Nezaradené

29. január

Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať, cti si otca i matku. On mu však povedal: Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Vtedy sa Ježiš naňho s láskou zahľadel a povedal mu: Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma! Po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku.

Marek 10:19-22

Ako dopadne konfrontácia mládenca s Božím zákonom, s Božími prikázaniami? Mládenec vydáva svedectvo o svojej mravnej bezúhonnosti. Literu zákona naplnil. To, že existuje i duch zákona, ešte nevie. Ako mu Ježiš ukáže, že sa sám v sebe hlboko mýli? Že mu chýba sebapoznanie? Nezačne mu vysvetľovať, že hriech nie je len čin, ale aj myšlienka. Že nielen skutok musí byť dobrý, ale i motív musí byť čistý. Ježiš berie prvé prikázanie a aplikuje ho na mládencov život, keď mu hovorí: Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. A hneď je všetko jasné.

Čo hovorí prvé prikázanie? Ja som Hospodin, tvoj Boh… nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A čo hovorí mládencov život? Že nie Boh je jeho bohatstvom, ale bohatstvo je jeho bohom, jeho modlou. Mládenec chce hovoriť s Ježišom o svojom spasení, ale Ježiš s ním hovorí o jeho hriechu, o jeho zviazanosti majetkom. Lenže riešiť si otázku spasenia znamená riešiť si otázku hriechu vo svojom živote. A ten spočíva v tom, že miesto, ktoré v našom živote má patriť Bohu, patrí niekomu alebo niečomu inému.

To, čo stojí mládencovi v ceste, aby mohol zdediť večný život, je jeho vlastné srdce. Srdce, ktoré bolo prirastené k jeho pokladu na zemi. Nedá sa slúžiť Bohu i mamone. Nedá sa ukladať si poklady na zemi i v nebi. Nedá sa nasledovať Ježiša ako spútaný, len ako vyslobodený človek. Pred mládencom sa dokorán otvorili dvere milosti, keď mu Ježiš hovorí: Potom príď a nasleduj ma! Ale tieto dvere si sám zatvoril, keď od Ježiša odišiel. Aký to bol odchod? Zosmutnel a zarmútený odišiel. Odchod od Ježiša je vždy smutný, lebo je to odchod bez Ježiša. Koľko takých smutných odchodov sa už odvtedy odohralo!

Pane, ukáž nám, k čomu je prirastené naše srdce a pomôž sa nám toho vzdať!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal