Nezaradené

4. jún

Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.

Ján 7:37-39

Ak je niekto smädný… O akom smäde to Ježiš hovorí? O smäde, ktorý nemôže byť uhasený zo žiadnych zemských či ľudských zdrojov. Je to smäd duše – hlboká nespokojnosť so životom, ktorý žijeme. Každý z času na čas pocíti túžbu uniknúť z priemernosti a prázdnoty svojho života, prežiť naplnenie, ktoré dá jeho životu nový, hlbší význam a zmysel. Tragédia človeka je však v tom, že sa snaží uhasiť svoj vnútorný smäd z vonkajších zdrojov. Zo zdrojov a prameňov, ktoré ponúka tento svet. Tie ho však nikdy nemôžu uhasiť.

Niekto sa so svojím smädom obráti k umeniu, literatúre, kultúre, hudbe. Ale ani najhlbšie estetické zážitky neuhasia smäd duše. Iný sa vrhne na šport. Ale ani špičkové športové výkony a úspechy neuhasia jeho vnútorný smäd. Ďalší sa zameria na vedu, vzdelanie, poznanie, intelektuálne vyžitie. Ale nič z toho neuhasí smäd ľudskej duše. Niekto sa oddáva telesným pôžitkom, alkoholu, sexu, drogám. Ale ani najväčšie slasti a pôžitky tela neuhasia duchovný smäd. Iný sa spolieha na náboženstvo, že ono naplní jeho duchovnú prázdnotu.

Ale Ježišovo slovo o smäde zaznie práve na konci jedného z najväčších židovských náboženských sviatkov. Zaznie na nádvorí jeruzalemského chrámu, ktorý bol centrom náboženského života Izraela. Zaznie chvíľu po tom, čo zástupy boli svedkami okázalých obradov. Ale nič z toho nemohlo naplniť smädné ústa zástupu po duchovnej realite.

Ak je niekto smädný… Prečo to ak? Hoci v každom z nás je tento vnútorný smäd, nie každý ho prežíva ako svoju bytostnú potrebu. Ako teda v nás Boh prebudí driemajúci smäd duše? Ako nás upozorní na našu vnútornú prázdnotu? Neraz tak, že do nášho života pošle bolesť či nezdar. Alebo paradoxne prežijeme sklamanie z toho, že ani úspech nám nepriniesol naplnenie, ktoré sme od neho čakali. A my zistíme, aké prázdne a neuspokojivé sú pramene, z ktorých sme chceli uhasiť svoj smäd. Aké bezcenné sú hodnoty, pre ktoré sme dovtedy žili.

Pane, ďakujeme za každé sklamanie a trápenie, ktoré nás priviedlo k Tebe.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.