Biblia a teológia

17. apríl

Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

Lukáš 23:42-43

Len jednu krátku vetu počuje kajúci zločinec z Ježišových úst na svoju adresu. Ale v tej vete je všetko, čo v hodine svojej smrti potrebuje počuť. Lebo v nej ho Ježiš uistí o svojom spasení, keď mu povie: Amen, hovorím ti. Ježišovo amen nie je nič iné ako sľub, ktorého sa môže s dôverou chytiť. Ježiš mu dáva svoje slovo, ktoré je isté, na ktorom ani smrť nemôže nič zmeniť. Toto uistenie o spasení nám môže dať jedine Božie slovo, ktorého sa môžeme v hodine svojej smrti chytiť i my.

Svojím sľubom ho Ježiš uistí o svojich troch vzácnych daroch. Tým prvým je okamžité odpustenie, vyjadrené slovom dnes. Tento muž umiera ako zločinec, ktorého Rimania popravili za jeho zločiny. Ale zároveň umiera ako omilostený hriešnik, ktorému Ježiš udelí svoje odpustenie, platné raz a navždy, pre celú večnosť. Tým druhým darom je dar spoločenstva, keď mu Ježiš vraví: Budeš so mnou. Ani smrť nemôže muža odlúčiť od jeho Spasiteľa. Naopak, smrť sa stane bránou k večnému spoločenstvu s tým, ktorý si nás zamiloval a dal za nás seba samého. Aké potešujúce v hodine smrti! Smrť nás načas odlúči od našich drahých tu na zemi. Ale ani na chvíľu nás neodlúči od nášho Pána vo večnosti. Tým tretím darom je dar raja, čo je len iný výraz pre nebo. Smrťou muž nevstúpi do nejakej posmrtnej, časovo bližšie neurčenej čakárne na nebo. Nie, nič také ako posmrtná čakáreň na nebo nejestvuje. Ešte dnes bude omilostený zločinec v raji. V tom raji, z ktorého bol prvý človek pre svoj hriech vyhnaný. Ale práve o tom je Ježišova obeť, že otvára zamknuté dvere do raja, do Božej blízkosti, do spoločenstva s Bohom v Ježišovej prítomnosti.

Sľub spasenia, ktorý kajúci zločinec dostáva, zvestuje, akú veľkú moc má Ježišova obeť na kríži. Má moc zachrániť pred večným zahynutím. Ježiš v hodine svojej smrti otvára tomuto mužovi bránu večného života. Ježišova obeť na kríži nám zároveň ukazuje i veľkú milosť spasenia. Muž, ktorý bezmocne visí na kríži, prijíma dar spásy ako nezaslúžený dar. Ježiš vykonal všetko: Pre neho i pre nás.

Pane, ďakujeme, že tvoje dielo spásy je tak slávne!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal