Biblia a teológia

Letnice boli prvým z posledných dní

Desať dní po Kristovom nanebovstúpení boli všetci učeníci zhromaždení v Jeruzaleme. Bez varovania sa prehnal domom čosi ako prudký vietor. „Rozdelené ohnivé jazyky“ (Sk 2:3) sa objavili a spočinuli na každom z nich.

Letnice. Boží Duch prišiel v plnosti.

Vietor a oheň. Oblak a plameň. Božia sláva, ktorá šla pred a za izraelitmi počas exodu; sláva, ktorá spočívala na svätostánku (Nm 9:18), ktorá naplnila chrám (1Krľ 8:10-11), teraz spočíva a napĺňa Boží nový príbytok, jeho ľud, aj keď hriechom poškvrnený.

Búrka Božej prítomnosti sa prehnala, no nie aby ničila. Oheň Božej prítomnosti zostúpil, no nie aby strávil. Ako je to možné? Ježiš bol zničený a strávený Božou svätou prítomnosťou na kríži, aby Boh mohol byť prítomný a v milosti prebývať vo svojom ľude ako chráme.

V tú tajomnú chvíľu, Svätý Duch napĺňa učeníkov a zázračne im dáva schopnosť hovoriť v iných jazykoch. Ježiš im zasľúbil, že pošle Ducha, aby zmocnil svoju cirkev k tomu, aby boli jeho svedkami vo svete (Sk 1:8). V deň Letníc oslávený Pán dodržal svoje slovo.

Kde táto zvláštna udalosť zapadá do príbehu spasenia? Ako spája Starú a Novú zmluvu? Ako by sme tomu mali rozumieť? Začnime s poslucháčmi, ktorí tam boli v ten deň.

Babylonské rozdelenie zvrátené

Zbožní Židia z „každého národa pod nebom“ (Sk 2:5) sú v Jeruzaleme a zhromažďujú sa, aby videli, čo sa deje. Títo Židia z rôznych krajín prekvapene počujú učeníkov kázať veľké Božie skutky vykonané v Ježišovi v ich vlastnom jazyku.

Pri Babylonskej veži Boh odsúdil a obmedzil ľudskú vzburu zmätením jazykov a rozdelením ľudí (Gn 11:1-9).

Na Letnice Boh odpúšťa vzburu a použitím rôznych jazykov sveta zhromažďuje ľudí v Ježišovi. Účinok hriechu je zvrátený, keď Duch prináša evanjelium o Božej milosti v Kristovi.

Ale Letnice sú viac ako len zvrátenie Babylonského zmätku. Je to tiež obnova kráľovstva. Keď Stará zmluva predvída obnovenie Božieho kráľovstva, očakáva deň, keď Boh uzdraví rozdelený ľud Izraela a zjednotí svoje kráľovstvo pod vládou mesiášskeho kráľa z Dávidovej línie (Ez 37:15-28). Naplnenie najodvážnejších snov Izraela sa začína neočakávaným spôsobom, keď sú rozptýlení Židia z celého sveta zjednotení vierou pod Kristovou vládou. Čoskoro sa toto obnovenie rovnako rozšíri aj na pohanov.

Prvý z posledných dní

Táto zbierka ľudí z mnohých národov zmätených týmito zvláštnymi udalosťami sa pýta veľmi dobrú otázku: Čo má toto všetko znamenať? Posmievači tvrdia, že učeníci sa vlámali do vínnej pivnice trocha priskoro. Ale Peter, ktorý len nedávno bol príliš zbabelý priznať sa ku Kristovi, teraz dvíha svoj hlas, aby zodpovedal túto otázku.

Peter ukazuje v Písme, ktorému poslucháči už veria, ako ono ukazuje na Ježiša, ktorý je naplnením všetkých Božích prísľubov. A pri tom nám ukazuje úžasný náhľad do toho ako apoštoli (ktorí dostali lekcie toho ako vykladať Bibliu od samého vzkrieseného Ježiša – Lk 24:44, Sk 1:3) porozumeli, že Stará zmluva nachádza svoj konečný význam v Kristovi.

Peter začína Joelom 2:28-32, kde prorok hľadí dopredu na posledné dni, kedy Boh udelí novozmluvné požehnania a vyleje svojho Ducha na celý svoj ľud. Duch Svätý už viac nebude iba spočívať na niektorých vyvolených, pomazaných ľuďoch. Bude a v mladých aj starých, mužoch aj ženách, otrokoch aj slobodných, v každom človeku, ktorý patrí do tejto zmluvnej komunity.

Posledné dni, ktoré Joel očakával sú tu a Duch po ktorom prorok túžil, bol daný. Boh, ktorý prebýval v raji Eden, v chráme a v Kristovi, bude teraz prebývať vo veriacich cez svojho Ducha. Divy hore na nebi a znamenia dole na zemi (Sk 2:19, ktoré citujú Joel 2:30) naznačujú príchod dňa Pána, kedy Boh zasiahne do dejín, aby súdil a spasil.

