečnú, absolútnu moc nad svetom, nad dejinami, nad národmi i nad naším životom?

Nie je to osud, ale Osoba. Nie sú to hviezdy, ale Ten, ktorý stvoril všetky hviezdy. Nie je to neosobná vesmírna sila, ale osobná Bytosť. Nie sú to politici a vládcovia tohto sveta, ale Boh. Ten, ktorý všetko stvoril, bez vôle ktorého nejestvuje nič z toho, čo jestvuje. On sedí na tróne univerza.

To znamená, že nech sa na zemi deje, čo sa deje, nič sa neudeje bez vedomia a vôle Toho, ktorý sedí na tróne. Ani jeden atóm v celom vesmíre nevybočí zo svojej dráhy bez jeho vedomia. Ani jeden vlas z tých miliárd vlasov na hlavách všetkých ľudí sveta nepadne bez vedomia a vôle Toho, ktorý sedí na tróne. Svet živý i neživý, svet mikrokozmu i makrokozmu, dejiny národov i dejiny jednotlivcov – to všetko má jedného jediného Vládcu, ktorý sedí na nebeskom tróne. Boha. Pokiaľ On sedí na tróne, môžem s istotou vedieť, že všetko je v jeho rukách, v tých najlepších a najmocnejších rukách. Aj môj život.

Pane, ďakujeme, že Ty vládneš a kraľuješ!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal