... a začali sa radovať

28. február

Ježiš káže zástupom, ale s výzvou sa obráti na Šimona. Lebo pred Bohom nestojíme ako anonymný dav ľudí, ale ako jednotlivci, ktorí sú volaní ku konkrétnej poslušnosti. Tak, ako je k nej volaný Šimon.

27. február

Ako sa z rybára Šimona stane rybár ľudí? Z Ježišovho poslucháča Ježišov učeník? To nám Lukáš prezradí v tomto príbehu. Všetko to začne jedným neúspešným lovom, z ktorého sa Šimon a jeho spoločníci...

26. február

Západ slnka je pre zástupy znamením, že sobota skončila a oni môžu privádzať k Ježišovi chorých bez toho, aby porušili nariadenia o sobote. A tak sme svedkami neobyčajnej procesie ľudskej bolesti...

25. február

Niektorí nechávajú Ježiša v zhromaždení, ale domov už idú bez Neho. Ježiš však nepatrí len do zhromaždenia, ale aj do našich rodín.

24. február

Ježiš začína napĺňať svoj vládny program. Zvestuje evanjelium a zajatým oznamuje prepustenie na slobodu. Milostivý rok Pánov je tu!

23. február

Obyvatelia Nazareta stáli príliš blízko Ježiša, aby videli jeho pravú veľkosť. Ježiš bol pre nich len Jozefov syn, tesársky učeň. On však nie je ani prvý, ani posledný, ktorého stihol údel proroka vo...

22. február

Predsudky aj dnes mnohým bránia vidieť v Ježišovi viac ako len človeka. Človek si totiž vopred vytvorí svoj úsudok o Ježišovi. Vysloví o Ňom súd ešte skôr, ako si Ho poriadne vypočuje a skúma jeho...

21. február

Na púšti Ježiš odmietne satanove ponuky. On má svoju „agendu“, svoje poslanie, ktoré Mu zveril Otec. Aké, to sa dozvieme pri jeho návšteve Nazareta. Čítame, že podľa zvyku v sobotu vošiel do synagógy...

20. február

Ježiš sa vrátil od Jordánu... Tam prijal Otcovo poslanie stať sa Spasiteľom hriešnikov. Ale na púšti za Ním prichádza diabol so svojou „agendou“.

19. február

Božie zasľúbenia sú strážené Božími prikázaniami. Neplatia pre každú situáciu. Nemôžeme sa na ne odvolávať za akýchkoľvek okolností. Lebo Božie sľuby platia pre Božie cesty, nie pre tie naše.

18. február

Doteraz Ježiš citoval Písmo. Teraz ho cituje aj diabol. Ale nie je jedno, kto ho cituje. Lebo nestačí citovať Písmo. Treba rozumieť duchu Písma. Veď Bibliou sa dá všetko dokázať. Aj sväté Písmo môže...

17. február

Ježiš sa nepokloní satanovi ani za cenu celého sveta. Veď strata by bola oveľa väčšia ako zisk. Svet by síce v Ježišovi získal svojho vládcu, ale stratil by v Ňom svojho Spasiteľa. Toho, ktorý...

16. február

Ježišov hlad je tým miestom, na ktoré diabol nadviaže svojím pokušením. Pritom to pokušenie nie je len v duchovnej rovine. Ono neraz zasahuje to, čo je každodenné, praktické, telesné. Tak ako aj...

15. február

Ten, ktorý na púšti odmietol pomôcť sebe od hladu, na kríži odmietne pomôcť sebe v utrpení. Poslušnosťou Otcovi na púšti začal a poslušnosťou Otcovi na kríži skončil. Synovej poslušnosti tak vďačíme...

14. február

Diabol siahne po pokušeniach najťažšieho kalibru. Trúfa si zviesť Božieho Syna z cesty poslušnosti. To je ľudsky nemožné, ale diabol si trúfa. Nič iné mu nakoniec nezostáva, len sa o to pokúsiť.

13. február

Tu sa staneme svedkami boja, aký ešte nikto doteraz nezviedol a aký ešte nikto doteraz nevyhral. Čo je tu v stávke? Všetko. Ježišovo poslanie a tým aj naše spasenie. Ide tu o to, či Ježiš z Nazareta...

12. február

Niektoré rodokmene slúžia na to, aby priniesli slávu ľuďom. Najmä, keď sa v nich nachádzajú slávne osobnosti. Biblické rodokmene však slúžia na to, aby priniesli slávu Bohu. Lebo vydávajú svedectvo...

11. február

Doteraz Boh márne hľadal toho, v ktorom by mohol nájsť zaľúbenie. Až teraz! Otec nachádza zaľúbenie v Synovi, ktorý prišiel poslušne vykonať Otcovu vôľu. V tom, kto sa poslušne stavia na stranu...

10. február

Načo nám je dobrá správa, ak niet zlej správy? Načo nám je zvesť, že môžeme byť zachránení, ak nám nič nehrozí? Prijať Ježiša znamená stať sa pšenicou. Odmietnuť Ježiša znamená byť plevou. A pre...

9. február

Ján nevyzýva svojich poslucháčov k tomu, aby podávali nejaký mimoriadny zbožný výkon. Lebo ovocím pokánia nie sú vonkajšie prejavy zbožnosti. Je ním zmenený život. Preto ich vyzýva k správnemu...

8. február

Jánovi poslucháči sa v ničom nelíšili od mnohých nábožných ľudí dnes. Myslia si, že ich spasí náboženstvo so svojimi obradmi. Že sa pred Bohom majú na čo odvolať. Ako veľmi sa mýlia!

7. február

Každý potrebuje byť spasený. A každý aj môže byť spasený. Ale žiaľ, že nie každý aj bude spasený. Lebo nie každý chce byť spasený. Môcť a nechcieť, to je veľká tragédia. Môcť a chcieť, to je veľká...

6. február

Krst pokánia, ktorý Ján kázal, bol na odpustenie hriechov. To neznamená, že kto bol pokrstený, tomu bolo odpustené. Veď žiadny krst, ani ten kresťanský nezbaví človeka hriechov. Krst však slúžil ako...

5. február

Lukáš zvestuje Boha, ktorý nemlčí, ale hovorí. To znamená, že my nežijeme v nemom vesmíre a v nemom svete. Prečo potom mnohí nepočujú Boha? Problém nie je na strane Boha, ale na strane človeka. Nie...

4. február

V mene svojej poslušnosti Otcovi Ježiš neprestane byť poslušný svojim rodičom. Práve naopak. Veď duchovné vzťahy nemajú byť prekážkou vzťahom v pokrvnej rodine. Lebo o čo lepší vzťah máme s Bohom...

3. február

Tak, ako pre Ježiša, aj pre nás platí, že musíme byť vo veciach nášho nebeského Otca. Plniť jeho vôľu, ktorá je pre nás rovnako záväzná, ako bola pre Ježiša.

2. február

Mária bude trpieť protivenstvom, ktoré vyvolá Ježiš. Ale najväčšia bolesť ju čaká, keď bude vidieť svojho syna na kríži. Ježiš naozaj prinesie ľuďom spásu. Ale za akú cenu!

1. február

Táto spása však prinesie aj slávu pre tvoj ľud Izrael, hovorí Simeon Bohu. Význam Izraela ako vyvoleného národa je v tom, že sa stal pôdou zjavenia. Na pôde tohto národa sa Boh zjavil ako jediný...

31. január

Kto má Simeonovu vieru, ten tvárou v tvár smrti môže mať aj Simeonov pokoj. Lebo spasenie prináša pokoj, zmierenie s Bohom, odpustenie hriechov. Prináša istotu, že Boh už nič proti mne nemá. Lebo...

30. január

Simeon sa dožil narodenia Spasiteľa, v ktorom Boh pripravil spásu pre človeka. Dnes tú spásu môžeme vidieť na kríži, v ukrižovanom Kristovi. A nielen vidieť, ale ju aj vierou prijať. O čo ľahšie sa...

29. január

V pastieroch sa Ježišovi poklonil ľud zeme, jednoduchí obyvatelia Palestíny. V mudrcoch sa Mu poklonili predstavitelia pohanstva. Ale kde je očakávajúca cirkev, tí tichí v zemi?

28. január

Narodený Spasiteľ priťahuje ľudí, ktorí sa odmietajú zmieriť s tým, že zmysel života je len jesť, piť a zabávať sa. Priťahuje ľudí, ktorí odmietajú umelé náhrady šťastia a hľadajú niečo, čo je pravé...

27. január

Udalosť narodenia betlehemského dieťaťa potrebuje vysvetlenie. Inak by táto udalosť zostala tajomstvom. Veď kto by v narodenom dieťati spoznal Božieho Syna, toho zasľúbeného Kráľa?! Preto keď Boh...

26. január

Proroci snívali sen o kráľovstve, ktorého Kráľ nebude žiť z obetí svojich poddaných, ale ktorého poddaní budú žiť z obeti svojho Kráľa. Snívali sen o kráľovstve, ktorého Kráľ nebude prelievať cudziu...

25. január

Pre náš hriech sme ako väzni, na ktorých dopadá tieň smrti. Ale s Ježišom a v Ježišovi prichádza svetlo, ktoré prežiari tmu a zachraňuje pred smrťou. On otvára dvere väzenia, vyvádza na slobodu, aby...

24. január

Sú krajiny, ktoré sú politicky neutrálne. Ale srdce človeka nemôže byť duchovne neutrálne. Buď patrím Bohu alebo diablovi. Nemôžem nepatriť nikomu. Ak nepatrím Bohu, patrím diablovi. Ak neslúžim Bohu...

23. január

Nielen Mária vyspievala svoj chválospev. Robí tak aj starý kňaz Zachariáš. Ona uverila, čo jej oznámil anjel. Preto tak robí ešte pred narodením svojho syna. On neuveril, čo mu oznámil anjel. Preto...

22. január

Zachariášove prvé slová nepatria Alžbete, ani narodenému synovi, ale Bohu. Všetko ostatné počká, ale oslava Boha nie. Veď na to majú slúžiť naše ústa aj náš jazyk, na oslavu Boha. Na nič lepšie...

21. január

Každý kresťan je ovocím sľubu, ktorý dal Boh Abrahámovi. Je dôkazom, že Boh pamätá na  milosrdenstvo. Len vďaka tomu sa ujal aj nás.

20. január

Boh v dejinách buduje svoje kráľovstvo. A toto kráľovstvo je výsledkom Božej revolúcie, ktorá prevracia staré poriadky a obracia všetko naruby. Božia revolúcia vytvára novú spoločenskú triedu, triedu...

19. január

Mária sa od svojej osobnej skúsenosti s Bohom obracia k všeobecnej skúsenosti Božieho ľudu v dejinách. Lebo jej skúsenosť je na jednej strane výnimočná, na strane druhej je typická pre všetkých...

18. január

Mária pri návšteve Alžbety dostane uistenie, že jej telo sa stane bránou, cez ktorú na javisko ľudských dejín vystúpi Boží Syn. Preto nemôže mlčať.

17. január

Alžbeta je priam vo vytržení z toho, že dávny Boží sľub o príchode Kráľa a Vykupiteľa sveta sa plní priamo pred jej očami. Radosť, ktorú ona prežíva navonok, prežíva aj jej dieťa v skrytosti.

16. január

V Zachariášovom dome nedôjde len k stretnutiu dvoch budúcich matiek, ale aj k stretnutiu ich budúcich synov, Ježiša a Jána, Kráľa a jeho posla. Je to stretnutie zasľúbenia s naplnením. Zasľúbenie...

15. január

V stretnutí Alžbety s Máriou sa stretáva Advent s Vianocami. Alžbeta so svojím synom Jánom predstavuje Advent. Mária so svojím synom Ježišom predstavuje Vianoce. Na toto stretnutie sa však môžeme...

14. január

Alžbeta hovorí: Blahoslavená, ktorá uverila, lebo sa splní, čo jej oznámil Pán. Splnenie toho, čo jej oznámil Pán, bude pre Máriu znamenať veľké požehnanie. Ale rovnako splnenie toho, čo nám Pán...

13. január

Mária ako zbožná Židovka určite počítala vo svojom živote s Bohom. Ale na svoje veľké prekvapenie sa dozvie, že je to Boh, kto s ňou počíta vo svojich plánoch. A to je oveľa väčšie a slávnejšie.

12. január

V prípade Márie sa tak ako v prípade Alžbety ukazuje na ľudské nemožnosti čímkoľvek prispieť k naplneniu Božích plánov. Jedna je panna, druhá je stará a neplodná. Ale zároveň sa tu poukazuje na Božie...

11. január

Ako Máriin syn je Ježiš pravý človek, ktorým sa stal svojím narodením. Vďaka svojmu božskému pôvodu môže Ježiš dokonale zastupovať Boha na zemi. A vďaka svojmu ľudskému pôvodu nás môže dokonale...

10. január

V minulosti Boh zasľúbil izraelskému kráľovi Dávidovi, že jedného dňa sa na jeho trón posadí Kráľ, ktorý založí večné kráľovstvo. Kráľ, ktorý už nebude vystriedaný iným kráľom. Odvtedy prešli celé...

9. január

Čo Mária prežila jedinečným, historicky neopakovateľným spôsobom na fyzickej rovine, keď v nej vznikol zárodok nového, Kristovho života, to na rovine duchovnej prežije každý, kto sa stane kresťanom...

8. január

Žiadna žena v dejinách ľudstva nebola taká poctená ako Mária. Veď len jedna žena spomedzi mnohých sa mohla stať matkou nášho Pána. A bola to práve Mária, ktorá sa ňou stala. Prečo práve ona?

7. január

Dve návštevy anjela Gabriela a dve oznámenia o narodení synov. Ale aký to kontrast medzi jednou a druhou návštevou!

6. január

Niekedy nestačí ani videnie anjela, aby človek uveril. To je prípad Zachariáša, zbožného kňaza Izraela. Anjel mu práve oznámi, že jeho manželka Alžbeta porodí syna, ale on pochybuje a pýta si...

5. január

Na našej strane nikdy nie sú vytvorené predpoklady pre to, aby Boh mohol konať svoje dielo v našom živote. On nemá na čo pri nás nadviazať, lebo my Mu nemáme čo ponúknuť. Jedine „našu starobu a...

4. január

Tak to robí Boh, že jeho vypočutie neraz prevýši to, o čo Ho prosíme. Prosíme o niečo pre seba a On nám dá to, čo prinesie požehnanie nielen nám, ale aj druhým. Veď On je Ten, ktorý môže urobiť...

3. január

Boh svojím mlčaním pripravil Zachariáša a Alžbetu na vypočutie ich prosby: Zachariáš, tvoja prosba bola vypočutá. Čo to hovorí o modlitbe? Že hoci všetko v živote starne – starnú knihy, šaty, ľudia...

2. január

Keď nám Boh naloží kríž, robí to nielen preto, aby nás vychovával, ale aj preto, aby nás požehnal. Veď to najväčšie požehnanie prišlo na svet tiež cez kríž, cez Kristov kríž. Inak to nebude ani v...

1. január

Mnohé veci v živote s istotou vedieť nemusíme. Ale potrebujeme mať istotu v tom, čo sa týka nielen našej časnosti, ale aj večnosti. A aj vďaka Lukášovmu spisu ju môžeme mať. Ako dobre, že ho napísal!