Biblia a teológia

16. január

Otče náš… buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Matúš 6:10

Kto je to, kto nám vkladá túto prosbu do úst? Ten, ktorý sa i sám modlil: Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa (Lk 22:42). Božieho Syna stála táto prosba život. Vari to znamená, že sa máme báť Božej vôle? Ale čo je Božia vôľa? Čo chce Boh? Aby nikto nezahynul. To je Božia vôľa pre nás, naša spása. Preto Boh poslal svojho Syna na svet. Preto Otcova vôľa stála Syna život. Aby Otec skrze obeť svojho Syna spasil človeka.

My máme neraz strach z toho, kam nás Božia vôľa povedie. Ale kto vie, že Božia vôľa je naša spása, naše dobro, ten sa nemusí báť Božej vôle. Bojme sa vlastnej vôle, nie Božej vôle. Bojme sa vlastných ciest, na ktoré nás vedie naša porušená vôľa. Nebojme sa Božích ciest, na ktoré nás volá Božia dobrá vôľa. Najhoršie, čo sa nám môže stať je to, keď nám Boh povie: Nech sa stane tvoja vôľa. Keď nás Boh nechá napospas našej vôli. Najlepšie, čo my môžeme urobiť je prosiť: Otče, nech sa stane tvoja vôľa. Nech sa stane i pri mne.

Neraz dochádza v našom živote ku konfliktu záujmov. Niečo iné chceme my a niečo iné zas chce Boh. Ježiš nás touto prosbou učí, že nejde o to, aby sa naša vôľa diala v nebi, ale aby sa Božia vôľa diala na zemi. Nejde o to, aby sme u Boha presadili svoju vôľu, ale aby sme sa poddali tej jeho. Nech sa Božia vôľa stane mojou, nie moja vôľa Božou. Povedať Božej vôli áno teda znamená povedať svojej vôli nie. Povedať jej nie vždy vtedy, keď sa naša vôľa zrazí s Božou vôľou. A k tomu dochádza každodenne.

Kto prosí: …buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi, musí začať od seba. Nemôžem si priať, aby sa Božia vôľa diala všade okolo mňa, ale nie v mojom živote. Kto sa takto modlí, vyjadruje svoju dôveru v dobrotu Božej vôle. Otec predsa nechce pre svoje deti zlé! Vyjadruje i ochotu podriadiť sa Božej vôli. A vyjadruje i nádej, že táto prosba sa raz slávne naplní.

Pane, i my sa chceme modliť podľa tvojho príkladu: Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal