Nezaradené

8. júl

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Lukáš 11: 4

Táto prosba vyplýva okrem iného aj z duchovnej slabosti kresťana. Ježiš vie, že v zápase s mocou zla ťaháme za kratší koniec. My nie sme rovnocenní súperi nepriateľa našich duší. Veď diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral (1Pt 5:8). My na neho nestačíme, ale Boh áno. Preto Ho prosíme: zbav nás zlého.

Ako je naša prosba vypočutá? Jej vypočutie berie na seba sám Ježiš. Veď Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky (1Jn 3:8). Ježiš začína tým, že po svojom krste ide na púšť, kde čelí pokušiteľovi a svojou poslušnosťou Otcovi nad ním víťazí. Vďaka tomu máme Víťaza, ktorý môže stáť vedľa nás v našich zápasoch a pomáhať nám v našich pokušeniach (Heb 4:15-16).

Potom Ježiš ide na kríž, kde diablovi zasadí smrteľnú ranu, z ktorej sa už nikdy „nevylíže“. Lebo na kríži sa naplní predpoveď z raja o potomstve ženy, ktoré rozšliape hlavu hadovi (Gn 3:15). Po svojom vzkriesení Ježiš odchádza k svojmu Otcovi, aby všetkým svojim nasledovníkom zoslal svojho Ducha. Aby nás jeho mocou vystrojil k zápasom s pokušením a pokušiteľom.

Čo však vtedy, keď predsa len zlyháme a prehráme? Vtedy nás Ježiš odkazuje späť k predchádzajúcej prosbe, v ktorej prosíme: Odpusť nám naše viny. A my v sile tohto odpustenia a v moci Ducha ideme ďalej, aby sme odolávali zvádzajúcej moci zla.

Posledná prosba modlitby Otčenáš však bude v plnosti vypočutá až vo večnosti. Tam budeme definitívne zbavení toho zlého, diabla, ktorý bude uvrhnutý do ohnivého jazera (Zj 20:10). Všetko zlo, ktoré poznáme v tomto živote, bude minulosťou. Ale dovtedy sa ešte musíme modliť: A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Chráň nás, aby sa pre nás v živote niečo nestalo takým pokušením, žeby sme tomu podľahli. Chráň nás a zachráň nás! Ten, kto sa takto modlí, sa aj sám chráni, lebo vie, že v Ježišovom víťazstve je nám zasľúbené víťazstvo.

Pane, ďakujeme, že i táto prosba má zasľúbené vypočutie.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal