Biblia a teológia

6. máj

Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli truhlu zmluvy pred ľudom. Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody – Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko – zastavila sa voda tečúca zhora a postavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri meste Ádam, ktoré je pri Cartáne.Voda, čo tiekla smerom k moru Arába – k Soľnému moru – odtiekla a ľud prešiel riečiskom naproti Jerichu.

Jozua 3:15-16

Pozoruhodné na tomto príbehu je nielen to, ako Boh previedol svoj ľud cez Jordán, ale aj to, kedy ho previedol. Urobil to v čase žatvy, keď bolo v rieke najviac vody. Rieka bola vtedy rozvodnená a mimoriadne nebezpečná. Jej šírka v čase žatvy dosahovala vyše jedného kilometra a jej hĺbka niekoľko metrov. Boh mohol ľud previesť v iné ročné obdobie, v čase sucha. Mohol ho previesť na inom mieste, ktoré bolo menej nebezpečné. Ale Boh previedol ľud cez Jordán v najhoršom možnom čase i na najnebezpečnejšom mieste. Prečo?

Boh chcel ľud týmto niečo naučiť, niečo o Jozuovi a niečo o sebe. Jozuovi hovorí: Dnes ťa začnem vyvyšovať pred celým Izraelom, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom (v.7). Pri vyjdení z Egypta Izrael prešiel cez Červené more pod vedením Mojžiša. Teraz pri vojdení do Kanaána Izrael prejde cez Jordán pod vedením Jozuu. Boh potvrdí Jozuu v úlohe vodcu tým, že pod jeho vedením ľud prežije podobný mocný Boží čin ako pod Mojžišovým vedením.

Ale čo chce Boh naučiť ľud o sebe? Jozua povedal: Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh (v.10). V Biblii opakovane vidíme, že Boh má záľubu postaviť človeka pred ľudsky neprekonateľnú prekážku. Je to jeho spôsob, ako prejaviť svoju moc a tak sa osláviť. Robí to v situáciách, pre ktoré niet iného vysvetlenia ako to, že tam zasiahla jeho moc. Niekedy i my čelíme prekážkam, o ktorých platí, že sú ľudsky neprekonateľné. Ale čo je nemožné pre ľudí, nie je nemožné pre Boha. On otvára cestu aj uprostred vôd, takže nás nezatopia. On aj cez Jordán previedol svoj ľud po suchej zemi. Boh robí veci tak, aby bol oslávený. Čím väčšia prekážka, ktorou prevedie, tým väčšia sláva, ktorú Mu to prinesie.

Pane, ďakujeme, že Ty stačíš i na to, čo je ľudsky nemožné!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal