Kresťanský život

Stratené umenie pozorného počúvania kázní

Každé nedeľné ráno prináša množstvo príležitostí uctievať Boha spolu s naším miestnym cirkevným spoločenstvom. Chvály prichádzajú pred Boží trón v podobe piesní a modlitieb, ktoré pripravujú naše srdcia na otváranie Písma a prijímanie hlásaného Božieho Slova. Zhromaždení ľudia síce väčšinou na začiatku pozorne počúvajú, no ako kázeň postupuje, pozornosť sa znižuje a začne nás vyrušovať všetko možné. Vyťahujeme mobily a hlavy nám ospanlivo klesajú. Mnohí, ktorí navonok možno vyzerajú, že dávajú pozor, sú vnútri zaujatí svojimi vlastnými myšlienkami. Mocné, premieňajúce Božie Slovo sa dostáva k poslucháčom, ktorí sú nezaujatí a nepozorní.

Dobré počúvanie kázaného Božieho Slova sa stalo zabudnutou disciplínou. Koľko nedeľných kázní sme počuli bez toho, aby sme ich akokoľvek mentálne spracovali alebo aplikovali? Dobré knihy sú plné odporúčaní ako efektívne hlásať Božie Slovo, ale čo ak problémom nie je len kazateľ? Čo ak je tým najväčším nediagnostikovaným problémom to, že v našich kostoloch sedia často v laviciach slabí poslucháči? Ako sa naučiť umeniu uctievať Boha naším sluchom?

Počuli ste Slovo Božie

Pravdepodobne najväčšou prekážkou k pozornému počúvaniu kázní je nepochopenie duchovnej reality, ktorá sa za kázaním skrýva. Keď sa otvára Božie Slovo, Duch Boží prostredníctvom neho hovorí k svojmu ľudu. Keď Izrael dostal na Sinaji Desatoro, Boh počuteľne hovoril k svojmu ľudu z nebies (Ex 20:22). Predstavte si, aké desivé to muselo byť, vidieť oheň na vrchole hory a blesky na oblohe a počuť ako Boží hlas duní, keď Pán zjavuje svoju morálnu vôľu pre svoj ľud!

Keď v dnešnej dobe otvárame Božie zapísané zjavenie, možno pri tom nevidíme oheň a nepočujeme hrom, ale Božie Slovo nie je o nič menej autoritatívne a mocné než bolo na Sinaji. Je duchovným ohňom a bleskami pre naše srdcia. Musíme upraviť našu predstavu o počúvaní kázne, aby sme nepočúvali len názory ľudského kazateľa, ale počúvali Boží hlas, ktorý nás oslovuje svojím Duchom prostredníctvom svojho Slova.

Aktívne počúvanie je uctievanie

Bohu záleží na tom, čo robíme s našimi mysľami počas nedeľných bohoslužieb. Ak naše myšlienky nie sú zamerané na hlásané Božie Slovo, strácame tak príležitosť vzdávať Bohu slávu. Rimanom 12:1 vyzýva veriacich, aby odovzdávali svoje telá ako živú obetu Bohu, čo Pavol nazýva duchovnou službou Bohu. To, ako k nám Boh hovorí vo svojom Slove, obnovuje naše mysle, presmerováva naše myšlienky, premieňa naše srdcia a pomáha nám znovu si nastavovať správne priority. Počúvanie hlásaného Božieho Slova môže byť spôsobom, akým Boha uctievame!

No deje sa to iba vtedy, keď dovolíme Duchu Svätému, aby konal svoje premieňajúce dielo tým, že aktívne prijímame Slovo, ktoré nám je kázané. Žiaden kresťan nikdy duchovne nerástol pomocou sluchovej osmózy. Musíme aktívne počúvať, čo nám Boh skrze svoje Slovo hovorí.

Ako počúvať kázeň

Ako však aktívne počúvať? Tu sú tri návrhy.

1. Vopred sa pripravte na počúvanie Božieho hlasu

Nie sme povolaní byť pasívnymi prijímateľmi zábavného programu, ktorý pre nás cirkev pripraví. Naopak sme povolaní, aby sme boli aktívnymi účastníkmi bohoslužieb. Preto by sme sa mali mentálne a duchovne pripravovať na kontakt s Božím Slovom.

Zaneprázdnený alebo chaotický sobotný večer či skoré nedeľné ráno nám môžu brániť v tom, aby sme sa počas bohoslužieb dostatočne sústredili a venovali Božiemu Slovu. Pred bohoslužbou uprednostnite čas tichého rozjímania, pokojnej činnosti, tichého čítania alebo modlitby, aby ste pripravili svoje srdce a myseľ na počúvanie Božieho Slova.

2. Rozvíjajte svoju schopnosť sústrediť sa

Keďže naša myseľ je náchylná blúdiť rôznymi cestičkami, mali by sme nájsť spôsob, ako si udržať sústredenosť. Písanie poznámok môže byť užitočným spôsobom aktívneho počúvania kázne. A nemusíte si ani zapisovať každú vetu. Jednoducho stačí, keď identifikujete hlavnú myšlienku kázne a niekoľko základných bodov. Ak kázeň vykladá pasáž z Biblie, spravte si prehľad danej pasáže a hlavných myšlienok jednotlivých veršov. Môže vám to pomôcť dávať pozor na to, čo počujete. Pre iných môže byť kreslenie poznámok spôsobom, ako sa sústrediť a ako si lepšie zapamätať to, čo sa snažíte aplikovať.

Pre sústredené počúvanie je tiež nevyhnutné eliminovať rušivé prvky tým, že stlmíte telefón, hodinky či iné zariadenia. Možno aj to, pri kom na bohoslužbách sedíte, vám môže pomôcť lepšie kontrolovať to, nad čím počas kázne rozmýšľate.

3. Premýšľajte nad Slovom aj po tom, ako kázeň skončí

Nájdite si spôsob, ako diskutovať o kázni aj s inými ľuďmi. Naša rodina sa často pri obede či večeri rozpráva o tom, čo si z dnešnej kázne chceme zapamätať alebo rozmýšľame o tom, v akej oblasti nášho života by sme mohli dať do praxe nejaký konkrétny aplikačný bod. To, že si vytvárame čas a príležitosť na to, aby sme ďalej rozoberali a aplikovali kázeň, je podstatné na to, aby sme si počuté slovo zapamätali hlbším a trvalejším spôsobom. Nezanechajte za dverami budovy vášho zboru všetko, čo ste práve počuli. Vezmite si to so sebou.

Vracajte sa k biblickým textom a ich aplikáciám pri osobnom štúdiu Biblie aj pri rozhovoroch s iným. „Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato“ (Kol 3:16) počas celého týždňa.

Pán hovorí k svojmu ľudu mocným spôsobom svojím Duchom skrze svoje Slovo. Boží ľud sa musí naučiť aktívne počúvať a dovoliť Písmu, aby konalo svoju premieňajúcu prácu v obnovovaní našich myslí. Keď dobre počúvame hlásané Božie Slovo, uctievame našimi ušami na slávu Boha Otca.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Jonathan J. Routley

vyučuje Bibliu, teológiu a archeológiu na Emmaus Bible College v Dubuque v štáte Iowa, USA.

Jonathan J. Routley tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články