Kresťanský život

Členovia, ktorí budujú cirkev

Každý miestny zbor sa skladá z rôznorodej skupiny ľudí, ktorí boli radikálne premenení Božou mocou prostredníctvom osoby a diela Ježiša Krista. Títo rôznorodí ľudia nemajú dôvod žiť a pracovať spolu, nehovoriac o tom, aby sa starali jeden o druhého – a predsa sa rozhodli žiť spolu v láske a jednote na chválu a slávu Pánovho mena. Zdravé miestne zbory sú mocným a príťažlivým svedectvom pre pozorujúci svet. To znamená, že každý člen zboru sa musí venovať budovaniu druhých.

Členovia zboru, ktorí budujú zbor, sú tí, ktorí:

1. Navštevujú bohoslužby

Účasť je najzákladnejším spôsobom, ako sa členovia zboru navzájom budujú. Je to najzrejmejší spôsob, ako preukázať oddanosť telu. Je niečo povzbudzujúce na tom, keď viete, že brat alebo sestra jednoducho budú prítomní na bohoslužbe a budete spoločne uctievať Boha.

Pisateľ listu Hebrejom hovorí veriacim, aby sa navzájom podnecovali k láske a dobrým skutkom a aby sa navzájom povzbudzovali. Ako to majú robiť? Tým, že nebudú opúšťať zhromaždenia veriacich (Heb 10:23-25). Nemôžete budovať druhých, ak sa s nimi pravidelne a verne nestretávate. Niet divu, že tí, ktorí pravidelne chýbajú v zhromaždení, často stagnujú vo viere alebo sa stávajú členmi, ktorí predovšetkým reptajú a sťažujú sa.

Drahý člen zboru, zborové zhromaždenia nie sú o tebe alebo o tvojom pohodlí. Vernou účasťou budujte ostatných.

2. Povzbudzujú

Zamyslite sa nad Pavlovými slovami o Tychikovi, ktorého: „som k vám poslal, aby ste o nás vedeli a aby potešil vaše srdcia“ (Kol 4:8). Prečo posiela svojho priateľa? Aby povzbudil Kolosanov. Mali by sme nasledovať Pavlov vzor.

Povzbudzujúci člen chváli, odporúča, vyzdvihuje, ďakuje, utešuje, nalieha, podporuje a dáva komplimenty ostatným členom. Často si myslíme, že povzbudzovanie je len pochvala, ako divák v hľadisku. Biblické povzbudzovanie je však viac než to; je to parťak, ktorý vás nabáda, aby ste sa pustili do práce.

Okrem toho povzbudenie nie je obyčajné lichotenie. Nie je to len byť milý alebo hovoriť ľuďom to, čo chcú počuť. Skutočné povzbudenie je čestné a úprimné. Pochváli tých, ktorí dobre slúžia, a tiež povzbudí tých, ktorí zápasia na ceste s Pánom. Takýto druh člena je pre telo veľkým požehnaním. Snažte sa ním byť.

3. Konfrontujú bez toho, aby sa oddávali klebetám

Zbory sú plné hriešnych ľudí, čo znamená, že členovia zboru hrešia jeden proti druhému. To ohrozuje jednotu zboru a vyžaduje si, aby sa členovia navzájom konfrontovali v láske a jemnosti.

Konfrontujúci člen je opakom klebetníka a ohovárača. Poslúcha príkaz Písma, aby konfrontoval a obnovoval ľudí, ktorí žijú v hriechu (Mt 18:15-18; Ga 6:1-2). To, čo motivuje konfrontujúceho člena, nie je len to, že ho niečí hriech urazil, ale to, že Pán je urazený hriechom – najmä hriechom, ktorý nie je vyriešený a je ponechaný, aby hnil a rástol (1Kor 5). Konfrontujúci člen konfrontuje z lásky k Bohu a z lásky k ostatným veriacim.

4. Modlia sa

Vždy ma zaujal Samuelov výrok Dávidovi: „Nech sa to nestane, aby som zhrešil proti Hospodinovi prestal sa za vás modliť“ (1Sam 12:23).

Máme povinnosť modliť sa jeden za druhého. Najlepší členovia cirkvi sú oddaní modlitbe. Naučili sa spoliehať na Boha, preto si vysoko cenia modlitbu k nemu. Modliaci sa členovia sa zvyčajne naučia menej hovoriť s ľuďmi a viac s Bohom o ľuďoch. Sú to neospevovaní hrdinovia zboru. Ak modlitba poháňa zbor, potom je modliaci sa člen nevyhnutný pre zdravie a rast zboru.

5. Slúžia

Účasť je potrebná, ale členovia by mali robiť viac než len zúčastňovať sa. Mali by slúžiť a konať „dielo služby“ (Ef 4:12). Používajú svoje dary, aby slúžili Bohu a ostatným členom a budovali tak zbor.

Veľkým povzbudením je vedomie, že v tíme nie ste jediní. Veľká útecha prichádza z vedomia, že máte ďalších členov tímu, ktorí s vami bojujú a povzbudzujú vás na ceste. Ľudia, ktorí môžu, ale neslúžia v zbore, majú tendenciu odrádzať zvyšok tela.

6. Prejavujú trpezlivosť

Trpezlivosť je životne dôležitá, a to tak pre jednotlivých veriacich, ako aj pre zbor ako celok. Koniec koncov, kresťanský život nie je šprint, ale maratón. Naše chodenie s Pánom je proces a viditeľný rast sa nedeje zo dňa na deň.

To všetko znamená, že sa musíme naučiť znášať slabosti a nedostatky toho druhého. Musíme sa naučiť odpúšťať bez zášti a učiť sa navzájom so všetkou trpezlivosťou. Trpezlivý člen milosrdne znáša zlyhania iných ľudí. Uvedomuje si, že žiadny zbor nie je dokonalý – a v dôsledku toho je radostne trpezlivý. Zbor s trpezlivými členmi je zbor, v ktorom sa členovia navzájom konfrontujú, povzbudzujú sa, vyznávajú si hriechy a odpúšťajú si.

Drahí členovia zboru, usilujte sa o tieto vlastnosti vo svojom živote a povzbudzujte ich u ostatných. Modlite sa za seba aj za druhých. Modlite sa, aby ste budovali zbor ako verní a trpezliví členovia, ktorí navštevujú, povzbudzujú, konfrontujú, modlia sa a slúžia. Tým budujete Kristovu cirkev.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition Africa

Chopo Mwanza

je pastorom baptistického zboru Faith Riverside v Kitwe v Zambii. Okrem toho pôsobí ako člen profesorského zboru na Baptistickej univerzite a seminári v strednej Afrike a píše blogy na stránke Deeper Reflections. Chopo je ženatý s Kundou a majú tri deti: Tionge, Yamikani a Tendai.

Chopo Mwanza tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články