Biblia a teológia

5. september

Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodina, pokiaľ budem žiť.

Žalm 23:5-6

V žalme sa už tretíkrát mení obraz. Už to nie sú zelené priestranné pastviny, ani temné údolia. Tentokrát vstupujeme do domu, v ktorom sa robia prípravy na veľkú hostinu. Hostiteľ, domáci pán, prestiera stôl. Pre hosťa má pripravený voňavý olej, ktorým pomaže jeho hlavu. Na stole je až po okraj naliaty pohár. Všetci nepriatelia pozvaného sa len bezmocne prizerajú stolovaniu, ktoré práve začína.

Ako sú na tejto hostine rozdelené úlohy? Kto je tu hostiteľ a kto hosť? Hosťom, ktorý si sadá za prestretý stôl, nie je môj Pán, ale som ním ja. A hostiteľom, ktorý obsluhuje hosťa, nie som ja, ale môj Pán. Ja som jeho hosť a On je môj hostiteľ. To je prekvapujúce! Nemalo by to byť naopak? Nedošlo tu k omylu, k zámene rolí? Vari nie je miesto môjho Pána za stolom a moje miesto ako toho, ktorý obsluhuje? Je to neuveriteľné a predsa skutočné! Ja som v roli vzácneho hosťa a môj Pán je v roli štedrého hostiteľa. Ako je to možné?

Ono to ani inak nemôže byť. Veď ja nemám čím uhostiť svojho Pána. Len On má čím uhostiť mňa. A On to aj robí. Náš život je tým kalichom, ktorý On plní svojím požehnaním. Náš Pán nám denne prestiera bohatý stôl spasenia, ktorý je plný jeho dobrých darov, darov milosti, pokoja, odpustenia, potešenia. Preto byť Božou ovečkou znamená stať sa vítaným hosťom pri Božom stole. Táto hostina  začína už tu na zemi. A bude pokračovať po všetky dni môjho života. Ale čo urobí Boh so svojimi hosťami neskôr?

Kto si raz sadol za jeho stôl, toho od neho Boh už nikdy nepošle preč. Nemôžeš byť Božím hosťom len na deň či dva, ale budeš ním navždy: Budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy. (R) Teda naveky. Aký je to dom? Ten, o ktorom Ježiš povedal: V dome môjho Otca je mnoho príbytkov (Jn 14:2). Tu sa raz zavŕši naša životná púť. Nikto a nič nás nemôže pripraviť o miesto v Otcovom dome, ktoré nám tam pripravil náš Pán. O miesto pri stole v Božom kráľovstve.

Pane, denne si sadáme k tvojmu stolu. Ďakujeme, že to tak zostane navždy!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal