Nezaradené

24. jún

Viem, že ste Abrahámovo potomstvo, a predsa ma chcete zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím to, čo som videl u Otca, a vy robíte to, čo ste počuli od svojho otca. Odpovedali mu: Naším otcom je Abrahám! Ježiš im povedal: Ak ste Abrahámove deti, mali by ste robiť Abrahámove skutky! Teraz však chcete zabiť mňa – človeka, ktorý vám povedal pravdu, ktorú počul od Boha. Toto Abrahám neurobil. Povedali mu: … máme jediného Otca, Boha. Ježiš im povedal: Keby bol Boh váš Otec, milovali by ste ma … Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí…

Ján 8:37-42, 44

Málokto bol taký hrdý na svoj pôvod ako práve Židia. Veď na počiatku tohto národa stál Abrahám, ktorého si Boh vyvolil, aby ním začali nielen dejiny židovského národa, ale i dejiny spásy. Byť Abrahámovým potomkom preto znamenalo veľkú výsadu, byť príslušníkom Bohom vyvoleného národa. Táto židovská hrdosť, ba až pýcha na svoj pôvod, sa opakovane ozýva i v rozhovore Ježiša so Židmi. A Ježiš tento fakt nepopiera. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo. Ježiš však hovorí, že okrem telesného pôvodu existuje i duchovný pôvod. Že okrem telesného otcovstva existuje i duchovné otcovstvo. A to je oveľa dôležitejšie ako to telesné.

Aké tu existujú možnosti? Buď je naším otcom Boh, alebo je ním diabol. Iná možnosť neexistuje. Čo hovoria Židia o sebe? …máme jediného Otca, Boha. Ale vtedy by o nich platilo: Keby bol Boh váš Otec, milovali by ste ma. Ale to o nich neplatí. Čo o nich platí? Teraz však chcete zabiť mňa. Prečo? Vaším otcom je diabol… Šokujúce prehlásenie! Čím ho Ježiš zdôvodní? Vy robíte skutky svojho otca. Čo platí o diablovi? On bol od počiatku vrahom ľudí… Diabol zviedol človeka do hriechu, aby privolal na neho Boží trest v podobe smrti, telesnej i duchovnej. Smrť má tak pôvod v tom, ktorý na začiatku sľuboval ľuďom: Určite nezomriete (Gn 3:4).

A čo platí o otcovi, platí i o jeho deťoch. Veď aký otec, taký syn. Diabol je vrah, ktorý chce zabíjať. To chcú i Židia: Teraz však chcete zabiť mňa… A naozaj. O pol roka Ježiš skončí na kríži. Náš postoj k Ježišovi tak prezrádza náš duchovný pôvod. Kto miluje Ježiša, toho Otcom je Boh. Kto odmieta Ježiša, ten prezrádza duchovnú spriaznenosť s diablom.

Pane, nech naše skutky svedčia o tom, že naším otcom je nebeský Otec!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal