Biblia a teológia

10. apríl

Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud a povedal im: Priviedli ste mi tohto človeka ako buriča ľudu. Ja som ho pred vami vypočul a nenašiel som na ňom nijakú vinu, z ktorej ho obviňujete. Hľa, neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím. Tu naraz všetci skríkli: Preč s ním! Prepusť nám Barabáša! Toho väznili za akúsi vzburu v meste a za vraždu. Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni kričali: Ukrižuj! Ukrižuj!

Lukáš 23:13-21

Pilát ponúka zástupu možnosť voľby medzi Barabášom a Ježišom, medzi politickým revolucionárom a náboženským učiteľom. Ale netuší, že to nie je on, Pilát, ale sám Boh, ktorý cez Piláta poslednýkrát stavia svoj vyvolený národ pred rozhodnutie: Ježiš alebo Barabáš. Barabáš v preklade znamená Syn otca. Aj Ježiš je Syn svojho Otca, Boží Syn. Na veľkonočný piatok tu vedľa seba stoja dvaja synovia, jeden ľudský, druhý Boží. Ten ľudský hlása revolúciu tela. Mocou meča chce zmeniť vonkajšie pomery. V tom vidí pomoc a vyslobodenie pre človeka. Ježiš hlása revolúciu ducha. Mocou lásky chce zmeniť vnútro človeka, jeho srdce. V tom vidí skutočnú pomoc a vyslobodenie pre človeka. Voľba medzi Barabášom a Ježišom je preto voľbou medzi dvoma úplne protichodnými cestami pomoci človeku.

Zástup si volí revolúciu tela pred revolúciou ducha. Volí si vraha miesto nevinného Ježiša. Aby vinný Barabáš, Syn otca mohol byť prepustený, musel nevinný Ježiš, Syn nebeského Otca byť popravený. Tam, kde mal visieť Barabáš, bude visieť Ježiš. Ale vo chvíli, keď zástup začne volať: Ukrižuj! vyjde najavo hrozná pravda na svetlo. Nielen kňazi zavrhli svojho Mesiáša, ale aj ľud Izraela. Nie je to len obyčajné zavrhnutie. Keď zástup volá: Ukrižuj!, žiada tým pre Ježiša smrť prekliateho, Bohom zavrhnutého človeka. Veď je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve. Židia na svojho Mesiáša, na tisícročnú nádej Izraela zvolávajú Božiu kliatbu! Nech zomrie na dreve kríža na znamenie, že Ho preklial i Boh! Stane sa niečo nepredstaviteľné! Boh vypočuje ich žiadosť. Nie Pilát, ale Boh. Boh Ho naozaj zavrhne, keď na neho uvalí naše prekliatie. Veď o nás platí: Prekliaty je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, a neplní to (Ga 3:10). Ježiš na kríži vezme naše prekliatie na seba a stane sa prekliatym za nás, miesto nás!

Pane, aký predivný je tvoj plán záchrany človeka!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal