Nezaradené

19. december

Anjel pokračoval: Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On sa bude volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária odpovedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža. Anjel jej odpovedal: Duch svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom.

Lukáš 1:30-35

Narodený Ježiš bude mať biologickú matku, ale nebude mať biologického otca. Jeho počatie sa odohrá bez účasti muža, ale za účasti Svätého Ducha: Duch svätý zostúpi na teba. Preto sa Máriin syn bude volať Božím Synom. Ježiš bude mať nielen ľudský pôvod, ale i božský pôvod. Bude mať nielen ľudskú prirodzenosť, ale i božskú prirodzenosť. Bude pravý Boh i pravý človek, aby vo svojej bytosti spojil večné, nestvorené božské bytie s časným, stvoreným, ľudským bytím.

Na Vianoce sa tak stalo niečo, čo je rozumom nepochopiteľné. Niečo, čo môžeme prijať len vierou. Ten, ktorý stvoril človeka, sám sa stal človekom. Stvoriteľ vzal na seba všetku slabosť a obmedzenosť svojho stvorenia. Neviditeľný Boh sa stal viditeľným človekom. Večný vstúpil do času a priestoru. Nebeský sa stal pozemským, Všemocný sa stal slabým dieťaťom. Nesmrteľný Boh sa stal smrteľným človekom. Ten, od ktorého je celé stvorenie závislé, stal sa závislým a odkázaným na starostlivosti dvoch mladých ľudí. To je tajomstvo Vianoc, ktoré evanjelista Ján vyjadril slovami: Slovo sa stalo telom (Jn 1:14). Boh sa stal človekom. Bohom sa nestal, lebo Ním bol od večnosti. Človekom sa stal, lebo ním nebol.

Vďaka Vianociam neveríme v Boha, ktorý zostáva skrytý a utajený pred človekom, lebo Ho vidíme zjaveného vo vtelenom Slove. Neveríme v Boha, ktorému je človek ľahostajný, lebo veď sám sa stal jedným z ľudí. Neveríme v Boha, ktorému je ľudské utrpenie ľahostajné, veď On sám trpel v ľudskom tele. Neveríme v Boha, ktorý sa vyžíva v trestaní človeka, lebo sám vzal na seba trest za naše viny. Vďaka Vianociam veríme v Boha, ktorého vidíme v narodenom betlehemskom dieťati. Aby sme Ho neskôr v plnosti videli v tvári ukrižovaného Krista.

Pane, ďakujeme, že sme Ti stáli za to, aby si sa stal jedným z nás!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal