Nezaradené

7. január

Vy sa teda modlite takto…

Matúš 6:9

Čo tvorí základ každého vzťahu? Je to komunikácia. Kde je vzťah, tam je i komunikácia. Kde niet vzťahu, niet ani komunikácie. Každý vzťah rastie, alebo upadá v závislosti od komunikácie. Keď manželia spolu nekomunikujú, ich vzťah upadá. Mnohé vzťahy dokonca umierajú pre nedostatok vzájomnej komunikácie. Preto kvalita vzťahu sa dá merať kvalitou komunikácie.

Čo platí o vzťahoch všeobecne, platí i o vzťahu človeka s Bohom konkrétne. Veď byť kresťanom znamená mať osobný vzťah s Bohom. I tento vzťah sa udržuje v závislosti od miery komunikácie. Boh s nami komunikuje najmä prostredníctvom svojho slova, Biblie. My s Ním komunikujeme najmä prostredníctvom modlitby. Boh má pre nás nielen svoje slovo, ale i svoje ucho. To je zázrak, že On k nám nielen hovorí, ale nás i počúva. Preto my máme nielen počúvať, ale i hovoriť. Máme otvárať nielen svoje uši, ale i svoje ústa. Boh predsa nemá nemé deti!

Komunikácii s Bohom sa však musíme učiť. Učiť nás to môže len jeden, Boží Syn. Ten, ktorý dôverne pozná Boha i nás. A práve to je to, čo Ježiš robí, keď hovorí: Vy sa teda modlite takto. Nikde v evanjeliách nečítame, že by Ježiš učil svojich učeníkov vyučovať, kázať, evanjelizovať alebo uzdravovať. Čítame však, že ich učil modliť sa. Bolo to vtedy, keď jeden z nich prišiel za Ním s prosbou: Pane, nauč nás modliť sa… (Lk 11:1). Odpoveďou bola modlitba Otčenáš, ktorú máme i v Ježišovej kázni na vrchu. Ježiš nás v nej berie do svojej školy modlitby.

Treba hneď na úvod povedať, že táto škola ešte nemá žiadnych absolventov. Nikto z nej nevyšiel s diplomom v rukách. V nej zostaneme až do smrti. I sám apoštol Pavol povedal: Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť (Rim 8:26). Čo potom máme povedať my?! Ani my to nevieme. Preto o to viac sa to potrebujeme učiť. Vďaka Bohu, že máme takého Učiteľa, akým je Ježiš!

Pane, i my Ťa prosíme: Nauč  nás modliť sa!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal