Biblia a teológia

28. október

Povedali mu: Nože nám povedz, pre čo nás stihlo toto zlo! Aké je tvoje zamestnanie a odkiaľ prichádzaš? Z ktorej si krajiny a z ktorého si národa? Povedal im: Som Hebrej a vzývam Hospodina, Boha nebies, ktorý utvoril more i súš. Vtedy sa muži veľmi zľakli a povedali mu: Čo si to spáchal?! Vedeli totiž, že je na úteku spred Hospodinovej tváre, lebo im to povedal Spýtali sa ho: Čo máme s tebou urobiť, aby sa more utíšilo? More sa totiž búrilo čoraz väčšmi. Odpovedal im: Chyťte ma, hoďte do mora a more pod vami sa utíši, lebo viem, že pre mňa vás postihla táto veľká búrka.

Jonáš 1:8-12

Lós odhalí Jonáša. Všetka pozornosť sa teraz sústredí na neho. Je zasypaný otázkami. Či chce, či nechce, musí s farbou von. Vydá svedectvo o sebe i o Bohu: Ja som Hebrej a bojím sa Hospodina, Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem.(R) Jeho vyznanie viery je teologicky správne. Ale ako si s takouto teológiou môže myslieť, že ujde pred Bohom nebies, ktorý učinil i to more, po ktorom sa práve teraz plaví? A ako mu niekto uverí, že sa bojí Boha, keď sa ho nebojí neposlúchať?!

Hovoriť, že sa bojím Boha, ale nebojím sa Ho neposlúchať, znamená žiť v sebaklame. Nahováram si o sebe niečo, čo nie je pravda. Jonáš má dobrú teológiu, ale zlú prax. Nejedná v súlade, ale v rozpore so svojou vierou a so svojím vyznaním. Je to ortodoxia bez ortopraxe. Správna teória, ale nesprávna prax.

I naša teológia je neraz lepšia ako náš život. Viac vieme o Bohu, ako žijeme s Bohom. Viac poznáme Boha, ako Boha poslúchame. Naša poslušnosť zaostáva za naším poznaním. Ale dobrá teológia z nás ešte nerobí dobrých veriacich.

Jonáš ani s dobrou teológiou nemá problém neposlúchať Boha. Preto i jeho svedectvo vyznieva nepresvedčivo. Čo si to spáchal?, pýtajú sa námorníci. Bezbožný svet tu karhá zbožného proroka. A plným právom. Nečakajme, že nám niekto uverí, keď vidí rozpor medzi naším vyznaním a naším životom.

Napriek všetkému sa Boh Jonáša nevzdáva. Preto mu do cesty pošle veľkú búrku, aby ho zastavil. Preto neskôr pošle veľkú rybu, aby ho zachránil. Vďaka tomu, že Boh je Bohom, ktorý sa nevzdáva človeka, je tu nádej nielen pre pohanské mesto, ale i pre neposlušného veriaceho.

Pane, neodpísal si Jonáša a neodpísal si ani nás. Ďakujeme Ti!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal