Nezaradené

Spoločenstvo evanjelia

Prepis textu z videa:

Volám sa Don Carson.
Je mi ľúto, že sa nemôžem zúčastniť plánovanej konferencie na Slovensku.
Ján (Henžel) ma však požiadal, aby som v pár minútach vysvetlil, čo Spoločenstvo evanjelia rozumie pod pojmom centrum.

O evanjeliu hovoríme ako o centre našej viery. Centrum však môže znamenať aj niečo iné.
Dovoľte mi to ozrejmiť.

Slovo centrum používame dvoma spôsobmi.
Po prvé, hovoríme, že evanjelium je centrom nášho vyznania.
Nie je pre nás neobvyklé chápať evanjelium ako niečo, čo, keď sa správne káže, privádza ľudí k obráteniu.
A to je správne. Ale je to niečo oveľa viac.

V Novej zmluve je evanjelium centrom našej etiky. Evanjelium je centrom nášho učeníctva.
Napríklad: V Liste Efezanom 5. kapitole sa píše, aby manželia milovali svoje manželky tak, ako aj Kristus miloval cirkev a dal seba za ňu. Kristus, ktorý miluje cirkev a vydáva za ňu seba na kríži, je jadrom evanjelia.
A tak evanjelium, Kristus, ktorý kladie seba za život cirkvi sa stáva základom kresťanského domova.

Inými slovami, evanjelium nie je niečo pripnuté ku všetkému ostatnému, čo Biblia hovorí. Stojí v centre zákona Biblie, toho, ako žijeme, ako sme spasení, čo Boh urobil v Kristovi Ježišovi.
Môžete preukázať, že kristológia, učenie o Kristovi, je previazaná s evanjeliom. Eschatológia, to, čo Biblia učí o posledných veciach, zasľúbenie o novom nebi a novej zemi, je previazaná s evanjeliom.
Je to evanjelium Pána Ježiša Krista. Evanjelium kráľovstva. Dobrá správa o tom, čo Boh urobil v Ježišovi Kristovi.

Preto keď Pavol píše Korinťanom, v 15. kapitole svojho prvého listu hovorí: “Chcem vám pripomenúť veci najvyššej dôležitosti.” A potom hovorí o evanjeliu takto: “Evanjelium je Kristus, ktorý zomrel za naše hriechy podľa Písem.”

Inak povedané, evanjelium nie je nejaký malý pripnutý útržok, alebo nejaká podmnožina, zatiaľ čo kresťanská etika závisí od niečoho iného, kresťanská morálka závisí od niečoho iného, kresťanská politika závisí od niečoho iného.

V centre všetkého je celistvé hlboké pochopenie toho, čo je evanjelium a ako prináša centrum celému nášmu životu, mysleniu, etike, povolaniu, učeníctvu, záväzkom, rodinným hodnotám a všetkému ostatnému.
Evanjelium je skutočne centrom.

V Spoločenstve evanjelia však slovo centrum používame aj v inom význame.
A to v nasledovnom: Hovoríme, že Spoločenstvo evanjelia je určované centrom a nie hranicami.
Dovoľte mi to vysvetliť.

Veľa organizácií definuje, kto je dnu a kto je von na základe stanovených hraníc. Ak veríte určitým veciam a robíte určité veci, alebo platíte určité poplatky, alebo čokoľvek, potom ste vo vnútri. Ste vo vnútri hraníc. A ak nie, potom ste mimo.
Keď budeme premýšľať o evanjeliu ako o určujúcej hranici, potom sa budeme neustále zapodievať tým,
kto je dnu a kto nie. A našou prirodzenou tendenciou je rozširovať hranice stále viac a viac, aby sme umožnili čo najviacerým ľuďom byť vo vnútri.

Spoločenstvo evanjelia však nie je miestny zbor. Je to organizácia určovaná centrom. To znamená, že vo svojom centre, vo svojich organizačných radách a výboroch, atď., očakávame, že budú ľudia plne a cele v súlade s tým, čo hovorí Biblia, s tým, čomu veríme, že Biblia hovorí, s naším Vyznaním viery, s našou Teologickou víziou služby. A potom si už nerobíme starosti s tým, či je niekto vo vnútri, alebo vonku.

Na našich stretnutiach môžeme mať tisíce ľudí, no nekontrolujeme ich pri dverách so slovami: “Súhlasíš so všetkým, čo hovoríme, alebo nie?” “Chápeš Bibliu rovnako ako my, alebo nie?” Ak by sme si kládli tieto druhy otázok, boli by sme určovaní hranicami.
My sme však určovaní stredom. To znamená, že očakávame, že ľudia v centre hnutia, organizátori, rada, výbor, atď., budú plne v súlade s naším Vyznaním viery a s Teologickou víziou služby.
A potom vyučujeme Bibliu tak komplexným a verným, tak nadšeným a dôstojným a zbožným a duchovným spôsobom, ako sa len dá. Učíme ľudí, aby boli presvedčení samotnou Bibliou a nie nami.
Postupne prichádza na naše stretnutia viac ľudí, hoci spočiatku často nesúhlasia s jedným, či druhým, avšak prichádzajú, aby si vypočuli, čo hovorí Božie Slovo.
Čiže v takomto zmysle ako organizácia sme veľmi disciplinovaní, pokiaľ ide o centrum medzi tými, ktorí sú vodcami a plánovačmi a vizionármi.
Okrem toho však na naše stretnutia prichádza veľmi mnoho ľudí, ktorí veria 80 alebo 90 či 95 % toho, čo hovoríme (niečo sa im nepáči, ale s tým sa vedia zmieriť), len preto, aby mohli počuť Božie Slovo kázané a vyučované dobre.

Takže, v skratke používame slovo centrum dvoma spôsobmi.
Najprv trváme na tom, že Biblia učí, že Božie evanjelium, evanjelium Ježiša Krista, ktoré samotné je previazané s tým, čo Boh Otec urobil v Kristovi Ježišovi na kríži, vo vzkriesení, aby zachránil vinných hriešnikov ako sme ty a ja zo smrti a záhuby pre nové nebo a novú zem, domov spravodlivých, je Božím evanjeliom. To stojí v centre nášho presvedčenia a praxe.

Po druhé, používame slovo centrum, keď hovoríme o spôsobe, ktorým v našej organizácii je evanjelium určujúcim centrom. Chceme, aby ľudia boli priťahovaní do centra nášho konfesionalizmu.

Don Carson

je jedným z najuznávanejších evanjelikálnych učencov 21. storočia. Je autorom asi 60 kníh a obľúbeným rečníkom na konferenciách a univerzitných evanjelizáciách na celom svete. Stál pri zrode tzv. The Gospel Coalition (Spoločenstvo evanjelia), ktorého zámerom je pomáhať ľuďom lepšie poznať Božie Slovo svojou mysľou, plnšie milovať Boha svojim srdcom a prinášať do sveta milosť a pravdu.