Cirkev a služba

Strategické vysielanie budúcich vedúcich

Spýtajte sa väčšiny detí, čím chcú byť, keď vyrastú, a povedia vám: Astronautom. Lovcom búrok. Výrobcom stavebnice Lego. Je to milé, ale nie reálne.

Spýtajte sa na túto otázku seminaristov alebo mladých vedúcich v cirkvi a oni budú habkať o niektorých možných scenároch. Založiť zbor. Revitalizovať umierajúci zbor. Pastoračne viesť už existujúci zbor. Mnohí si jednoducho nie sú istí, kde a ako sa ich dary najviac hodia pre túto prácu.

Pastorom, ktorí vychovávajú budúcich vedúcich, môže pomôcť týchto sedem diagnostických otázok. Budúcich vedúcich tak budú vedieť vysielať strategickejšie.

1. Je pastor alebo sa mu páči myšlienka byť pastorom?

Toto je otázka. Tu musíme vždy začať. Každý budúci pastor musí najprv spĺňať biblické požiadavky na charakter a kompetencie toho, komu je zverené vedenie v zbore (1Tim 3:1-7; Tít 1:3-7; 1Pt 5:1-11). Čo je zakladateľ zboru, ak nie pastor Božieho ľudu? Čo je to revitalizátor zboru, znovuzakladateľ, pastor etablovaného zboru, ak nie ten, komu je zverené pásť Božie stádo?

V mnohých ohľadoch ostrá dichotómia medzi zakladaním a revitalizáciou zborov vytvára rozdiel, ktorý skôr mätie, než pomáha. Zakladatelia aj revitalizátori sa musia usilovať o kvalifikáciu pre úrad pastora, a nie iba o nejakú formu práce, o ktorej si myslia, že zodpovedá ich darom alebo schopnostiam.

Začnite teda tu. Prinúťte budúcich lídrov, aby sa popasovali s ťažkou prácou na rozvoji charakteru. Zistite, či majú skutočnú lásku k Božiemu ľudu. Sledujte, ako investujú ako zmysluplní členovia zboru. Umožnite pastierom, aby sa odlíšili ako pastieri, skôr než ich zaradíte do podkategórií spôsobov, ako môžu rozbehnúť svoju pastoračnú funkciu.

2. Je efektívnejší v tom, že dokáže vytvoriť niečo z ničoho, alebo niečo vziať a vylepšiť?

Keď vieme, že máme pastora, potom môžeme hovoriť o špecializácii. Je pravda, že niektorí pastori sú lepšími zakladateľmi zborov, iní lepšími revitalizátormi a ešte iní lepšími v tom, ako vstúpiť do relatívne zdravého, etablovaného zboru. To by nemalo naznačovať, že efektívny zakladateľ by nemohol aj revitalizovať, alebo že človek zdatný v revitalizácii by nemusel byť schopný založiť zbor. Je však múdre zvážiť, ako najlepšie využiť dominantnú prednosť tých, ktorých vysielame.

Zakladatelia začínajú s ničím – bez systémov, bez štruktúry, bez ľudí – a budujú od nuly. Niektorí pastori majú radi slobodu, kreativitu a vieru, ktoré si táto práca vyžaduje. Na druhej strane, revitalizátori vstupujú do niečoho, čo je rozbité, a prinášajú štruktúru, poriadok a zdravie. Tí, ktorí majú tento sklon, majú tendenciu nachádzať radosť v trpezlivej práci potrebnej na identifikáciu problémov, budovanie jednoty a presmerovanie energie.

Najlepší spôsob, ako rozoznať, ktoré zo spomenutého sa hodí na budúceho vedúceho, je pozrieť sa na výsledky jeho života a zistiť, kde v minulosti zažil radosť a videl ovocie. Ak minulá služba nič nenaznačuje, potom súčasný zbor poskytuje kontext na experimentovanie. Dajte budúcim vedúcim niečo, čo je pokazené, a sledujte, čo s tým urobia, alebo im dajte víziu niečoho, čo neexistuje, a sledujte, či ju dokážu uviesť do života.

3. Má lepší vzťah k insiderom alebo k outsiderom?

Nejde o to, či pastori budú musieť viesť s víziou, ale o to, s kým by mali začať pri vytváraní vízie.

Pastori, ktorí vedú etablované zbory k zdraviu, začnú s existujúcim jadrom návštevníkov zboru. Títo ľudia môžu, ale nemusia byť kresťania. Nemusia byť významne zapojení do Božej misie. V závislosti od stupňa dysfunkcie boli pravdepodobne zranení predchádzajúcimi vodcami a možno sa pripútali k organizácii cirkvi, a nie k jej poslaniu. Títo pastori vstúpia do tohto bludiska zložitosti a prinútia niektorých z týchto ľudí, aby presmerovali svoju energiu na novú víziu budúcnosti zboru. Zároveň nastoľujú víziu, ktorá spôsobí, že niektorí sa rozhodnú odísť a odídu inam.

Naproti tomu zakladatelia zborov začínajú s novými vzťahmi. Hoci môžu mať tím zakladateľov zboru alebo niekoľko prvých osvojiteľov, ktorí sú veriaci, títo ľudia sú oveľa menej prepojení ako generační členovia etablovaného zboru. Zakladatelia zborov často začínajú s neveriacimi, ktorí prídu k viere a odovzdajú sa misii. Inokedy investujú do nezrelých kresťanov, ktorí nikdy neboli učeníkovaní a v cirkevnom zbore vidia len malú hodnotu. To, koho vízia tohto vedúceho priťahuje, je kľúčovým ukazovateľom toho, kde sa mu bude dariť.

