Cirkev a služba

Znaky dobrej kázne

Ako kazateľ vie, či káže dobré kázne?

Na túto otázku možno odpovedať niekoľkými spôsobmi: Aké je ovocie? Ako reaguje zhromaždenie? Aké jasné je jeho vyučovanie? A čo je najdôležitejšie, nakoľko sa jeho posolstvo zhoduje s oddielom, na ktorý káže?

Aby som odpovedal na túto otázku, rád by som sa vrátil v čase, pred 375 rokmi na Westminsterské zhromaždenie. Toto puritánske zhromaždenie okrem iného vytvorilo dlhý Westminsterský katechizmus, ktorý odpovedá na túto otázku: Čo je dobré kázanie? Poskytuje šesť odpovedí.

Otázka 159. Ako majú Božie Slovo kázať tí, ktorí sú k tomu povolaní?

Odpoveď: Tí, čo sú povolaní pracovať v službe Slova, majú kázať zdravé učenie, usilovne, v čase i nečase; jasne, nie lákavými slovami ľudskej múdrosti, ale prejavmi Ducha a moci; verne ohlasovať celú Božiu radu; múdro sa prispôsobovať potrebám a schopnostiam poslucháčov; horlivo, s vrúcnou láskou k Bohu a dušiam jeho ľudu; úprimne sa usilovať o jeho slávu a o ich obrátenie, budovanie a spásu.[1]

Pozrime sa stručne na každú zo šiestich odpovedí, ktoré katechizmus poskytuje.

1. Dobrá kázeň je starostlivo pripravená.

Pán pôsobí prostredníctvom kazateľov, ktorí si kázne starostlivo pripravujú. Zamyslite sa nad tým, čo apoštol hovorí v liste Kolosanom 1:29 o svojom úsilí pri ohlasovaní Krista: „O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí“[2].

Usilovná príprava a usilovný prednes idú ruka v ruke. Ak to uponáhľate počas tréningu, budete sa ponáhľať aj počas hry. Čo sa týka kázania, usilovné kázanie si vyžaduje pochopiť, čo sa chystáme povedať, a potom to starostlivo povedať.

2. Dobrá kázeň je jasne prednesená.

Starostlivé kázanie zahŕňa jasné kázanie. Kázanie zdravého učenia by malo byť aj prístupné. Westminsterské zhromaždenie jednoducho nadväzovalo na Pavla v otázke nevyhnutnosti jasného kázania: „Ak aj som nedoukom v reči, nie však v poznaní; veď sme vám to vo všetkom a všetkým dokázali“ (2Kor 11:6; porov. 1Kor 2:1-5).

Jasná kázeň nie je nudná kázeň, ale kázeň, v ktorej je Kristus zjavný pre všetkých.

3. Dobrá kázeň je verná.

Verná čomu? WK 159 modifikuje verné kázanie so „zvestovaním celej Božej rady“.

Preto, aby pastieri mohli kázať dobré kázne, musia kázať z celej Biblie. To neznamená, že sa musia zaoberať každým detailom, ale že sa musí kázať podstata a zmysel jednotlivých pasáží. Vernosť si vyžaduje, aby sme kázali ťažké pasáže, ako je Jób 3, a kultúrne nepopulárne pasáže, ako je 1. Korinťanom 6:9.

4. Dobrá kázeň je múdro aplikovaná.

Múdra aplikácia môže byť najťažšou časťou verného kázania. Veľký katechizmus hovorí, že múdra aplikácia je založená na „potrebách a schopnostiach poslucháčov“. To predpokladá, že pastor je medzi svojimi ľuďmi tak, že rozumie ich duchovným potrebám a schopnostiam.

Predtým, ako sa stal anglikánskym biskupom v Liverpoole, sa J. C. Ryle naučil kázať z pozície vidieckeho farára[3]. Ryle potreboval prispôsobiť svoje kázanie z kozmopolitnej výchovy farmárom a roľníkom vo svojej farnosti. Podobne aj dnes musí pastor rozumieť nielen textu, ale aj svojmu ľudu, aby mohol aplikovať prvé na druhé.

5. Dobrá kázeň je horlivo prednesená.

Horlivosť sa často zamieňa s emóciami a charizmou. Hoci horlivosť môže zahŕňať emócie a charizmu, WLC 159 uvádza, že horlivosť sa týka našich motivácií: lásky k Bohu a jeho ľudu (1Tim 1:5).

Kázanie preto musí vychádzať predovšetkým z úprimnej túžby chváliť sa nevyčerpateľným Kristovým bohatstvom a z toho, aby jeho ľud zakúsil a videl, že je dobrý. To je v súlade s Pavlovým povzbudením rímskej cirkvi: „Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi“ (Rim 12:11).

6. Dobrá kázeň je úprimne prednesená.

Zatiaľ čo úprimnosť môže súvisieť s čistotou úmyslov, Katechizmus má na mysli zamýšľané výsledky: „usilovať sa o [Božiu] slávu a o obrátenie [Božieho ľudu], budovanie a spásu“. Pri kázaní dobrej kázne ide v konečnom dôsledku o oslavu Boha a záchranu hriešnikov.

ZÁVER

Otázka 159 dlhého Westminsterského katechizmu sa v prevažnej miere zameriava na kázanie o Božej sláve a o úžitku poslucháčov – nie na výrečný výkon alebo chválu kazateľa.

Kazatelia, odložte teda akúkoľvek pýchu alebo chválenkárstvo a kážte „pre vieru Božích vyvolených“ (Tít 1:1). Nasledujme tento puritánsky vzor tým, že v našom úsilí budovať jeho cirkev budeme veľa hovoriť o Bohu a málo o sebe (Jn 3:30).

 

POZNÁMKY:

[1] Westminsterský katechizmus, O. 159 z OPC.org (prístup 3.13.2023)

[2] Pozri tiež 2Tim 2:1-10; 2Tim 4:1-5.

[3] Ian Murray, Prepared to Stand Alone. Banner of Truth, 2016.

 

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

Nick Gardner

je starším v baptistickom zbore Capitol Hill vo Washingtone, D.C.

Nick Gardner tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články