Nezaradené

11. január

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Matúš 6:9-10

Modlitba začína Otcom i pokračuje Otcom. Nie potrebami detí, ale záujmami Otca. V ľudských rodinách je to naopak. Tam sa všetko točí okolo potrieb detí. Tam platí poradie: najprv deti, potom rodičia. V Božej rodine je to naopak. Tu platí poradie: najprv Otec, potom deti. Najprv Otcove záujmy, potom naše potreby. Táto modlitba tak priznáva prvé miesto Otcovi, nie deťom. Lebo Boh je stredom vesmíru, nie človek.

Ježiš nás modlitbou Otčenáš učí, čo majú byť modlitebné priority Božieho dieťaťa. Sú to Otcove záujmy, ktoré sa týkajú jeho mena, jeho kráľovstva a jeho vôle. Všetky tri majú pritom spoločného menovateľa: ako v nebi, tak i na zemi. To znamená, že čo platí o nebi, má platiť i o zemi. Čo platí o nebi? Že nebo je miesto, kde je Božie meno posvätené, vyvýšené, držané v úcte. A čo má platiť o zemi? Aby Božie meno bolo na zemi rovnako posvätené a držané v úcte ako v nebi. Toto si Božie dieťa praje pre svojho Otca. Otče, prajem si, aby o tvojom mene platilo: …ako v nebi tak i na zemi.

Čo ďalšie platí o nebi? Že nebo je miesto Božej vlády, ktorá je vládou lásky, pokoja a spravodlivosti. A čo má platiť o zemi? Aby sa aj zem stala miestom uznanej Božej vlády tak ako je nebo. Toto si Božie dieťa praje pre svojho Otca. Otče, prajem si, aby i o tvojom kráľovstve platilo: …ako v nebi, tak i na zemi.

Čo ďalšie platí o nebi? Že nebo je miesto, kde sa deje a uplatňuje Božia dobrá, svätá vôľa. A čo má platiť o zemi? Aby sa aj zem stala miestom, kde sa Božia vôľa bude diať v plnosti. Toto si Božie dieťa praje pre svojho Otca. Otče, prajem si, aby i o tvojej vôli platilo: …ako v nebi, tak i na zemi.

Ježiš najprv obracia našu pozornosť k nebu, na to, čo platí o ňom: ako v nebi. Potom obracia našu pozornosť na zem, na to, čo má platiť o nej: tak i na zemi. Ak sa toto stane našou túžbou: …ako v nebi, tak i na nebi… potom sa Otcove záujmy stanú i našimi záujmami.

Pane, nauč nás uprednostňovať Otcove záujmy pred našimi potrebami!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal