Nezaradené

9. január

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Keď vystupoval z vody, videl roztvorené nebesá a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. Vtom z nebies zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.

Matúš 1:9-11

Pred mnohými rokmi volal prorok Izaiáš k Bohu: Kiežby si roztrhol nebesia a zostúpil… (Iz 63:19b). Celé stáročia Boh nechal túto prosbu bez odpovede. Až teraz, vo chvíli Ježišovho krstu prichádza odpoveď. Ježiš videl nebesia roztrhávané… Otvorené nebo! Život pod zatvoreným nebom je bezútešný život. Je to život pod Božím odsúdením. Od vyhnania prvých ľudí z raja človek žil pod zatvoreným nebom, mimo  Božej blízkosti. Ale teraz sa stane niečo neslýchané. Nebo sa otvorí! To, ktoré sa našou vinou zatvorilo. A otvorí sa v súvislosti s Ježišom. Kde je Ježiš, tam je otvorené nebo. Vďaka Nemu zostane ešte dlho otvorené. I pre nás.

Ale otvoreným nebom to nekončí. I Boží Duch, ktorý sa pri stvorení vznášal nad vodami, sa teraz vznáša nad vodami rieky Jordán. Ježiš vystupuje z vody a Duch zostupuje na Neho, aby raz zostúpil na všetkých, ktorí budú patriť Ježišovi.

Ale ani to ešte nie je všetko. Z neba zaznie hlas a Otec vysloví na adresu Syna to najkrajšie vyznanie lásky: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie. Ježiš je tak nielen vystrojený Duchom pre svoje poslanie, ale je aj uistený Otcom o svojom božskom synovstve.

Udalosť, v ktorej vystupuje celá Božia trojica, má nesmierny význam. Ježiš tu nastupuje na svoju obetnú cestu. Jeho vodný krst v Jordáne predznamenáva jeho krvavý krst na kríži. Zástupy prichádzajú, aby v krste pokánia zložili svoje hriechy do vôd Jordánu. Ježiš schádza do tých istých vôd, aby ich tam symbolicky vzal na seba. Ľudia idú so svojimi hriechmi ku krstu. Ježiš ide s ich hriechmi od krstu, aby ich jedného dňa vyniesol na drevo kríža. Preto je Ježiš milovaný Otcom. Otec nachádza zaľúbenie v Synovi, ktorý prišiel poslušne vykonať Otcovu vôľu. Čo je Otcovou vôľou? Aby Syn svojou smrťou vykúpil človeka a priviedol mnohých synov i dcéry do Otcovej slávy. Do tej, ktorú Syn opustil kvôli nám!

Pane, ďakujeme za otvorené nebo, ktoré si otvoril i pre nás!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal