Nezaradené

11. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa modlil, otvorilo sa nebo a Duch Svätý zostúpil na neho v podobe holubice. Z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.

Lukáš 3: 21 – 22

Prvýkrát vidíme dospelého Ježiša na scéne, ale aké je naše prekvapenie! Ján oznámi príchod Pána, avšak pri Jordáne je to Pán, kto sa skloní pred svojím sluhom. Nechá sa pokrstiť tým, ktorý o sebe prehlásil: Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. Ježiš, ktorý bude krstiť Duchom Svätým, sa nechá pokrstiť vodou ako všetci ostatní. Ako tomu máme rozumieť? Veď Jánov krst bol krstom pokánia na odpustenie hriechov. Ľudí viedol ku krstu ich hriech. Aký hriech privádza k nemu Ježiša? Nie jeho, ale ich hriech.

Ježiš tu nastupuje na svoju obetnú cestu. Jeho krst vodou v Jordáne predznamenáva jeho krvavý krst na kríži. Zástupy prichádzajú, aby v krste pokánia zložili svoje hriechy do vôd Jordánu. Ježiš schádza do tých istých vôd, aby ich tam symbolicky vzal na seba. Ľudia idú so svojimi hriechmi ku krstu. Ježiš ide s ich hriechmi od krstu, aby ich jedného dňa vyniesol na drevo kríža.

Ján oznámil príchod Sudcu, ktorý má v ruke vejačku, aby vyčistil humno. Ale tu sa Sudca postaví na stranu súdených, aby bol jedného dňa súdený a odsúdený miesto nich. A tak na vody Jordánu dopadá tieň kríža.

Ježiš sa po svojom krste modlí. Pozoruhodné! Veď modlí sa len človek. Boh sa predsa nepotrebuje modliť. Ježiš však nie je len Boží Syn, ale aj ľudský. On sa svojím narodením zaradil medzi ľudí. Stojí v pozícii človeka, ktorý sa potrebuje modliť. V pozícii toho, kto nie je pánom situácie. Modlí sa však k tomu, kto ním je. A jeho modlitba je vypočutá. Pre svoje poslanie je vystrojený Duchom a uistený Otcom o svojom božskom synovstve: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.

Doteraz Boh márne hľadal toho, v ktorom by mohol nájsť zaľúbenie. Až teraz! Otec nachádza zaľúbenie v Synovi, ktorý prišiel poslušne vykonať Otcovu vôľu. V tom, kto sa poslušne stavia na stranu hriešnych, ktorých prišiel vykúpiť svojou smrťou. Kto chce, aby Boh aj v ňom našiel zaľúbenie, musí sa postaviť na Ježišovu stranu. Na stranu milovaného Božieho Syna.

Pane, ďakujeme, že si zaujal naše miesto, miesto vinných, aby sme sa my mohli postaviť na tvoje miesto, miesto nevinného!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal