Biblia a teológia

11. apríl

Ale oni na Piláta dorážali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik prevládol. Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil teda toho, ktorý bol uväznený za vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich žiadosti.

Lukáš 23:23-25

Pilát kapituluje pred žiadosťou ľudu a nevinného Ježiša odsúdi na smrť. Tak sa aj pre neho stretnutie s Ježišom stalo skúšobným kameňom. Napriek opakovaným pokusom vyhnúť sa osobnému rozhodnutiu znovu a znovu stál pred otázkou: Čo mám urobiť s Ježišom? Boh mu zatarasil všetky únikové cesty a on sa musel rozhodnúť. Obetoval Ježiša, aby nemusel obetovať svoje záujmy, svoju kariéru. Riadil sa tým, čo bolo pre neho výhodné, nie tým, čo bolo správne. Pošliapal spravodlivosť, aby si naklonil dav.

Súdny proces s Ježišom odkrýva vinu sveta. Keď chce Biblia ukázať vinu človeka, tak svojich čitateľov nezavedie niekde medzi spodinu, vyvrheľov, kriminálnikov, zhýralých ľudí. Zavedie nás najprv do židovskej najvyššej rady, medzi svätých mužov Izraela. Medzi náboženských predstaviteľov národa, ktorého pýchou bolo poznanie pravdy, poznanie  jediného pravého Boha. Potom nás zavedie do súdnej dvorany rímskeho prokurátora, predstaviteľa národa, ktorého pýchou bol rímsky zákon, právo a spravodlivosť. Nakoniec nás zavedie medzi zbožné zástupy Židov, ktoré prišli na Veľkú noc do Jeruzalema obetovať Bohu. A čo vidíme? Len samú vinu, vinu kňazov, vinu Rimanov, vinu ľudu, vinu vojakov, vinu všetkých. I svoju vinu, našu vinu. Lebo všetci tam máme svoje zastúpenie.

Súdny proces s Ježišom odhaľuje skutočný postoj človeka k Bohu. Hoci je človek stvorený na Boží obraz, žije v takom konflikte s Bohom, že keď On príde medzi nás v ľudskom tele, nemôže inak dopadnúť ako skončiť na kríži. Vo svojom postoji k Ježišovi tak človek vyjadruje svoj najhlbší postoj k Bohu, ktorý nie je postojom ľahostajnosti, ale hlbokého nepriateľstva a vzdoru. A čo urobí Boh? No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni (Rim 5:8). A tak sme smrťou jeho Syna boli zmierení s Bohom, keď sme ešte boli nepriateľmi (Rim 5:10). Sme zachránení láskou, ktorá je láskou k  nepriateľom!

Pane, ďakujeme, že miluješ svojich nepriateľov a zachraňuješ ich pre večnosť!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal