Biblia a teológia

23. apríl

Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie… Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera- ešte vždy ste vo svojich hriechoch. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych…

1. Korinťanom 15: 14, 17, 20

Celé kresťanstvo stojí i padá na Kristovom vzkriesení. Ak Kristus nevstal z mŕtvych, potom kresťanská zvesť je márna, prázdna. Potom máme len kríž, ale už nemáme prázdny hrob. Máme smrť, ale nemáme vzkriesenie. Máme len Veľký piatok, ale nie Veľkonočnú nedeľu. Potom nám zostane len polovica evanjelia a síce, že Kristus zomrel. Chýba nám druhá polovica, že Kristus vstal z mŕtvych. Polovičné evanjelium nie je žiadne evanjelium. Bez vzkriesenia niet evanjelia, niet radostnej zvesti, že Kristus premohol smrť. Ostáva len tragická zvesť, že smrť premohla Krista. Ak Kristus nevstal, márna je kresťanská zvesť, niet o čom hovoriť, niet čo zvestovať.

Ak Kristus nevstal, potom je márna i naša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. Bez Kristovho vzkriesenia niet odpustenia hriechov. Ak padá jedno, padá i druhé. Ak je Ježiš stále v hrobe, my sme stále v hriechoch. Vzkriesenie je totiž Božia pečiatka na Kristovu obeť na kríži. Je to potvrdenie, že Otec prijal zástupnú smrť svojho Syna za naše hriechy. Vzkriesenie je jediný dôkaz, že Boh sa priznal k tomu, čo sa stalo na kríži. Že je to v jeho očiach dostatočné a dostačujúce riešenie našej viny. Ale ak Kristus nevstal z mŕtvych, ani jeho obeť nebola dostatočná. Potom nie On porazil moc hriechu, ale moc hriechu porazila Jeho. A keď porazila Jeho, nevinného Božieho Syna, potom niet pre nás odpustenie. Bez jeho vzkriesenia niet Spasiteľa ani spasenia. Potom je márna naša viera, márne sa spoliehame, že nám bolo odpustené. Nie, nebolo, a preto trest za naše hriechy budeme musieť niesť my sami.

Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych! Táto zvesť je založená na svedectve očitých svedkov, ktorí sa stretli so vzkrieseným Kristom (1Kor 15:5-8). Vďaka tomu máme pre tento svet tú najradostnejšiu zvesť o Kristovom víťazstve nad smrťou, nad hriechom i nad diablom. Vďaka tomu i naša viera nie je márna. Je to viera, že neriešiteľný problém človeka – jeho hriech, našiel riešenie v obeti Božieho Syna. Preto, len preto je nám odpustené.

Pane, ďakujeme, že si skutočne vstal a žiješ!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal