Biblia a teológia

29. august

Abrahám bol starec vo vysokom veku a Hospodin ho vo všetkom požehnal. Abrahám povedal najstaršiemu sluhovi vo svojom dome, ktorý mu spravoval celý majetok: Polož svoju ruku pod moje bedrá! Zaväzujem ťa prísahou pred Hospodinom, Bohom neba i zeme, že nevezmeš pre môjho syna ženu z dcér Kanánčanov, medzi ktorými bývam, ale pôjdeš do mojej vlasti k môjmu príbuzenstvu a tam vyberieš ženu pre môjho syna Izáka… Keby však tá žena nechcela ísť, táto prísaha ťa nebude zaväzovať. Len môjho syna ta nezaveď!

Genezis 24:1-4, 8

Abrahám je starý a Izák je slobodný. Boží sľub však znie: Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Ale kde niet ženy, niet ani potomstva. Preto Abrahám podnikne kroky k ženbe syna. Vtedy otázku ženby a vydaja riešili rodičia bez detí. Dnes to riešia deti bez rodičov. Abrahám to síce rieši bez syna, ale nie bez Boha: Hospodin… pošle pred tebou svojho anjela a ty budeš môcť vybrať ženu pre môjho syna. Prečo však budúca žena jeho syna má byť z jeho príbuzenstva? Prečo práve odtiaľ, odkiaľ mal on sám pred časom odísť? Abrahám nehľadá veriacu nevestu, lebo taká nebola ani v jeho príbuzenstve. On hľadá nevestu, ktorá sa veriacou stane. Ktorá bude ochotná podstúpiť tú istú cestu ako kedysi on; opustiť svoju rodinu, rodnú zem a ísť do zasľúbenej zeme kvôli vyššiemu, duchovnému poslaniu. Ktorá na svojom postoji k Božím spásnym plánom preukáže svoj postoj k Bohu.

Ako teda Abrahám rieši výber manželského partnera pre svojho syna? Dnes sa táto otázka rieši z pozície lásky: Máme sa radi a na ničom inom nezáleží. Neraz je pri zrode manželstva argument lásky silnejší ako argument viery. Viera nám predsa nemá čo hovoriť do citových záležitostí srdca! Práve že má a veľmi veľa. Lebo láska, ktorá nie je strážená vierou, nás privedie na falošnú cestu. Duchovný aspekt manželstva je totiž dôležitejší ako telesný aspekt. Manželská jednota nemôže vzniknúť tam, kde existujú dva odlišné duchovné svety.

Abrahám rieši otázku lásky z pozície viery. On chce zostať verný Božiemu povolaniu, ktorým Boh povolal jeho i jeho potomstvo. Nič nestratí ten, kto v otázke manželstva vieru povýši nad lásku. Kto si do srdcových záležitostí nechá hovoriť Bohom.

Pane, pošli svojho anjela pred nami, keď si budeme hľadať životného partnera!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal