Biblia a teológia

3. máj

Ráchab povedala: Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu, že nás zachvátil strach pred vami a že všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred vami. Počuli sme totiž, ako Hospodin pred vami vysušil vody Červeného mora, keď ste vychádzali z Egypta. Počuli sme aj to, čo ste urobili dvom amorejským kráľom… Keď sme to počuli, ochablo naše srdce a stratili sme odvahu pred vami, lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi.

Jozua 2:9-11

Ako sa Ráchab dostala k viere v Boha Izraelovho? Tak, ako sa k viere dostane každý, kto uverí, z počutia. Sama hovorí: Počuli sme… Skôr ako Izrael vstúpil na pôdu nepriateľa, už ho niečo predbehlo. Bola to zvesť o Bohu, správa o jeho mocných činoch, ktorá sa dostala i za múry Jericha. Zvesť o tom, čo koná Boh, vyvolá strach u jedných a vieru u druhých. Ráchab vyznáva: Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi.

Úžasné vyznanie! My niekedy vyznávame to prvé, že Boh je Bohom hore na nebi. Ale už nie sme presvedčení o tom, že On je i Bohom dolu na zemi. Niekedy sa nám zdá, že tu dolu vládnu iné sily. Áno, tam hore vládne Boh neobmedzene, zvrchovane, suverénne. Veď hore nemá žiadnu konkurenciu, žiadnych súperov. Ale tu dolu ako keby ťahal za kratší koniec. Ale Boh, ktorý by nebol Bohom i tu dolu, kde sa odohráva náš pozemský život, by vôbec nebol Bohom. Buď je Bohom všade, alebo nie je Bohom nikde.

Ako jedná človek, ktorý verí v Boha, ktorý je Bohom hore na nebesiach i dolu na zem? Tak, ako jedná Rachab. Vysloví úžasnú prosbu: Teraz mi však prisahajte na Hospodina, že pri živote zachováte môjho otca, moju matku, mojich bratov aj moje sestry a všetko, čo im patrí a zachránite nás pred smrťou (v.12-13). Ráchab počula, čo Izrael urobil s dvoma pohanskými kráľmi a ich národmi. Vie, že to isté čaká i kráľa Jericha s celým mestom. Vie, že niet úniku pred Bohom, ktorý je Bohom na nebi i na zemi. Preto keď nemôže utiecť pred Bohom, utečie sa k Bohu. To je zachraňujúca viera, ktorá verí, že Boh súdu je i Bohom milosti. Viera, že jediný, kto nás môže zachrániť pred Bohom, je Boh sám. Lebo ten istý Boh, ktorý je Bohom súdu, je i Bohom milosti. Pred Bohom súdu utiecť nemôžeme. Ale môžeme sa utiecť k Bohu milosti.

Pane, ďakujeme, že si sa i pre nás stal Bohom milosti a nie Bohom súdu!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal