Biblia a teológia Kresťanský život

Prečo kresťania potrebujú počuť evanjelium každý deň?

Autor fotky: Jens Mahnke na Pexels

Niektorí ľudia veria, že evanjelium je užitočné len na evanjelizáciu – posolstvo, ktoré potrebujú počuť len neveriaci. Biblia však učí, že Ježišovi nasledovníci potrebujú počúvať evanjelium aj po znovuzrodení. Kresťania by mali o evanjeliu rozjímať každý deň pri osobnom čítaní Biblie a kazatelia by mali evanjelium hlásať v každej kázni. Pravidelne potrebujeme počúvať o Ježišovom živote, smrti, pochovaní, vzkriesení a nanebovstúpení, ako aj o výzve, aby sme činili pokánie zo svojich hriechov a vo viere sa obrátili k Ježišovi.

Tu je osem dôvodov, prečo potrebujeme počúvať pravdy evanjelia každý deň:

  1. Aby v nás vzbudzovalo chválu a vďaku Bohu. Boh, náš Otec, je ten, ktorý by mal byť každý deň v titulkoch správ. Namiesto toho, aby sme jeho neuveriteľné spasiteľné skutky v náš prospech považovali za samozrejmosť, mali by sme denne rozjímať o tom, čo urobil v Kristovi, a vzdávať mu úctu a vďaku, ktorú si tak veľmi zaslúži (Rim 11:33-36; Zj 5).
  2. Aby nám pripomínalo našu identitu v Kristovi. Počúvanie evanjelia každý deň a každý týždeň nás sústreďuje na Krista (Kol 3:1-4; 1Kor 15:1-11). Ľahko zabúdame, kto Kristus skutočne je a kto sme my v ňom. Dobrá správa rozptyľuje hmlu zabúdania a pripomína nám, čo Boh urobil v dejinách a vo svojom ľude.
  3. Aby nás živilo. Rozjímanie o Božom slove a pravdách evanjelia zakoreňuje našu vieru, robí nás plodnými, živí nás, zavlažuje, pestuje a udržiava nás pevnými v skúškach (Ž 1; Jn 6:22-59; Júd 1:20-21).
  4. Aby nás chránilo pred hriechom. Evanjelium nás posväcuje, pretože vďaka nemu rastieme v láske k nášmu Otcovi a túžime sa mu svojím životom páčiť. Evanjelium je väčší poklad ako dočasné uspokojenie, väčšie potešenie ako hriech, z ktorého sa môžeme tešiť. Poznanie, že neexistuje žiadna dobrá vec, ktorú by sme mohli urobiť a ktorá by spôsobila, že nás Boh v Kristovi bude milovať viac, nás v skutočnosti oslobodzuje k tomu, aby sme ho milovali a poslúchali, a nie využívali jeho milosť (pozri celý list Rimanom 6).
  5. Aby nás motivovalo ku konaniu dobrých skutkov. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista nás oslobodzuje, aby sme svoj život už nežili pre seba, ale pre ľudí okolo nás (Tít 2:11-14; Ef 2:1-10).
  6. Aby nás chránilo pred zúfalstvom. Žiadny hriech, ktorý spáchame, nespôsobí, že by nás Boh miloval menej. Evanjelium nás oslobodzuje od zúfalstva. Nič nás nemôže odlúčiť od Kristovej lásky, ktorá sa nám ukázala prostredníctvom evanjelia kríža (Rim 8:31-39).
  7. Aby povzbudzovalo ostatných okolo nás. Keď si pripomíname evanjelium, sme náchylnejší podeliť sa s ostatnými o slovo povzbudenia počas celého dňa. Toto povzbudenie ich zasa buduje v evanjeliu a prináša pravdu do ich sŕdc (2Tim 2:1-7).
  8. Aby porazilo našu hrdosť. Triezve uvažovanie o našom hriechu a o tom, čo pre nás Boh urobil v evanjeliu, ničí našu pýchu a pestuje ducha pokory pred Pánom a ostatnými (Jn 3:16; Jn 5:24; Tít 3:1-7).

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

Cameron Smart

Cameron Smart tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články