Biblia a teológia

28. február

Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám! Ale on vám odpovie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste? A vy poviete: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Ale on vám povie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste? Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa! Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abrahám, Izák, Jákob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku.

Lukáš 13:23-28

Rozhovor cez zatvorené dvere! Vnútri stojí domáci pán, hospodár, ktorým je Ježiš. Vonku stoja tí, ktorí už prišli neskoro a dvere našli zatvorené. A tak robia to, k čomu Ježiš raz vyzýval svojich poslucháčov, keď hovoril: Klopte a otvorí sa vám. Preto klopú a volajú: Pane, otvor nám!  Dvere sa však neotvoria. Ako je to možné? Veď či sa klopajúci nepriznávajú k Ježišovi ako k svojmu Pánovi? Áno, ale rozhodujúce nie je to, či sa my priznáme k Ježišovi, ale či sa On prizná k nám. Nie či my hovoríme, že Ho poznáme, ale či On pozná nás. Tých, ktorí stoja pred dverami, Ježiš nepozná. Sú to pre Neho neznámi ľudia. Oni nikdy nevstúpili do osobného vzťahu s Ním. Pritom sú to ľudia, ktorí o sebe hovoria: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach.

Akú úžasnú výsadu mali! Pohybovali sa v Ježišovej blízkosti. Dokonca s Ním sedeli za spoločným stolom. Ježiš prišiel až na ich ulicu, do blízkosti ich obydlí, aby ich učil. Ako však naložili s touto výsadou? Premrhali ju. Nevážili si ju. Ježiša počúvali, ale neposlúchli. Pokiaľ boli otvorené dvere, len pri nich postávali, ale dnu nevošli. Je možné i celý život prežiť pri otvorených dverách a nikdy nimi nevstúpiť dnu. Aká tragédia! To je tragédia tých, ktorí teraz stoja vonku pred zatvorenými dverami. Dvakrát z Ježišových úst počujú: Nepoznám vás. Dokonca ich nazýva páchateľmi neprávosti. V čom spočíva ich neprávosť? Že vtedy, keď mohli vstúpiť dnu, nechceli. Nebrali Ježiša vážne. Nebrať Ježiša vážne je veľká neprávosť. Teraz chcú vstúpiť dnu, ale nemôžu. Pre nich je už neskoro. Mali brať Ježiša vážne vtedy, keď dvere ešte boli otvorené. Brať Ježiša vážne až keď sa dvere zatvoria, je neprávosť. A páchatelia neprávosti nemajú miesto v Božom kráľovstve.

Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nepremrhali výsady, ktoré máme!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal