Nezaradené

22. apríl

Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám; Syn nemôže nič robiť sám od seba, len čo vidí robiť Otca. Lebo čo robí Otec, to podobne robí aj Syn. Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí.

Ján 5:19-21

Ježiš uzdraví chorého v sobotu. Tým demonštruje svoju autoritu nad zákonom, konkrétne nad sobotou. Čo sa v sobotu smie robiť a čo nie. Na čom je však založená Ježišova právomoc? Je založená na jeho vzťahu s Bohom, ktorý je vzťahom Otca a Syna. Zo strany Syna je to vzťah úplnej závislosti od Otca a úplnej podriadenosti Otcovi. Syn nemôže nič robiť sám od seba, len čo vidí robiť Otca. Úžasné tvrdenie! Syn vidí Otca, ako pracuje, vidí Ho pri práci. Ako môže Ježiš vidieť Boha? Veď je napísané: Boha nikto nikdy nevidel (Jn 1:18).

Áno, nikto okrem Syna. Syn je jediný, kto vidí Otca. Preto prišiel Boží Syn na svet, aby nám zjavil Otca (Jn 1:18). My nemôžeme vidieť Boha, ale môžeme vidieť Ježiša a tým aj Otca. Kto videl mňa, videl aj Otca (Jn 14:9),  hovorí Ježiš Filipovi. Syn je dokonalé zjavenie Otca.

Keď chceme vedieť, aký je Boh, musíme sa pozrieť na Ježiša. Boh je taký, aký je Ježiš, Otec je taký, aký je Syn. Preto to, čo robí Otec, robí aj Syn. Medzi konaním Otca a Syna vládne dokonalá zhoda. Z Otcovej strany je pritom vzťah k Synovi vzťahom bezhraničnej lásky. Veď Otec miluje Syna. Preto Otec nič pred Synom neskrýva, práve naopak, ukazuje mu všetko, čo sám robí. Preto platí, že čo robí Otec, to podobne robí aj Syn.

Ak sa chceme niečo dozvedieť o Bohu, musíme prísť k Ježišovi. Chceme vedieť, čo robí Otec? Pozrime sa, čo robí Syn. Napríklad v tejto kapitole. Ide k Betesde, na miesto mnohej ľudskej biedy. Vyhľadá chorého, ktorý prehlási: Nemám človeka. Je smutné byť bez človeka, ale ešte horšie je byť bez Boha. Ale kde je Ježiš, tam je i Boh. Chorému nemá kto pomôcť, ale je tu Ježiš, ktorý ho uzdraví, postaví na nohy, pošle späť do života. Čo teda robí Syn? Len to, čo vidí robiť Otca. Robí dielo milosrdenstva, lásky a záchrany. Tu platí: Aký Otec, taký Syn!

Pane, ďakujeme, že svojimi milostivými činmi nám dávaš spoznať svojho Otca.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal