Cirkev a služba

Chceš byť starší? Buď ním hneď teraz.

Ak túžiš stať sa pastorom, snaž sa o to, aby ťa ako staršieho vnímali ešte pred tým, než sa ním staneš.

Všetci pastori sú starší a každý starší je pastor. Pre niektorých starších je duchovné práca zamestnaním. Ale nie pre všetkých. Keď porovnávame duchovnú prácu s akýmkoľvek iným zamestnaním, spôsobujeme tým veľké škody a nedorozumenia. John Piper raz povedal: „Bratia, nie sme profíci.” Aj napriek tomu, že duchovné vedenie je práca, je radikálne odlišná od akejkoľvek inej práce.

Začnime širším významom pojmu – úrad staršieho. Starším sa nestaneš tak, že sa prihlásiš, príjmu ťa ako do zamestnania a až potom začneš niečo robiť. Namiesto toho si zbor starších vyberá. Aj keď sa tento termín nevyskytuje v Biblii explicitne, myslím, že je užitočné hovoriť o „rozpoznávaní” starších. Žiadna osobnosť, či zbor nedokáže z muža urobiť staršieho. Samozrejme, zbor môže ustanoviť kohokoľvek, ale ak ten muž nespĺňa biblické požiadavky, ak po tom netúži a nerobí prácu staršieho, akokoľvek ho voláme, starším určite nie je. Muž je starším, len keď to potvrdzuje jeho charakter a duchovná práca.

To znamená, že každý starší by mal byť starším, ešte pred tým, než sa stane starším. Každý legitímny starší sa dokazuje v charaktere a v schopnostiach ešte pred tým, než je ustanovený do úradu. Tento krátky článok sa sústredí na schopnosti.

Čo starší robí?

Základnou pracovnou náplňou každého staršieho je priniesť učenie Biblie do života jednotlivých kresťanov a života celého zboru. Starší vedie na základe vzorného podriaďovania sa Božiemu Slovu, vyučovaním Božieho Slova a aplikovaním Božieho slova do problémov a hriechov jednotlivcov. V súlade s Božím Slovom spolu s ostatnými staršími usmerňujú zborovú prácu a misiu.

Byť príkladom, vyučovať, napomínať, viesť. Len to posledné je záležitosťou formálneho výkonu z pozície úradu. Nemôžeš viesť zbor ako celok, keď si ťa na to zbor nevybral. Viesť vzorný zbožný život, vyučovať a napomínať Božím Slovom si však nevyžaduje povolenie. Práve naopak, Písmo nás učí, že každý kresťan, nielen starší, by mal byť príkladom v zbožnosti, vo vzájomnom vyučovaní a v napomínaní, .

Apoštol Pavol hovorí kresťanom v Tesalonikách, aby napodobňovali apoštolov a samého Pána, „keď vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo.” A aký bol výsledok? „Stali sa vzorom pre všetkých veriacich v Macedónsku aj Achájsku.” (1Tes 1:6-7) Vďaka tomu sa Tesaloničania stali „napodobňovateľmi Božích cirkví Ježiša Krista v Judsku” (1Tes 2:14).

Peter nás nabáda aby sme odolali Satanovi a stáli pevní vo viere, „vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete” (1Pt 5:9). Takže buď starším ešte predtým, než sa starším staneš, a to príkladom v zbožnosti. Pretože byť príkladom v zbožnosti by mali byť všetci kresťania.

Ale Písmo od kresťanov očakáva aj vzájomné vyučovanie a napomínanie sa. Keď Pavol píše list všetkým kresťanom v Ríme, hovorí, že on sám je „presvedčený o vás, že aj vy ste plní dobroty, že ste naplnení všetkým poznaním, schopní navzájom sa napomínať“ (Rim 15:14).

A cirkvi v Kolosách píše: „Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato: vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte, a vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne” (Kol 3:16).

Nakoniec, Pavol vyzýva zbor v Tesalonikách tako: „napomíname vás však, bratia: usmerňujte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, voči všetkým buďte trpezliví” (1Tes 5:14). Všetky tieto texty nabádajú práve kresťanov. Každý z nás by mal vyučovať a napomínať svojich bratov a sestry.

Tak na čo čakáš? Začať môžeš už teraz.

Štyri spôsoby ako začať byť starším

1. Učeníkuj

Jednoducho povedané, učeníctvo znamená pomáhať druhým nasledovať Krista. Zámerne sa snaž pomáhať druhým, aby rástli do podoby Krista. Pýtaj sa iných členov zboru duchovné otázky, a trpezlivo skúmaj ich odpovede. Modlite sa spolu. Čítajte si Božie slovo. Nájdi osobu, ktorá túži rásť a pravidelne si spoločne čítajte Písmo. Môžete sa stretávať raz za týždeň a striedať sa vo vyučovaní napríklad z listu Rimanom. Učeníctvo znamená hovoriť pravdu v láske (Ef 4:15). Učeníctvo je túžba zdielať s druhým nie len evanjelium, ale i samého seba (1Tes 2:8).

Učeníkovanie môže byť formálne a neformálne, pravidelné a nepravidelné. Môžete sa stretávať pri tom istom stole v tej istej kaviarni, v ten istý deň a čas v týždni. Alebo si so sebou môžeš pozvať niekoho na nákupy a po ceste tam a späť im klásť otázky o ich živote s Kristom.

2. Buď pohostinný

Väčšina textov o pohostinnosti vyzýva k materiálnej podpore kresťanov, s ktorými nemáš predošlý vzťah. Napríklad:„Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anjelov, hoci o tom nevedeli” (Heb 13:2, porovnaj Rim 12:13, 3Jn 5-8). Ale 1. Petrov 4:9 hovorí, že máme byť „navzájom pohostinní, bez šomrania.”

Ako môžeš prakticky pomôcť iným kresťanom rásť do podoby Krista a rásť v poznaní Kristovej slávy? Jeden môj brat, ktorý sa nedávno slúžil v našom zbore, pravidelne pripravil a priniesol večeru iným členom zboru. Na druhej strane mnoho rodín v našom zbore neprosí iba o stráženie svojich detí, ale dotyčného aj pozvú na večeru ešte predtým než odídu, aby ho/ju lepšie spoznali a povzbudili ho/ju.

Aké potreby dokážeš naplniť? Ako môžeš svoj domov spraviť miestom služby a spoločenstva? Ako môžeš iným duchovne pomôcť pomocou praktickej služby?

Niektoré rodiny si kvôli väčšej rodine zakúpia minivan. Ja som tiež s jedným začal. Dostal som ho od rodičov a počas mojich vysokoškolských čias som ho využíval nie len na prevoz surfových dosiek, hudobných nástrojov a kempingového vybavenia, ale slúžil aj ako neoficiálny zborový autobus. Slúžil študentom, ktorí sa potrebovali odviesť zo školského internátu do budovy zboru.

Cesta trvala 20 minút a bohoslužby začínali o 8:30. Aby sme stihli zaparkovať a nájsť si miesto, museli sme tam byť o 8:00. Takže niekoľko rokov som každú nedeľu vstával o 6:00, nasadal do auta okolo 7:00, aby som stihol vyzdvihnúť všetkých, ktorí to potrebovali.

3. Evanjelizuj

Pavol vyzýval Timoteja: „konaj dielo zvestovateľa evanjelia” (2Tim 4:5). Mack Stiles tvrdí, že „Evanjelizácia je vyučovanie evanjelia s cieľom presvedčenia.” A keďže služba starších Slovom je orientovaná na členov zboru, každý starší, hlavne kazateľ na plný úväzok, by mal byť príkladom v osobnej evanjelizácii. Premýšľaj o založení evanjelizačnej biblickej skupinky s neveriacimi kolegami, či spolužiakmi. Modli sa za možnosti evanjelizovať a vytváraj si príležitosti na evanjelizáciu.

4. Povzbudzuj a napomínaj

Nauč sa starať sa o duše. Znovu sa zamysli nad 1. Tesaloničanom 5:14 „napomíname vás však, bratia: usmerňujte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, voči všetkým buďte trpezliví.” Aké sú dôvody a znaky zaháľania? Aké slová dokážu povzbudiť malomyseľných? Dokážeš pomôcť slabým, alebo ich tvoj zápal udupáva?

Nauč sa rozoznať rôzne duchovné choroby a presne odporučiť lieky, ktoré máme k dispozícii v Božom Slove. Prevezmi duchovnú iniciatívu voči rozličným kresťanom: mladým aj starým, horlivým aj ľahostajným. Nauč sa ako duchovne pomáhať ľuďom​, ktorí sú iní ako ty.

​​Každý kresťan má určitý duchovný profil. Naša osobnosť, kultúrne pozadie, výchova, rodina, životné obdobie, materiálne okolnosti, povolanie a zodpovednosti, túžby a strachy, hriechy a zlyhania, telesné a duchovné trápenie, duchovné dary, duchovná vyspelosť – to všetko vytvára naše možnosti prínosu k Božiemu Slovu a to, čo si z Božieho Slova berieme. To všetko formuje, čo potrebujeme počuť a či sme ochotní aj počúvať.

Dary a milosti svätých sú nekonečne rozmanité. Rovnako rozmanité sú aj Satanove nástroje ako ich zneužiť. Nauč sa nielen hovoriť pravdu, ale hovoriť ju v láske. Nauč sa nájsť kľúč, ktorý pasuje do správneho zámku. Nauč sa slúžiť trpiacim ovečkám nielen pravdou, ale správnou pravdou, v správnom čase a správnym tónom.​ Snaž sa rovnako dobre počúvať ako dobre hovoriť.

Charles Spurgeon raz poznamenal: „Človek, ktorý chce pracovať s ľuďmi, ich musí milovať a cítiť sa s nimi ako doma.” Cíť sa teda ako doma medzi mnohými druhmi ovečiek. Nauč sa milovať svätých v ich nekonečnej rozmanitosti.

Buď starším ešte pred tým, než sa ním naozaj staneš.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Bobby Jamieson

je kazateľom baptistického zboru Capitol Hill vo Washingtone, D.C. Je autorom knihy The Paradox of Sonship: Christology in the Epistle to the Hebrews: (IVP Academic, 2021) a The Path to Being a Pastor: A Guide for the Aspiring (Crossway, 2021).