Biblia a teológia

Ako vieme, že Biblia je pravdivá?

To je vynikajúca otázka, pretože pokiaľ ide o pravdivosť Písma v kresťanskej viere, v hre je skutočne veľa. Biblia je naším hlavným zdrojom informácií o Ježišovi a o všetkých veciach, ktoré prijímame ako základy našej viery. Samozrejme, ak Biblia nie je pravdivá, potom sú vyznávajúci kresťania vo vážnych problémoch. Ja verím, že Biblia je pravdivá. Verím, že je to Božie slovo. Rovnako sám Ježiš o Písme prehlásil: „Tvoje slovo je pravda.“ Ale prečo som presvedčený, že Biblia je pravda?

Najprv si musíme položiť širšiu otázku. Ako vieme, že je niečo pravdivé? V rámci epistemológie si kladieme technickú otázku. Ako testujeme tvrdenia o pravde? Existuje určitý druh pravdy, ktorú testujeme pozorovaním, experimentovaním, svedectvom očitých svedkov, skúškami a vedeckými dôkazmi. Pokiaľ ide o históriu Ježiša, pokiaľ poznáme nejakú históriu, chceme skontrolovať príbehy Písma pomocou tých prostriedkov, prostredníctvom ktorých je možné testovať historické dôkazy – napríklad prostredníctvom archeológie. Existujú určité prvky Písma, ako napríklad historické tvrdenia, ktoré sa majú posudzovať podľa bežných štandardov historiografie. Pozývam ľudí, aby to urobili.

Po druhé, chceme otestovať tvrdenia pravdy prostredníctvom testu racionality. Je to logicky konzistentné, alebo hovorí nepodloženú lož? Skúmame obsah Písma, aby sme zistili, či je koherentný. To je ďalší test pravdy. Jednou z najúžasnejších vecí je samozrejme to, že Biblia má doslova tisíce testovateľných historických proroctiev, prípadov, v ktorých boli udalosti jasne predpovedané, a tak sú predpovede, ako aj ich naplnenie, záležitosťou historických záznamov. Samotný rozmer jasného naplnenia proroctva starozmluvného Písma by mal stačiť na to, aby kohokoľvek presvedčil, že máme do činenia s nadprirodzeným kusom literatúry.

Niektorí teológovia samozrejme hovoria, že hoc aj máme všetky dôkazy o tom, že Písmo je pravdivé, môžeme ho skutočne prijať iba vtedy, keď Duch Svätý v nás pracuje a prekonáva naše prekážky a predsudky voči Písmu, voči Bohu. V teológii sa tomu hovorí vnútorné svedectvo Ducha Svätého. Tu chcem zdôrazniť, že keď mi Duch Svätý pomáha vidieť pravdu Písma a prijímať pravdu Písma, nie je to preto, že mi Duch Svätý dáva nejaký zvláštny vhľad, ktorý nedáva nikomu inému, alebo mi dáva špeciálnu informáciu, ktorú nemôže mať nikto iný. Všetko, čo Duch Svätý robí, je, že mení moje srdce, mení môj postoj k dôkazom, ktoré už tam sú. Myslím si, že sám Boh zasadil do Písma vnútornú konzistenciu, ktorá svedčí o tom, že je to Jeho Slovo.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. https://www.ligonier.org/blog/how-do-we-know-bible-true/

R. C. Sproul

bol americký teológ a kazateľ. Založil a predsedal organizácii Ligonier Ministries. Je považovaný za "najväčšieho a najvplyvnejšieho zástancu oživenia reformovanej teológie v minulom storočí."