Kresťanský život

Čo prinesie memorovanie Písma vašim deťom

Pomáha bojovať s hriechom Písmom

Začiatkom tohto roka mi jeden priateľ povedal, že sa naučil naspamäť verš z Matúša 26:29, aby si pripomínal radostný prísľub Ježišovej prítomnosti na veľkej hostine v nebesiach a aby mu to pomohlo odolať pokušeniu preháňať to s alkoholom.

Jedným z dôvodov, prečo sa učiť biblické verše naspamäť tak pre dospelých, ako aj pre deti, je, že nám to môže pomôcť bojovať s hriechom v čase pokušenia. Ako to zhŕňa žalmista: „V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil“ (Ž 119:11). Keď sme pokúšaní, je veľmi nápomocné zavolať: „Pomôž mi, Hospodin, môj Boh!“ (Ž 109:26), „Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám“ (Jk 4:7-8) alebo ešte priamejšie: „Odíď, satan!“ (Mt 4:10).

Prečo je ešte učenie sa Písma naspamäť kľúčové, najmä pre deti?

Buduje charakter

Učenie sa Písma naspamäť formuje náš charakter. Môj obľúbený profesor filozofie na univerzite, ktorý ma naučil množstvo komplexných vecí, ma naučil tú najjednoduchšiu pravdu skrze najjednoduchší výrok: „Smeti dnu; smeti von.“ To znamená, že keď si budeme plniť hlavy smeťami, naše správanie tomu bude zodpovedať.

Naopak, ak si ich budeme plniť tým, „čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné“ a ak budeme „upriamovať našu myseľ“ na to „čo je cnostné a chvályhodné“ (Flp 4:8), potom budeme žiť život, ktorý reflektuje krásu a pravdu a dobrotu Boha. Alebo inými slovami, Božie Slovo v našich hlavách a v našich srdciach z nás formuje ľudí, ktorí sú cnostní a sú stelesnením ovocia Ducha svätého.

Pomáha rásť v poznaní Božej vôle a jeho ciest

Deti, ktoré sa učia Písmo naspamäť, sú lepšie pripravené pochopiť veľký príbeh celej Biblie a jej hlavné myšlienky, porozumieť Božej vôli a Božím cestám a žiť životy, ktoré sú hodné evanjelia. Dáva im to pevné základy, na ktorých môžu stáť a z ktorých môžu čerpať počas celého svojho života. A pripravuje ich to, aby vedeli robiť múdre rozhodnutia a žiť svoju vieru verne v padlom svete aj v ústrety budúcim výzvam, ktorým budú čeliť.

A okrem toho, čím viac toho deti z Biblie vedia, tým viac budú schopné počúvať kázne svojich kazateľov a lekcie svojich učiteľov na besiedke, ktoré im potom následne budú ešte viac pomáhať v hlbšom chápaní Biblie.

Pomáha budovať svätý návyk

Čítanie, opakovanie a recitovanie biblických veršov pomáha deťom vybudovať si svätý návyk! Tak, ako potrebujeme trénovať zdravé zvyky v našich telách – ako napríklad jedenie toho správneho jedla a cvičenie – takisto musíme trénovať aj zdravé zvyky viery.

Ak sa každý deň, mesiac po mesiaci, rok po roku každé ráno zobudíme a ideme si zabehať 3 kilometre, spravíme 20 klikov a dáme si na raňajky ovsenú kašu s jogurtom a čučoriedkami, budú z nás zdraví fit ľudia. (Samozrejme, predpokladajúc, že si po každom jedle nedávame milkshaky a že po celý zvyšok dňa nepojedáme chipsy!)

Takisto, ak sa každý deň, mesiac po mesiaci, rok po roku naše deti každé ráno zobudia, pomodlia sa, prečítajú si z Biblie a naučia sa každý mesiac jeden veršík, s Božou pomocou sa vďaka týmto zvykom stanú silnými a zdravými kresťanmi.

Pomáha niesť Božie Slovo so sebou kamkoľvek

Ďalším benefitom je, že učenie sa biblických veršov naspamäť je spôsob, akým si deti môžu zobrať Božie Slovo so sebou, kamkoľvek pôjdu. Ak má dieťa verš vo svojej hlave a vo svojom srdci, môže si naň spomenúť, kedykoľvek potrebuje povzbudenie, upokojenie či nasmerovanie. Je to veľmi dôležité najmä v momentoch, keď čelí výzvam alebo prechádza náročnými konfliktami s rodinou či priateľmi. Napríklad, ak sa dieťa bojí, môže si povedať upokojujúce slová Žalmu 23:4 a pripomenúť si, že Boh je s ním a bude ho ochraňovať:

Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou.

Pomáha povzbudiť iných a evanjelizovať druhých

Biblické verše, ktoré vie dieťa naspamäť, nemusia byť užitočné iba pre ne a pre ich osobnú cestu viery počas života. Môžu byť takisto použité na povzbudenie iných. Deti môžu byť vyzbrojené priamo Božími slovami, ktorými môžu pomôcť kamarátovi, ktorý doma prechádza ťažkým obdobím, stratil niekoho blízkeho alebo zápasí so zlým návykom.

Biblické verše sa tiež dajú použiť ako svedectvo pre tých, ktorí ešte nepoznajú Ježiša. Ak dieťa pozná Jána 3:16 naspamäť a niekto sa ho spýta: „Prečo si kresťan?“ alebo „Čomu veríš?“, bude mať čo povedať a nebude to len múdre, ale aj biblické. Biblické verše môžu deťom takisto pomôcť obraňovať svoju vieru.

Je to zábava

Ak sa učíme v skupine (s našou rodinou, cirkevnou rodinou alebo na kresťanskej škole), učenie sa Písma naspamäť môže byť aj veľmi zábavná a obohacujúca aktivita. Rodičia a učitelia môžu používať kreatívne spôsoby ako učiť a ako sa učiť verše pomocou ukazovačiek, pomôcok, piesní či hier. A môžu takisto, v rámci medzí, dávať aj odmeny: novú Bibliu za 104 naučených veršíkov alebo nálepku za naučenie sa všetkých vybratých veršov z Listu Rimanom, hviezdičku za každý riadok dlhého verša. Či už deťom dáte fyzickú odmenu alebo nie, pocit, že to zvládli, im bude odmenou vždy.

Buduje komunitu

V súvislosti s predchádzajúcim bodom, ak sa učenie biblických veršov deje v skupine, vytvára to pocit jednoty a toho, že niekam patríme. Spája to ľudí! Takisto to aj prehlbuje vzťahy a buduje silnejšiu komunitu.

Blízki priatelia sa takisto môžu učiť verše spolu a tak sa navzájom povzbudzovať. Napríklad, ak majú dvaja chlapci problém s hnevom, môžu sa spoločne naučiť Príslovie 15:1 („Vľúdna odpoveď odvracia zlosť, urážlivé slovo vzbudzuje hnev.“) a Jakuba 1:19 („Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu.“)

Dáva slová, ktorými sa môžu modliť

Posledným, ale vôbec nie nepodstatným benefitom je, že naučené biblické verše môžu deťom pomôcť lepšie komunikovať s Bohom. Jedného dňa, potom ako sa Ježiš domodlil, ho učeníci poprosili: „Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11:1). Ježiš reagoval Modlitbou Pánovou (alebo modlitbou učeníkov!) – ktorá je krátkou a jednoduchou modlitbou, ktorá ponúka hlboký význam a príklad pre kresťanskú modlitbu.

Dospelí aj deti potrebujú Božiu pomoc v tom, ako majú Boha chváliť (uctievanie), ako si pýtať odpustenie (vyznávanie), ako vyjadriť vďaku (ďakovanie) a ako k nemu prichádzať s našimi potrebami (prosby).

Uctievanie: „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh, Všemohúci!“ (Zj 15:3)

Vyznávanie: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ (Lk 18:13)

Ďakovanie: „Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ (Ž 118:1)

Prosba: „Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.“ (Mt 6:13)

Nová duchovná disciplína

Učenie sa Písma naspamäť je jednou zo zanedbávaných duchovných disciplín našej doby. Je to veľmi vzácne, ak v našich zboroch, rodinách alebo osobnom čase s Bohom, venujeme čas učeniu sa Božieho Slova. Možno je to preto, že si myslíme, že memorovanie neprenikne do nášho srdca alebo preto, že vďaka technológii, ktorú máme vždy po ruke, nevidíme veľký dôvod používať našu pamäť. Akýkoľvek dôvod na to máme, napísal som tento článok, aby som povzbudil malých aj veľkých, no najmä tých malých s pomocou tých veľkých, aby s tým opäť začali a aby spravili z učenia sa biblických veršov novú duchovnú disciplínu – svätý návyk, ktorý im pomôže vybudovať si hlbší a pevnejší vzťah s Bohom.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: Crossway

Douglas Sean O´Donnell

je viceprezidentom biblickej redakcie v spoločnosti Crossway. Počas uplynulých dvadsiatich piatich rokov pomáhal vzdelávať ľudí na celom svete, aby čítali a vyučovali Bibliu zrozumiteľne. Bol pastorom niekoľkých zborov, pôsobil ako profesor a je autorom alebo editorom viac ako dvadsiatich kníh vrátane komentárov, biblických štúdií, kníh pre deti a učebných osnov pre deti.

Douglas Sean O´Donnell tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články