Nezaradené

11. november

Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka. Pilát teda vyšiel von k nim a opýtal sa: Akú žalobu vznášate proti tomuto človeku? Odpovedali mu: Keby nebol zločincom, nevydávali by sme ti ho. Pilát im odpovedal: Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona! Židia mu na to: My nemáme právo nikoho usmrtiť, aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť.

Ján 18:28-32

Je piatok, deň prípravy na sobotu, na ktorú pripadne veľký sviatok, sviatok Veľkej noci. Židovský národ si v tento deň pripomenie vykúpenie z egyptského otroctva. Vrcholným aktom sviatku bude jedenie veľkonočného baránka. Preto o veľkňazoch čítame, že nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka.

Aká to irónia! Na jednej strane robia prípravy na jedenie veľkonočného baránka. Na strane druhej robia prípravy na zabitie toho jediného Božieho Baránka, keď privedú Ježiša k Pilátovi. Zároveň, aká to zaslepenosť! Vojsť do domu pohana by ich obradne znečistilo. Ale poslať na smrť nevinného Ježiša ich neznečistí? Náboženstvo dokáže urobiť človeka úplne slepým pre to, čo je a čo nie je hriech. Zamieňa vnútornú čistotu za vonkajšiu. A tak vonkajšou čistotou tak nahrádza tú vnútornú.

Židia odsúdia Ježiša na smrť, ale popraviť Ho nemôžu. To právo majú len Rimania. Preto Ho privedú k Pilátovi. Netušiac robia to, aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. Má byť vyzdvihnutý zo zeme tým, že bude pribitý na kríž (Jn 12:32). A sú to práve veľkňazi spolu s Pilátom, ktorí poslúžia Božiemu plánu vykúpenia, keď pošlú na smrť Božieho Baránka. Krv veľkonočného baránka v Egypte ochránila prvorodených synov Izraela pred smrťou. Ale krv veľkonočného Božieho Baránka, toho, ktorý sníma hriech sveta, vykúpi človeka z otroctva hriechu a zachráni ho pre večnosť. Práve zavrhnutý Ježiš sa stane Záchrancom sveta! Aký predivný je Boží plán záchrany človeka!

Pane, ďakujeme, že Ty si náš veľkonočný Baránok, ktorý bol obetovaný za nás.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.