4. Má úprimnú lásku k starším svätým?

Je rozdiel, či budúci vedúci dokáže byť trpezlivý so staršími kresťanmi, alebo či v takejto práci nachádza skutočnú radosť.

Trpezlivá práca so staršími svätými nebude pre revitalizátorov a etablovaných zborových pastorov dobrovoľná. Budú vstupovať do úlohy, v ktorej sú títo členovia normatívni. Mnohí z nich môžu mať s cirkvou generačné väzby. Každý, kto je schopný priniesť do zboru zdravie, sa bude musieť zapojiť do namáhavej práce pri rozvíjaní vzťahov, pestovaní dôvery a poskytovaní starostlivosti týmto starším svätým.

Na druhej strane, zakladatelia majú pred sebou inú výzvu, pokiaľ ide o starších svätých. Zámerne alebo neúmyselne sa mnohé zakladajúce zbory skladajú z mladých, rýchlo si osvojujúcich ľudí. Aby sa však živá, viacgeneračná služba zakorenila, musí si zbor udržať starších svätých, ktorí sú ochotní riskovať v novom zbore. Na to si zakladatelia budú musieť osvojiť zručnosť podporovať nové vzťahy s kresťanmi aj nekresťanmi, ktorí sú oveľa starší ako oni a nemajú dlhodobé záväzky voči zboru – alebo vlastne voči akejkoľvek cirkvi. Neznamená to, že zakladatelia nebudú potrebovať milovať starších svätých, ale často budú začínať z iného miesta vo vzťahu.

5. Dokáže sa vyrovnať s nedostatkom ovocia počas určitého obdobia?

Zakladateľ bude mať dlhé obdobie zasievania semien evanjelia prostredníctvom evanjelizácie, počas ktorého sa nemusí dočkať ani jedného obrátenia. Často nebude mať k dispozícii budovu ani rozpočet. Istý čas nebude mať zamestnancov ani programy. V prvých rokoch musí byť zakladajúci pastor schopný žiť s realitou, že zajtra sa to celé môže naozaj rozpadnúť.

Na druhej strane, revitalizátor môže zdediť škrupinu pozostávajúcu z budov, štruktúr a programov, ktoré by mohli existovať roky v rovnakom stave rozpadu. Generačná pevnosť zboru pravdepodobne znamená, že zbor zajtra nezanikne. Ale revitalizátor bude mať pravdepodobne aj dlhšie obdobia bez ovocia. Na vybudovanie dôvery, na získanie práva viesť na novom mieste je potrebný čas. Námaha pri zdieľaní evanjelia a začleňovaní nových členov do zboru sa neuskutoční zo dňa na deň. Očista členstva, ustanovenie starších a zefektívnenie programov – to všetko si vyžaduje čas.

Budúci vedúci si vyberá svoju výzvu. Kde môže najlepšie zvládnuť zložitú situáciu bez ovocia?

6. Ako si zamiloval zbor?

Nepodceňujte príbeh budúceho vedúceho pri zvažovaní, kam sa najlepšie hodí. Zvážte, kde sa u neho vyvinula láska k cirkvi, a využite Božie minulé dielo na to, aby sa presadil v budúcej službe.

Napríklad mladý muž, ktorý uveril a zamiloval si cirkev v zbore založenom v blízkosti jeho univerzity, môže túžiť replikovať túto prácu na inom mieste. Naopak, človeka, ktorý prišiel k viere prostredníctvom storočného, etablovaného zboru, môže priťahovať túžba investovať do práce na obnove týchto typov zborov.

Rovnakým spôsobom, akým máme tendenciu venovať starostlivosť iným, ktorí zažili nejakú rovnakú bolesť ako my – závislí sú priťahovaní k iným závislým, rozvedení k tým, ktorí majú ťažké manželstvo, vdovy k iným vdovám – budúci vedúci sú často najvhodnejší pre typ služby, ktorá sa zrodila z ich príbehu.

7. Aké príležitosti sú pred vami?

Zbory by mali zvážiť, aké silné stránky môže mať daný človek. Mali by však tiež jednoducho premýšľať o tom, kde existujú potreby a príležitosti. Niekedy môžu odpovede, ktoré sme dali na predchádzajúcich šesť otázok, naznačovať, že človek sa bude najlepšie osvedčovať v službe jedného druhu. Nie sme však všemúdri. Boh je.

Možno sa neďaleký zbor dostal do ťažkých časov a potrebuje pastora, a možno jediný človek, ktorého životné okolnosti by mu umožnili ísť aj s rodinou, je niekto, koho váš zbor zaradil medzi budúcich zakladateľov. Bezpochyby by sme mali zvážiť, ako najlepšie využiť dary daného človeka. Ale ako Kristovi služobníci sú pastieri pastiermi a každý z nás by mal byť ochotný využiť svoj život na Božiu slávu medzi jeho ľudom v jeho cirkvi v akejkoľvek forme, v akej je to potrebné.

Veď to, kto ste (pastor) a čo vediete (Božiu cirkev), je oveľa dôležitejšie ako to, kde túto prácu vykonávate.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9 Marks

Matt Rogers

je pastorom v Christ Fellowship Cherrydale v Greenville v Južnej Karolíne. Pôsobí tiež ako asistent profesora zakladania zborov na Juhovýchodnom baptistickom teologickom seminári a riaditeľ pre zdravie zborov v sieti Pillar Network. Matt a jeho manželka Sarah majú päť detí.

Matt Rogers tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články