Nezaradené

22. máj

Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal.
A ja ho vzkriesim v posledný deň. U prorokov je napísané: Všetci budú poučení od Boha. Každý, kto počul Otca a dal sa ním poučiť, prichádza ku mne.
Nie že by bol niekto videl Otca; Otca videl iba ten, kto je od Boha.

Ján 6:44-46

Ježiš hovorí, že nie je v ľudských možnostiach prísť k Nemu, ak ho nepritiahne Otec. V celých dejinách cirkvi niet kresťana, ktorého by ku Kristovi nebol pritiahol Otec. Ktorý by sa bol stal kresťanom sám od seba. Prečo som sa ja stal kresťanom? Pretože ma pritiahol Otec. Za mojím rozhodnutím sa pre Krista stála Božia iniciatíva. Prečo si sa ty stal kresťanom? Pretože ťa pritiahol Otec. Aj za tvojím rozhodnutím sa pre Krista stála Božia iniciatíva.

Tak ako nikto z nás nie je schopný obrátiť samého seba, rovnako nikto z nás nie je schopný obrátiť ani druhého. Ak chceme, aby sa obrátil niekto z našej rodiny, alebo niekto z našich priateľov ku Kristovi, tak musíme padnúť na kolená a prosiť Boha: Otče, pritiahni aj jeho, pritiahni aj ju. Modlíme sa, aby Boh konal, lebo človek, ktorý žije v duchovnej tme a je mŕtvy vo svojich hriechoch, nie je schopný prijať Krista. Je schopný a slobodný konať len v súlade so svojou vôľou. Ale už nie je schopný a slobodný konať v rozpore so svojou vôľou.

Čo platí o vôli neobráteného človeka? Že nechce Boha, odmieta Boha, vzdoruje Bohu, búri sa voči Bohu. Preto človek, ktorého vôľa nechce Boha, nie je slobodný chcieť Boha a rozhodnúť sa pre Neho. Prečo je potom na svete toľko kresťanov? Lebo je tu Otec, ktorý priťahuje ľudí k Ježišovi. Ako ich priťahuje, čím ich priťahuje? Svojím slovom, ktoré je zapísané v Písme. Ježiš hovorí  o tých, ktorí sú poučení Bohom. A priťahuje ich svojím Duchom, ktorý obviňuje človeka z hriechu. (Jn 16:8)

Čo platí o tých, ktorí sú Bohom poučení? Každý, kto počul Otca a dal sa ním poučiť, prichádza ku mne. Nie k Alahovi či Mohamedovi, ani k Budhovi či inému náboženskému vodcovi. Príde k Ježišovi. Ak nepríde k Ježišovi, nie je vyučený Bohom. Čím sa Ježiš líši od všetkých ostatných? Tým, že je jediný, kto videl Boha, je jediný, kto prišiel od Boha. Preto je jediný, kto nám môže zjaviť Boha.

Pane, ďakujeme, že Ty si prišiel k nám, aby sme my mohli prísť k Tebe.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal