Kresťanský život

Ako dostať Generáciu Z do cirkvi

Dve tretiny mladých dospelých vo veku medzi 18 a 22 odchádzajú z cirkvi minimálne na rok a mnohí sa už nikdy nevrátia. Percentá mladých, ktorí odchádzajú z cirkvi, rýchlo rastú od kedy sa členovia Gen Z stávajú dvadsiatnikmi a vstupujú do univerzitného a kariérneho sveta. Iba tretina z nich chodí pravidelne do cirkvi.

Štatistiky sú zarážajúce, no veľmi jasné. Moja generácia, Gen Z, opúšťa cirkev. Naša kultúra nás láka klamstvom o sebestačnosti. Hovorí nám, že dokážeme žiť život sami. Kŕmi nás mýtom o tom, že uspokojenie sa dá nájsť na iných miestach než u Boha a uprostred jeho ľudu.

Ako Gen Z postupne odchádza z cirkvi a prepadá apatii, sme nútení klásť si zásadné otázky. Potrebujeme lákavejšie bohoslužby, krajšie budovy, nové programy? Mala by cirkev robiť kompromisy v otázkach kľúčových doktrín, aby pritiahla mladšie generácie? Mali by byť cirkevné spoločenstvá tolerantnejšie a otvorenejšie?

Nie, príčinou vysokého počtu ľudí, ktorí opúšťajú cirkev, je nebiblický pohľad na cirkev a Boží ľud. Preto Gen Z potrebuje správne porozumenie cirkvi, jej úlohy a našej zúfalej potreby po tele Kristovom.

Čo je cirkev?

Keď rozmýšľame o cirkvi, pravdepodobne sa nám v mysli vybaví streotypný obraz kostola s vežou, na ktorej je vysoký kríž. Možno si predstavíme vyobliekaných ľudí, ktorí spoločne spievajú s doprovodom organu a speváckeho zboru. Alebo nám možno prejde hlavou moderný obraz cirkvi, ktorá spieva piesne, ktoré sme počuli v rádiu a v ktorej sú všetci oblečení v trendových džínsoch.

Ale tieto obrazy nie sú jadrom toho, čo robí cirkev cirkvou. Pozrite sa okolo seba na svojich spolu-veriacich. Porozmýšľajte o svojich bratoch a sestrách po celom svete a v celej histórii. Nie, cirkev nie je definovaná svojou budovou, typom piesní či oblečenia. Cirkev sa skladá z ľudí, ktorých životy boli premenené Ježišom Kristom a ktorí sú s ním spojení ako jeho Nevesta.

Ako rodina veriacich je cirkev aj „stĺp a opora pravdy“ (1Tim 3:15). Stĺpy a opory sa používajú na to, aby držali a niesli váhu budov, aby sa tieto budovy nerozpadli. Podobným spôsobom cirkev nesie a drží pravdu Božieho Slova, keď pevne stojí v každej generácii a je vzbudovaná na Kristovi Ježišovi ako uholnom kameni (Ef 2:20).

Prečo Gen Z potrebuje cirkev

„Buď sám sebou,” „nájdi svoju pravdu,” a „nasleduj svoje srdce” sú mantry, ktoré tvarovali individualistickú kultúru, v ktorej Gen Z vyrástla. Pohŕdanie autoritami a zákonom nie sú len bežné, sú dokonca očakávané a oslavované. Nechceme zúčtovateľnosť, alebo aby nám iní ľudia hovorili, čo máme robiť vo svete, ktorý nás kŕmi klamstvami o tom, že môžeme byť kým len chceme a robiť čo len chceme.

Gen Z však zúfalo potrebuje cirkev. Hebrejom 10:24-25 nám hovorí: „Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň.“ Dostali sme príkaz spoločne sa stretávať, povzbudzovať sa a budovať sa navzájom v našom kráčaní s Kristom na ceste do večnosti.

Vo svojej knihe Deliberate Church Mark Dever píše: „Hoci cesta viery každého z nás je kľúčová, sme v našom osobnom hľadaní Boha ochudobnení, ak nevyužijeme pomoc, ktorej sa nám môže dostať cez vzájomne obohacujúce vzťahy v našej cirkevnej rodine, ktorej sme sa zaviazali.“ Klameme samých seba, ak si myslíme, že na našej kresťanskej púti dokážeme byť nezávislými. 

V celej Biblii nájdeme príkazy, ktoré hovoria, čo máme robiť „jeden druhému/navzájom“: „Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne“ (Ef 5:19), „vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého“ (Jk 5:16),  „milujte sa navzájom“ (Rim 12:10), „buďte navzájom jednej mysle“ (Rim 12:16) a mnoho ďalších. Ako máme tieto príkazy dodržiavať, ak nie sme v spoločenstve s inými kresťanmi v miestnom cirkevnom spoločenstve?

Čo pritiahne Gen Z do cirkvi?

Mnohí cirkevní vodcovia majú dobré úmysly a robia všetko možné, aby ľudí z Gen Z pritiahli do cirkvi. Ale Gen Z zostane v cirkvi iba vtedy, ak naše túžby prevýšia túžby tohto sveta. Keď nás budete priťahovať tým, že spravíte svoje bohoslužby cool, že programy, ktoré zorganizujete budú dynamické a sociálnych príležitostí bude neúrekom, môže sa vám stať, že nesprávne odkomunikujte zámer toho, prečo cirkev existuje. Cieľom nie je pritiahnuť tých, ktorých tak veľmi láka svet, že chcú, aby ich lokálna cirkev vyzerala presne tak ako svet okolo, ale pozývať tých, ktorí túžia byť iní, premieňaní evanjeliom Ježiša Krista.

Je nápomocné zamýšľať sa nad tým, ako sa priblížiť Generácii Z, ale cirkev bude pre Gen Z príťažlivá len vtedy, keď nám bude záležať na tom, na čom záleží aj Bohu. Budeme milovať lokálny cirkevný zbor, keď budeme milovať to, čo miluje Boh a ceniť si to, čo si cení On.

Takže prečo sa ja osobne znovu a znovu vraciam do cirkvi? Chodím tam z radostnej poslušnosti Bohu, ale aj s postojom pokornej služby. Členstvo v cirkvi nie je len o počúvaní kázne a tom, že odídeme, akoby sme v danom spoločenstve nikoho nepoznali. Nie, my máme privelégium, že môžeme byť členmi rodiny. Zúčastňujeme sa na živote cirkevného spoločenstva tým, že používame dary, ktoré nám Boh dal na to, aby sme nimi budovali spoločenstvo veriacich (Rim 12:3-8). Dever a Alexander ďalej hovoria: „Lokálne spoločenstvo by sa malo stať prioritou v individuálnych životoch jednotlivých členov. Toto pomôže zabrániť nášmu sebeckému individualizmu a vytvorí to atmosféru pokornej vzájomnej služby.“

Je lákavé vidieť cirkev ako povinnosť, ktorú treba splniť alebo ako miesto, ktorému sa treba vyhýbať. Čo by sa ale stalo, keby ľudia z Gen Z začali chodiť do cirkvi s otázkou, ako môžu povzbudiť svojich bratov a sestry? Čo keby sme začali zdieľať naše hriechy s inými veriacimi, modliť sa za seba navzájom a začali si byť vzájomne zúčtovateľnými? Čo keby sme používali dary, ktoré nám Boh dal a začali nimi slúžiť cirkvi na Božiu slávu?

Príď pokorne. Príď s túžbou uctievať Boha. Príď s ochotou slúžiť. Ponúkni svoje dary ako obetu pre evanjelium.

Gen Z, potrebujete cirkev. A cirkev potrebuje vás.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Kyla Hardee

patrí do baptistického zboru Gray Road v Indianapolise. Študuje na vysokej škole a pravidelne prispieva na stránku The Rebelution, ktorá je určená mladým ľuďom, ktorí sa chcú vzbúriť proti nízkym očakávaniam spoločnosti a hľadať Krista. Niektoré jej ďalšie texty nájdete na jej blogu Lives Transformed (Premenené životy).

Kyla Hardee tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články