Biblia a teológia

17. jún

Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom aj Mesiášom. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť?

Skutky 2:36-37

Petrovi poslucháči prežijú hlboké usvedčenie z hriechu. Spoznajú svoju beznádejnú situáciu, svoju stratenosť, že pred Bohom sú na tom veľmi zle. A že sa niečo musí stať, ak nemajú zahynúť. Preto sa pýtajú: Muži, bratia, čo máme robiť? Čo máme robiť, aby sme nezahynuli? Po záchrane sa pýta len ten, kto vidí, že je stratený. Bez hlbokého poznania hriechu niet skutočnej túžby po záchrane. Ľuďom, ktorí sa po záchrane nepýtajú a o záchranu nestoja, záchranu zvestovať nemôžeme. Takým treba zvestovať ich hriech, ako sú na tom pred Bohom.

Ľuďom, ktorí sa po záchrane pýtajú, Peter odpovie: Robte pokánie a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista. Výzva k pokániu je výzvou k zmene myslenia. Život, ktorý som doteraz žil bez Boha a v odmietaní Boha, vyznávam ako svoj hriech. Volám k Bohu, aby mi odpustil, že som Ním pohŕdal, že som Ho urazil, že som žil bez Neho a pre seba. Niet spasenia bez pokánia. Nikto nemôže vojsť do Božieho kráľovstva s rukami vo vreckách. Musíme sa nielen ohnúť, ale zlomiť pred Pánom celého sveta a s kajúcim srdcom volať o milosť a zľutovanie. Nielen sa odvrátiť od hriechu, ale sa obrátiť ku Kristovi ako k jedinému Záchrancovi a Pánovi. To je pokánie.

K výzve k pokániu Peter pripája i výzvu ku krstu. Krst neudelí spasenie, ani odpustenie. Krst je verejné vyznanie viery. Preto výzvou ku krstu Peter vyzýva svojich poslucháčov k viere v Ježiša  Krista. Tí, ktorí ešte nedávno kričali: Ukrižuj, ukrižuj, sa majú dať pokrstiť na meno Ukrižovaného. Verejne sa stotožniť s tým, ktorý bol zavrhnutý, vysmievaný a v očiach Židov i Bohom prekliaty. Veď je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve (Ga 3:13). Krst na meno Ježiša Krista bola desivá predstava pre Židov, ale jediné verejné znamenie a potvrdenie viery v Neho. Viery, že Ježiš nie je Bohom prekliaty, ale Bohom vyvolený Mesiáš a Pán.

Pane, ďakujeme, že v pokání a viere je i pre nás záchrana!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal