Cirkev a služba

Čo by nám teraz povedali puritáni? Poučenie z puritánskych predpisov o kázaní

Čo vám napadne, si predstavíte puritánskeho pastora na kazateľnici? Dlhé, nudné kázne? Monotónne diatriby? Takéto predstavy nezodpovedajú svedectvu ľudí ako Humphrey Mills, ktorý sa tri roky snažil upokojiť svoje svedomie po vypočutí kázne slávneho puritánskeho pastora Richarda Sibbesa (1577 – 1635). Millsov opis Sibbesa poskytuje presnejší obraz puritánskych kazateľov: „Jeho sladké, dušu rozplývajúce kázne o evanjeliu si získali moje srdce a veľmi ma osviežili, pretože som vďaka nemu videl a mal veľa z Boha a bol som si istý Kristom“[1].

O niekoľko storočí neskôr lekár, ktorý sa stal pastorom, Martyn Lloyd-Jones opísal Sibbesovo kázanie zamerané na evanjelium medicínskymi slovami: „Nebeský doktor Sibbes . … bol balzamom pre moju dušu v období môjho života, keď som bol prepracovaný a veľmi unavený, a preto som nezvyčajným spôsobom podliehal náporom diabla. . . Jeho knihy [založené na jeho kázňach] ma tíšili, upokojovali, utešovali, povzbudzovali a uzdravovali.“ [2]

Lekári duše

To, že Sibbes dokázal byť účinný napriek historickému odstupu, svedčí o tom, akí skúsení boli mnohí puritáni ako lekári duše. Vďaka tomu nám dnes majú čo povedať o kázaní zameranom na evanjelium[3].

Puritáni mali to, čo J. I. Packer nazval „nepatrnou znalosťou ľudského srdca.“[4] Hoci historické karikatúry majú tendenciu zdôrazňovať ich vonkajšiu škrupulóznosť, v skutočnosti sa zameriavali na vnútorného človeka prostredníctvom toho, čo nazývali „prostý štýl“ kázania. [5] Táto metóda, ako ju načrtol známy puritánsky vykladač William Perkins (1558 – 1602), nabádala kazateľov, aby najprv vysvetlili text Písma, potom opísali jeho doktrinálny význam a nakoniec ho aplikovali na konkrétne „skúsenosti a stav cirkvi“. Najlepší puritáni sa neuspokojili len s obhajobou doktríny z kazateľnice; snažili sa aplikovať pravdu v laviciach tým, že zapájali srdcia svojich poslucháčov. Nasledujúce smernice zdôrazňujú päť kľúčových stratégií aplikovania evanjelia v srdciach ľudí.

Puritánske predpisy pre kázanie zamerané na evanjelium

1. Nech Písmo ilustruje Písmo

Sibbesove kázne boli plné Biblie, pretože si uvedomoval jej úlohu pri premene srdca. „Prostriedky nerobia srdce jemným,“ poznamenal, „ale Boh ho prostredníctvom použitia prostriedkov obmäkčuje svojím Slovom.“[6] Jedným z praktických výsledkov tohto presvedčenia bolo Sibbesovo používanie Písma ako zdroja pre ilustrácie kázní.

Svojich poslucháčov napríklad povzbudzoval, aby hľadali istotu spasenia u samotného Boha namiesto toho, aby sa spoliehali na „figové listy morálky.“[7] Použitím známeho biblického obrazu figových listov (Gn 3, 7) Sibbes poskytol silný kontrast medzi krehkými, neužitočnými pokusmi zabezpečiť si vlastnú spravodlivosť s dôveryhodným základom evanjeliovej pravdy. 

2. Využívajte pamätateľné obrazy

Sibbes vysvetľoval evanjelium pomocou silných obrazov. Nehovoril len: „Vidieť veľké veci v malých začiatkoch“. Uvažoval: „Vidieť plameň v iskre, strom v semienku.“[8] Nielenže vyzýval unavených kresťanov, aby hľadeli na Krista, ale radil: „Keď cítime, že sme chladní v náklonnosti a povinnosti, najlepším spôsobom je zohriať sa pri tomto ohni jeho lásky a milosrdenstva.“[9] Veriacich, ktorí si túžia zachovať citlivé srdce, Sibbes povzbudzoval: „Používajte prostriedky milosti; buďte stále pod slnečným svetlom evanjelia.“[10]

Takéto obrazy sprostredkúvali pravdu tým, že zapájali predstavivosť. Ako Sibbes opísal: „Cesta k srdcu často vedie cez fantáziu [predstavivosť].“[11] Veril, že „prikladanie živých farieb k bežným pravdám často silne pôsobí na fantáziu [predstavivosť], ako aj na našu vôľu a city.“[12] Tieto „živé farby“ zvyšovali príťažlivosť „bežných právd“ tým, že zapájali srdce.

3. Buďte jemní a taktní

Sibbes radil pastierom, aby s mladými veriacimi zaobchádzali jemne a odolávali pokušeniu byť panovační. Nežný Spasiteľ by nemal inšpirovať zle naladených pastierov. To, že sám Sibbes to zvládal, sa zdá byť jasné z jeho povesti medzi súčasníkmi a z toho, ako si ho pamätali jeho kolegovia. Vo svojej dobe bol známy ako „medové ústa“ a „sladká kvapka“ pre svoju úspešnú schopnosť aplikovať evanjelium na citlivé svedomie.

Sibbesov diplomatický temperament možno prispel k jeho ochote zostať v anglikánskej cirkvi, aj keď niektorí jeho chránenci začali byť v disente. V knihe The Bruised Reed Sibbes nepriamo varoval svojich spoločníkov pred tým, aby rýchlo odsudzovali iných veriacich alebo rušili spoločenstvo pre sporné záležitosti. Vážil si takt a rozvážnosť a poznamenal: „Kde je najviac svätosti, tam je najviac umiernenosti, kde to môže byť bez ujmy na zbožnosti voči Bohu a na dobre iných. V Kristovi vidíme obdivuhodnú zmes absolútnej svätosti s veľkou umiernenosťou”[13].

4. Poskytnite praktické body aplikácie

Sibbes sa snažil potešiť utrápených, ale zároveň vyzýval veriacich k činom. Radil „nalomenej trstine“, aby prijala Božie dielo vo svojom živote, nech je akokoľvek bolestivé. „Lepšie je ísť nalomený do neba ako zdravý do pekla.“[14] „Hasnúci knôt“ si musí uvedomiť, ako ho vidí Boh napriek jeho chabej viere. Kristus berie do úvahy nielen to, kým sme, ale aj to, koho z nás urobí, lebo dokáže roznietiť iskru na plameň.

Takéto slová povzbudenia boli sprevádzané praktickými pokynmi, ako sa usilovať o prostriedky milosti. Sibbes v knihe The Bruised Reed osobitne povzbudzoval k pravidelnému spoločenstvu s inými veriacimi, k praktizovaniu duchovných disciplín, k dôslednej účasti na počúvaní kázní a k uplatňovaniu milosti prostredníctvom duchovnej poslušnosti.

5. Udržujte Krista v centre

Jedine v Ježišovi, Sibbes hlásal: „Všetky dokonalosti milosrdenstva a lásky sa stretávajú.“[15] Často hovoril o Kristovi a svoje výklady viazal na osobu a dielo Syna. Tým, že Sibbes upriamil pozornosť srdca na Kristovo milosrdenstvo, dokázal čeliť skľúčenosti, upokojovať škrupule a prekonávať najhlbšie obavy srdca. Nech už je duchovný neduh akýkoľvek, Kristovo dielo poskytuje liek: „V Kristovi je viac milosrdenstva ako v nás hriechu“[16].

Sibbes si uvedomoval dôležitosť toho, aby sme pravdami o Ježišovi zaujali myseľ a zároveň vzbudili city. „Pretože poznanie a náklonnosť si navzájom pomáhajú,“ tvrdil, „je dobré udržiavať naše náklonnosti v láske a potešení všetkými sladkými podnetmi a božskými povzbudeniami; lebo čo sa najviac páči srdcu, to najviac študuje myseľ.“[17] Jeho kázanie malo jednoznačne za cieľ nadchnúť srdcia, aby nadovšetko milovali Krista.

„Pod slnkom evanjelia“

Sibbes a ďalší puritáni poskytujú verný príklad kázania zameraného na evanjelium pre dnešných pastorov. Hoci ich kontext je určite odlišný, zaoberali sa tými istými problémami, s ktorými sa stretávajú pastori v službe.

Pastor, v tvojom zbore sú nalomené trstiny. Dodáš im silu alebo zväčšíš ich bremeno? Každý týždeň sú pred tebou tlejúce knôty. Budeš ich rozdúchavať k životu, alebo ich uhasíš? Tvoje vlastné srdce určite niekedy vychladne. Ak majú byť tvoje kázne zamerané na evanjelium, musíš dbať na Sibbesovu radu: „Buď vždy pod slnkom evanjelia.“ Pamätaj na to a spčívaj v nežnom milosrdenstve nášho Spasiteľa vždy, keď sa budeš snažiť viesť druhých k jeho ľahkému jarmu.

[1] Odkaz v predslove Michaela Reevesa ku knihe The Tender Heart od Richarda Sibbesa, Pocket Puritans (1983; repr., Edinburgh: Banner of Truth Trust, 2011), ix.

[2] D. Martyn Lloyd-Jones, Preaching and Preachers (1971; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1972), 175.

[3] Časti tohto článku sú upravené podľa Matthew D. Haste a Shane W. Parker, The Pastor’s Life: (Fearn, Škótsko: Christian Focus, 2019).

[4] J. I. Packer, A Quest for Godliness: The Puritan Vision for the Christian Life (Wheaton, IL: Crossway, 1990), 29.

[5] William Perkins, The Art of Prophesying, rev. ed. (Carlisle, PA: Banner of Truth, 1996), 65.

[6] Sibbes, The Tender Heart, 19.

[7] Richard Sibbes, The Bruised Reed, Puritan Paperbacks (1630; repr. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 2008), 4.

[8] Tamže, 124.

[9] Tamže, 81.

[10] Sibbes, The Tender Heart, 57.

[11] Sibbes, Works, 1, 66.

[12] Tamže, 1:184.

[13] Sibbes, The Bruised Reed, 33.

[14] Tamže, 13.

[15] Tamže, 62.

[16] Tamže, 33.

[17] Tamže, 103.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9 Marks

Matthew Haste

je docentom biblickej spirituality a biblického poradenstva a riaditeľom odborného doktorandského štúdia na The Southern Baptist Theological Seminary, kde získal titul MDiv a PhD. Je ženatý s Cheyenne a majú tri deti: Haddona, Annu a Addie.

Matthew Haste tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články