Nezaradené

18. december

Anjel pokračoval: Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On sa bude volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária odpovedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža. Anjel jej odpovedal: Duch svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom.

Lukáš 1:30-35

Verím v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Toto vyznávame v Kréde, v starokresťanskom vyznaní viery. Anjel oznamuje Márii jedno i druhé, i počatie z Ducha Svätého i narodenie z panny. Tieto dve skutočnosti hovoria o dvojakom pôvode Ježiša Krista. Počatie z Ducha hovorí o jeho božskom pôvode. Narodenie z panny hovorí o jeho ľudskom pôvode. Jeho božský pôvod je odvodený od Svätého Ducha, ktorý Ho splodil. Jeho ľudský pôvod je odvodený od jeho matky, ktorá Ho porodila.

Ježišovo narodenie bolo prirodzené. Narodil sa ako každé iné dieťa, v bolesti a s plačom. Jeho splodenie však bolo nadprirodzené. Odohralo sa bez účasti muža, ale za účasti Svätého Ducha. Boh, ktorý stvoril vesmír, svojou mocou spôsobil oplodnenie jedného vajíčka v tele panny. Mária sa dozvedá, že to narodené dieťa bude súčasne Boží Syn i jej, Máriin syn. Pravý Boh a pravý človek.

V osobe Ježiša Krista tak vzniklo dokonalé spojenie medzi nebom a zemou, ale i medzi zemou a nebom. Medzi Bohom a človekom, ale i medzi človekom a Bohom. Vďaka svojmu božskému pôvodu Kristus ako Boží Syn môže dokonale zastupovať Boha na zemi. Veď On povedal: Kto videl mňa, videl aj Otca (Jn 14:9). Chceš vedieť, aký je Boh? Pozri sa na Krista. Čo platí o Ňom, platí i o Bohu. Aký je Syn, taký je i Otec, plný milosti a pravdy.

Vďaka svojmu ľudskému pôvodu Kristus ako syn človeka nás môže dokonale zastupovať pred Bohom v nebi. V Ňom máme prostredníka, ktorý sprostredkuje spojenie Boha s  človekom i človeka s Bohom. V Kristovi sa Boh skláňa k nám ako k svojim deťom. A skrze Krista my prichádzame k Bohu ako k svojmu Otcovi.

Pane, ďakujeme, že si sa i pre nás stal prostredníkom medzi Bohom a nami!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal