Aktuálne témy Cirkev a služba

Európa 2021: Misiologická správa

Jedna z našich obľúbených európskych zábaviek je porovnávať svoju krajinu alebo región so susednými krajinami. „Sme úplne odlišní!“ hovoríme. A je na tom niečo pravdy. Neuveriteľná rozmanitosť znamená, že aj susedné mestá majú značné kultúrne rozdiely. No zároveň majú aj značné kultúrne podobnosti. Stačí sa spýtať Afričana alebo Latinskoameričana a povedia vám, že Európania sú si viac podobní ako rozdielni.

Medzi všeobecnými európskymi podobnosťami a miestnymi jedinečnými kultúrami jednotlivých miest a obcí sa nachádzajú spoločné kultúrne črty, ktoré odlišujú východnú Európu od západnej a stredomorské krajiny od škandinávskych. História, a najmä náboženské dejiny Európy, formovali jednotlivé kultúry do takej miery, že sa často používajú skratky na označovanie európskych regiónov ako protestantská, katolícka a pravoslávna.

Pri pohľade na Európu ako celok musíme na všetky tieto aspekty pamätať. Musíme hľadať veľké otázky, s ktorými európske kultúry zápasia, ale zároveň nezabudnúť na rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, krajinami a lokalitami.

Cieľom tejto správy je určiť kľúčové otázky a trendy, ktoré formujú kontext kresťanskej misie v Európe v roku 2021. …

Správa obsahuje štyri hlavné kapitoly:

  • Prvá kapitola sa zaoberá všeobecným kontextom misie v súčasnej Európe. Poskytuje analýzu kľúčových politických, ekonomických, spoločenských, environmentálnych a technologických trendov.
  • Druhá kapitola sa zameriava na náboženský alebo duchovný kontext. Obsahuje opis sekularizácie a desekularizácie, nárast islamu, ale aj tri skutočnosti, ktoré prispievajú k novej evanjelizácii Európy: cirkvi v diaspóre, hnutia zakladania zborov a budúca generácia.
  • Tretia kapitola skúma štyri základné zmeny v premýšľaní o misii, ktoré ovplyvňujú kresťanskú misiu. Zhrnul som ich nasledovne: nová misia, nové miesto, nové spôsoby, nové ciele.

Každé hodnotenie našej súčasnej situácie, ktoré neberie do úvahy vplyv Covid-19, však bude nedostatočné. Covid-19 je pravdepodobne najvýznamnejšou spoločnou skúsenosťou v Európe od druhej svetovej vojny. Preto v rámci všetkých troch kapitol rozoberiem aj vplyv pandémie na konkrétne trendy. Hoci sa môže zdať, že to správu datuje, no vo väčšine prípadov vplyv Covid-19 zvýraznil alebo urýchlil trendy, ktoré už prebiehali.

  • Vo štvrtej kapitole uvádzam niektoré dôsledky pre všetkých misijných pracovníkov v Európe. Ako spomínam vyššie, dôsledky sa vo východnej Európe môžu líšiť napríklad od tých v stredomorských krajinách. Často hovorievam, že „v Európe vlastne nikto nežije.“ Všetci žijeme v miestnej situácii s jedinečným kontextom. Takže sa musíte zamyslieť na dôsledkami tejto správy pre seba, vašu situáciu, cirkev alebo organizáciu.

Na záver by som vás chcel povzbudiť, aby ste túto správu použili ako základ pre diskusiu ako reagovať na dynamickú európsku realitu a ako modlitebný podnet. Mnohé z otázok v tejto práci sa zdajú obrovské. Môžeme byť v pokušení myslieť si, že všetko, čo robíme, je len kvapka v mori. Keď sa však modlíme, vzývame Pána, ktorý vládne, a o ktorom žalmista hovorí:

Vrchy sa topia ako vosk pred Hospodinom,
pred Pánom celej zeme.
Žalm 97:5

Jim Memory

je regionálnym riaditeľom Lausanne Europe a riaditeľom pre medzinárodné partnerstvá v European Christian Mission. Vyučuje európsku misiu na All Nations Christian College (Spojené kráľovstvo) a je spoluredaktorom časopisu Vista, ktorý sa zaoberá zbieraním informácií o misii v Európe. Bol členom organizačného tímu Lausanne Europe 20/21 Dynamic Gospel: New Europe.

Jim Memory tiež napísal