Na počudovanie sa tieto divy a znamenia zhodujú s tým, čo sa dialo počas Ježišovej smrti a vzkriesenia (Mt 27:45-54; Mt 28:2). Prečo? Pretože deň Pánov vpadol do histórie na kríži, keď Boh odsúdil hriech a dokonal spasenie pre svoj ľud. A v týchto posledných dňoch, každý človek, ktorý vo viere volá na Krista, bude požehnaný darom Ducha a zmierený s Bohom.

Dávidova modlitba a Dávidov dedič

Peter pokračuje jasným oznámením evanjelia: Ježiš z Nazareta bol ukrižovaný a zabitý ľuďmi podľa zvrchovaného Božieho plánu a vstal z mŕtvych, pretože smrť ho nemohla udržať. Smrť, časť Božej kliatby pre hriech, môže vzniesť legitímny nárok na hriešnika. Ale Boh uvoľnil reťaze smrti pri svojom Synovi, pretože Ježiš bol dokonale svätý a úplne spravodlivý.

Citovaním Žalmu 16:8-11 robí Peter ohromujúce vyhlásenie. Dávid, najlepší kráľ Izraela, očakával Kristove vzkriesenie. V Žalme Dávid vyjadruje nádej, že Boh ho nenechá napospas smrti, ale Peter ukazuje, že táto nádej je uskutočniteľná iba v Ježišovi. Dávidove slová ukazovali na večného syna, ktorého Boh zasľúbil a ktorý má vládnuť naveky.

Aj keď kráľ Dávid zomrel, kráľ Ježiš, ten pravý Svätý, premohol moc smrti úplne. Dávidova modlitba: „nenecháš moju dušu v podsvetí“ je zodpovedaná v Dávidovom dedičovi, Kristovi, ktorý nebol opustený v hrobe a v ktorom je Dávidovi a všetkým tým, ktorí veria Božím zasľúbeniam, dané zasľúbenie požehnania v podobe neporušiteľného života.

Čo znamenali Letnice?

Tento Ježiš, o ktorom Peter hovorí, bol oslávený vo svojom nanebovstúpení, kde sedí po pravici Boha Otca – na symbolickom mieste úplnej moci a autority – a poslal zasľúbeného Svätého Ducha, ktorého konanie židovské publikum videlo a počulo na vlastné oči a uši.

Takže čo udalosti Letníc znamenajú?

Peter používa Písmo, ktorému verili, aby objasnil javy, ktoré videli. Ježiš vstal z mŕtvych a vylial svojho Ducha, aby naplnil Boží ľud novej zmluvy podľa Písma:

Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom aj Mesiášom.“ (Sk 2:36)

Letnice sú spásno-historické potvrdenie, že Kristus vstal z mŕtvych a vládne.

Duch Svätý cez Petrovú kázeň koná svoju život-dávajúcu prácu a dotýka sa ľudských sŕdc. Ak to, čo Peter vyhlasuje je naozaj pravda, čo majú robiť? Majú sa kajať – majú prijať Boží pohľad na závažnosť ich hriechu a obrátiť sa vo viere na Ježiša – a pridať sa k cirkvi cez znamenie zmluvy, cez pečať krstu. Keď vzbúrenci robia pokánie a krstia sa vo viere, sú označení ako občania Božieho novozmluvného ľudu a prijímajú všetky Bohom zasľúbené požehnanie, vrátane odpustenia a daru prítomnosti Ducha Svätého.

Peter uisťuje, že toto evanjeliové zasľúbenie „patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh,“ a je ozvenou Abrahámovej zmluvy (Gn 12:1-3; Gn 17:1-8), pretože Božie požehnanie pre rodiny a národy sa nachádza v Abrahámovom významnejšom potomkovi.

Za jeden deň cirkev rastie zo 120 ľudí na 3000. A zatiaľ čo zostúpenie Ducha Svätého na Letnice je jedinečnou udalosťou, ten istý Duch, ktorý zostúpil na nich v Jeruzaleme stále ostáva s každým, kto patrí k Božiemu ľudu. A rovnaké zasľúbenia, ktoré ohlasuje Peter ešte stále dávajú uisťujúcu, upokojujúcu a zmocňujúcu nádej každému hriešnikovi, ktorého Duch Svätý priviedol k viere v Krista.

V Starej zmluve sa na sviatok Letníc oslavovala Božia vernosť, ktorú dokazoval počas žatvy. Zoslanie Ducha na Letnice však znamená, že žatva učeníkov ešte len začína.

Čo to ale znamená pre nás? Znamená to, že Boží Duch vyliaty na Letnice si použije naše hlásanie Božieho Slova a použije si ho na budovanie cirkvi presne tak ako to Ježiš zasľúbil.

Poznámka editora: Preložené z anglického jazyka. https://www.thegospelcoalition.org/article/pentecost-first-of-the-last-days/

Trevor Laurence

je americký kazateľ, autor knihy The Story of the Word

Trevor Laurence tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články