Biblia a teológia

Čo by ste mali vedieť o Svedkoch Jehovových, keď vám zaklopú na dvere

1. Božie meno

Svedkovia Jehovovi veria, že jediné pravé Božie meno – meno, pod ktorým ho treba identifikovať – je Jehova.

Z biblického hľadiska je však Boh identifikovaný mnohými menami, napr:

    • Boh (Hb. ‘elohim; Gn 1:1),
    • Boh všemohúci (Hb. ‘El Šadaj; Gn 17:1),
    • Hospodin (Hb. ‘Adonaj; Ž 8:2) a
    • Hospodin zástupov (Hb. yhwh tseba’ot; 1Sam 1:3).

V novozmluvných časoch Ježiš označoval Boha ako „Otca“ (gr. Patēr; Mt 6:9), rovnako ako apoštoli (1Kor 1:3).

2. Trojica

Svedkovia Jehovovi veria, že Trojica je nebiblická, pretože toto slovo sa v Biblii nenachádza a pretože Biblia zdôrazňuje, že je len jeden Boh.

Z biblického hľadiska je síce pravda, že je len jeden Boh (Iz 44:6; Iz 45:18; Iz 46:9; Jn 5:44; 1Kor 8:4; Jk 2:19), ale zároveň je pravda, že v Písme sa Bohom nazývajú tri osoby:

Každá z týchto troch osôb má atribúty božstva – vrátane

Navyše, každá z týchto troch osôb sa podieľa na konaní božských skutkov – napríklad na stvorení vesmíru:

Biblia naznačuje, že v božstve sú traja v jednote (Mt 28:19; porov. 2Kor 13:13).

Doktrinálna podpora Trojice je teda presvedčivo silná.

3. Ježiš Kristus

Svedkovia Jehovovi veria, že Ježiš bol stvorený Jehovom ako archanjel Michal ešte pred vznikom fyzického sveta a je menším, hoci mocným bohom.

Z biblického hľadiska je však Ježiš večný Boh (Jn 1:1; Jn 8:58; porov. Ex 3:14) a má presne tú istú božskú prirodzenosť ako Otec (Jn 5:18; Jn 10:30; Heb 1:3).

Porovnanie SZ a NZ skutočne prirovnáva Ježiša k Jahvemu (porov. Iz 43:11 s Tít 2:13; Iz 44:24 s Kol 1:16; Iz 6:1-5 s Jn 12:41).

Ježiš sám stvoril anjelov (Kol 1:16; porov. Jn 1:3; Heb 1:2,10) a je nimi uctievaný (Heb 1:6).

4. Vtelenie

Svedkovia Jehovovi veria, že keď sa Ježiš narodil na zemi, bol obyčajným človekom, a nie Bohom v ľudskom tele.

To porušuje biblické učenie, že vo vtelenom Ježišovi „telesne prebýva celá plnosť božstva“ (Kol 2:9; porov. Flp 2:6-7).

Slovo „plnosť“ (gr. plērōma) nesie v sebe myšlienku súhrnu. „Božstvo“ (gr. theotēs) sa vzťahuje na prirodzenosť, bytie a vlastnosti Boha.

Vtelený Ježiš bol teda súhrnom Božej prirodzenosti, bytia a vlastností v telesnej podobe.

Ježiš bol skutočne Emanuel, čiže „Boh s nami“ (Mt 1:23; porov. Iz 7:14; Jn 1:1,14,18; Jn 10:30; Jn 14:9-10).

5. Zmŕtvychvstanie

Svedkovia Jehovovi veria, že Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych duchovne, ale nie fyzicky.

Biblicky však vzkriesený Ježiš tvrdil, že nebol len duchom, ale mal telo z mäsa a kostí (Lk 24:39; porov. Jn 2:19-21).

Pri viacerých príležitostiach jedol jedlo, čím dokázal, že po vzkriesení mal skutočné fyzické telo (Lk 24:30, Lk 24:42-43; Jn 21:12-13).

Potvrdili to aj jeho nasledovníci, ktorí sa ho fyzicky dotýkali (Mt 28:9; Jn 20:17).

6. Druhý príchod

Svedkovia Jehovovi veria, že druhý príchod bol neviditeľnou, duchovnou udalosťou, ktorá sa stala v roku 1914.

Z biblického hľadiska však ešte len budúci druhý príchod bude fyzický, viditeľný (Sk 1:9-11; porov. Tít 2:13) a bude sprevádzaný viditeľnými vesmírnymi nepokojmi (Mt 24:29-30). Uvidí ho každé oko (Zj 1:7).

7. Duch Svätý

Svedkovia Jehovovi veria, že Duch Svätý je neosobná Božia sila, a nie samostatná osoba.

Z biblického hľadiska má však Duch Svätý tri základné atribúty osobnosti:

Okrem toho sa vo vzťahu k nemu používajú osobné zámená (Sk 13:2). Taktiež robí veci, ktoré môže robiť len osoba, vrátane:

Duch Svätý je treťou osobou Trojice (Mt 28:19).

8. Spasenie

Svedkovia Jehovovi veria, že spasenie si vyžaduje vieru v Krista, spojenie s Božou organizáciou (t. j. ich náboženstvom) a poslušnosť voči jej pravidlám.

Z biblického hľadiska však vnímanie poslušnosti voči pravidlám ako požiadavky na spasenie ruší evanjelium (Ga 2:16-21; Kol 2:20-23). Spasenie je založené výlučne na nezaslúženej Božej priazni (milosti), nie na výkone veriaceho.

Dobré skutky sú ovocím alebo výsledkom, nie základom spasenia (Ef 2:8-10; Tít 3:4-8).

9. Dva vykúpené národy

Svedkovia Jehovovi veria, že existujú dva Božie národy: (1) trieda Pomazaných (144 000) bude žiť v nebi a vládnuť s Kristom; a (2) „ostatné ovce“ (všetci ostatní veriaci) budú žiť navždy v rajskej zemi.

Z biblického hľadiska však nebeský osud čaká všetkých, ktorí uveria v Krista (Jn 14:1-3; Jn 17:24; 2Kor 5:1; Flp 3:20; Kol 1:5; 1Tes 4:17; Heb 3:1) a tí istí ľudia budú bývať aj na novej zemi (2Pt 3:13; Zj 21:1-4).

10. Žiadna nehmotná duša

Svedkovia Jehovovi neveria, že ľudia majú nehmotnú prirodzenosť. „Duša“ je jednoducho životná sila v človeku. Pri smrti táto životná sila opúšťa telo.

Z biblického hľadiska je však slovo „duša“ mnohovýznamové. Jeden z kľúčových významov tohto pojmu je nehmotné „ja“ človeka, ktoré vedome prežíva smrť (Gn 35:18; Zj 6:9-10). Neveriaci sú vo vedomom nešťastí (Mt 13:42; Mt 25:41,46; Lk 16:22-24; Zj 14:11), kým veriaci sú vo vedomej blaženosti v nebi (1Kor 2:9; 2Kor 5:6-8; Flp 1:21-23; Zj 7:17; Zj 21:4).

11. Peklo

Svedkovia Jehovovi veria, že peklo nie je miestom večného utrpenia, ale skôr spoločným hrobom ľudstva. Zlí sú anihilovaní – navždy vyradení z vedomej existencie.

Podľa Biblie je však peklo skutočným miestom vedomého, večného utrpenia (Mt 5:22; Mt 25:41,46; Júd 1:7; Zj 14:11; Zj 20:10,14).


 

Niekoľko ďalších zdrojov, ktoré môžu byť užitočné:

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Justin Taylor

je výkonným viceprezidentom knižného vydavateľstva Crossway.