Biblia a teológia

29. október

Potom muži veslovali, aby sa vrátili k pevnine, ale nemohli, lebo more sa proti nim búrilo čoraz väčšmi. Potom volali k Hospodinovi a hovorili: Ach, Hospodin, nech nezahynieme kvôli životu tohto muža a neuvaľ na nás nevinne vyliatu krv. Veď ty si Hospodin a urobil si, ako sa ti páčilo. Nato chytili Jonáša, hodili ho do mora a more prestalo zúriť. Mužov zachvátila bázeň pred Hospodinom. Obetovali Hospodinovi obetu a zaviazali sa sľubmi.

Jonáš 1:13-16

Najdôležitejšie poznanie v živote človeka je poznanie Boha. Ale ako môže človek spoznať Boha? Každý z nás má svoj vlastný životný príbeh. Preto cesta k poznaniu Boha je v prípade každého z nás niečím osobitná a výnimočná. Ale mnohí by tú otázku zodpovedali asi takto: Boha som spoznal vďaka tomu, že som najprv stretol človeka, ktorý už poznal Boha.

Toto je i prípad námorníkov, s ktorými sa Jonáš ocitol na jednej lodi. My sme doteraz sledovali Jonášov príbeh. Ale do jeho príbehu je majstrovsky zakomponovaný príbeh posádky lode, na ktorej sa Jonáš plaví. Je to príbeh ľudí, ktorí sa od pohanstva dostali k viere, od uctievania modiel k uctievaniu pravého Boha Izraela.

Keď sa s nimi stretávame na začiatku, počujeme ich, ako každý z nich volá k svojmu pohanskému bohu. Ale keď sa s nimi lúčime, počujeme, ako spolu volajú k Hospodinovi. Na začiatku ich vidíme, ako sa boja o svoj život. Na konci však čítame, že ich zachvátila bázeň pred Hospodinom.

Čo sa to s nimi stalo? Spoznali jediného pravého Boha. Boh si k tomu použil Jonáša, toho neposlušného proroka, ktorý pod tlakom okolností otvorí svoje ústa a vydáva týmto pohanským námorníkom svedectvo o Bohu. Oni tak spoznajú Boha prostredníctvom človeka, ktorý pozná Boha.

Tak to Boh robí veľakrát. Neveriacim skríži cestu veriaci. Ľuďom, ktorí nepoznajú Boha, skríži cestu človek, ktorý Ho pozná. K Bohu síce môže priviesť jedine Boh. Ale neraz si k tomu použije ľudský nástroj. Tak ako v prípade týchto mužov. Výsledkom je záchrana, obrátenie, zmena života.

Pane, použil si si Jonáša. Prosíme, použi si i nás k záchrane ľudí pred večným zahynutím!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.