Nezaradené

26. november

V pravici Sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý mohutným hlasom ohlasoval: Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. A jeden zo starších mi povedal: Neplač, hľa zvíťazil lev z kmeňa Júdovho, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí. Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť Baránka akoby zabitého… Ten prišiel a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne.

Zjavenie 5:1-7

Hľadá sa ten, kto je hoden otvoriť zapečatenú knihu, ktorú Boh drží vo svojej pravici. Kniha má charakter testamentu, Božej vôle. Teraz ide o to, kto sa stane jej vykonávateľom. Kto uskutoční Boží plán v dejinách a privedie ho až do víťazného konca. Boh splnomocní vykonaním svojej vôle toho, kto splní dôležitú podmienku: Že bude hoden, čiže bude nositeľom takej duchovnej a mravnej kvality, ktorá dosiahne uznanie i v očiach samotného Boha.

Keď sa už zdá, že hľadanie skončí neúspešne, predsa sa niekto taký nájde. Kto je to? …lev z kmeňa Júdovho. A tak s napätím čakáme, kedy sa na scéne objaví tento víťazný lev. Ale miesto leva sa ukáže Baránok. Miesto obrazu moci, ktorú symbolizuje lev, vidíme obraz slabosti a bezmocnosti, ktorú symbolizuje Baránok: Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť Baránka akoby zabitého… Toto že je víťaz? Toto má byť vykonávateľ Božej vôle? Čo je to, čo robí Baránka hodným v Božích očiach?

Je to jeho víťazstvo, ktoré vydobyl svojou smrťou na kríži. To je to, čo Ho kvalifikuje byť vykonávateľom Božej vôle a priviesť dejiny ľudstva do Bohom určeného cieľa. Ale tu stojíme pred najväčším paradoxom Božieho kráľovstva. Ten paradox je lev, ktorý je Baránkom. Ján počuje, že zvíťazil lev z kmeňa Júdovho. Ako zvíťazil? Tak, že sa silný lev stal bezmocným obetným Baránkom. Svoje víťazstvo nedosiahol tým, že prelial cudziu krv, ale svoju vlastnú krv. Tým ukázal, že Božie kráľovstvo tu na zemi nedosahuje víťazstvá mocou, ale obeťou, utrpením a láskou.

Pane, ďakujeme za tvoj príklad, ako dosiahnuť víťazstvo!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal